Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան (Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում)

Հարցաշար
Ֆինանսական հաշվառում
Հարցեր
 1. Հաշվապահական հաշվառման վարման հիմնական սկզբունքներն ըստ ՀՀ «Հաշվապահական հաշվառման մասին օրենքի» և «Հայեցակարգային հիմունքներ»:
 2. Հիմնական միջոցների հաշվեկշռային արժեքի որոշման և ճշգրտման հաշվառումը:
 3. Հիմնական միջոցների հետագա չափման սկզբնական արժեքի և վերագնահատման արժեքի մոդելների կիրառման հիմնախնդիրները:
 4. Հիմնական միջոցների վերագնահատման հաշվառումը:
 5. Ֆինանսական վարձակալության հաշվառման հիմնահարցերը վարձատուի մոտ ըստ ՖՀՄՍ 16-ի:
 6. Ֆինանսական վարձակալության հաշվառման հիմնահարցերը վարձակալի մոտ ըստ ՖՀՄՍ 16-ի:
 7. Գործառնական վարձակալության հաշվառման հիմնահարցերը ըստ ՖՀՄՍ 16-ի:
 8. Ոչ նյութական ակտիվների հաշվեկշռային արժեքի որոշման և ճշգրտման հաշվառումը ըստ ՀՀՄՍ 38-ի:
 9. Պաշարների հաշվառման մոտեցումները ըստ ՀՀՄՍ 2-ի և կիրառման հիմնախնդիրները:
 10. Դուրս գրված (օգտագործված) պաշարների գնահատման հիմնախնդիրները ըստ ֆինանսական և հարկային հաշվառման պահանջների:
 11. Կենսաբանական ակտիվների հաշվառման առանձնահատկությունները ըստ 41-ի:
 12. Ապրանքների հաշվառման առանձնահատկությունները մանրածախ առևտրում:
 13. Անհուսալի դեբիտորական պարտքերի հաշվառման և հաշվեկշռային արժեքի ճշգրտման հիմնախնդիրները:
 14. Դրամական միջոցների հոսքերի արտացոլման մոտեցումները և հաշվետվություններում արտացոլվող տեղեկատվությանը ներկայացվող պահանջները:
 15. Կանոնադրական կապիտալի փոփոխությունների և հաշվեկշռային արժեքի որոշման հիմնահարցերը:
 16. Ակտիվների վերագնահատումից և վերաչափումից տարբերությունների հաշվառումը և հաշվեկշռում արտացոլումը:
 17. Ֆինանսական հետևանքի ձևավորման և բաշխման հիմնահարցերը:
 18. Բյուջեի գծով պարտավորությունների հաշվառման հիմնախնդիրները:
 19. Հասույթի ճանաչման, չափման հիմնահարցերը ըստՀՀՄՍ 15-ի:
 20. Ներդրումային գույքի ձեռք բերման և օտարման հաշվառումը:
 21. Ոչ նյութական ակտիվների սահմանումը, դասակարգումը, գնահատումը և ճանաչումը:
 22. Հաշվարկային հաշվով և արտարժույթային հաշվով իրականացվող գործառնությունների հաշվառումը:
 23. Արտադրանքի, ապրանքների, աշխատանքների, ծառայությունների իրացումից հասույթի սահմանումը, չափումը և հաշվառումը:
 24. Իրացման և վարչական ծախսերի հաշվառումը:
 25. Հաշվետու տարվա զուտ շահույթի հաշվարկման կարգը և հաշվառումը:
 26. Աշխատավարձից կատարվող պահումների հաշվարկման կարգը և հաշվառումը:
 27. Աշխատավարձի և աշխատակիցների հետ այլ կարճաժամկետ հատուցումների գծով կրեդիտորական պարտքերի հաշվառումը:
 28. Սովորական և արտոնյալ բաժնետոմսերի թողարկման և տեղաբաշխման գործառնությունների անալիտիկ և սինթետիկ հաշվառման կազմակեպումը:
 29. ԲԸ-ում պահուստային կապիտալի ձևավորման հաշվառումը և օգտագործված գումարների վերաբերյալ տեղեկատվության բացահայտումը:
 30. Դեբիտորական պարտքերի հաշվեկշռային արժեքի ճշգրտումը ձևավորված անհուսալի դեբիտորական պարտքերի պահուստի չափով:
 31. Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխությունների հետևանքների հաշվառումը ըստ ՀՀՄՍ 21 «Արտարժույթի փոխանակման փոխարժեքի փոփոխությունների հետևանքները» ստանդարտի:
 32. Կորպորատիվ ընկերությունների լուծարման և պարտատերերի պահանջների բավարման կարգը: Լուծարվող ընկերության գույքի բաշխումը բաժնետերերի միջև:
 33. Ընդհատվող գործունեության ակտիվների իրացման և պարտավորությունների մարման հաշվառումը:
 34. Ընդհատված գործունեությունից եկամուտների և ծախսերի ճանաչման և չափման մոտեցումները ըստ ՖՀՄՍ 5-ի:
 35. Հարկային և ֆինանսական հաշվառումների փոխազդեցության համակարգի նկարագրումը ՀՀ օրինակով:
 36. Հարկվող բազայի որոշման ժամանակ հաշվի չառնվող եկամուտների (եկամուտ չհամարվող տարրերի) հաշվառումը:
 37. Անհրաժեշտ և փաստաթղթերով հիմնավորված ծախսեր:
 38. Պաշարների հարկային հաշվառումը:
 39. «Պաշարներ» ՀՀՄ ստանդարտի հիմնական նպատակները և գործողության ոլորտները: «Պաշարներ» ՀՀՄ ստանդարտի համաձայն պաշարների սահմանումը և դրանց մեկնաբանումը:
 40. Հիմնական միջոցների մաշվածությունը, մաշվող գումարը և դրա ժամկետի սահմանման հիմնական մոտեցումները համաձայն ՖՀՄՍ-երի:
 41. Հիմնական միջոցների սահմանումը, դասակարգումը, գնահատումը և ճանաչումը:
 42. Տեղակայում պահանջող սարքավորումների հաշվառումը:
 43. Գծային և արագացված ամորտիզացիայի հաշվարկման մեթոդները:
 44. Հիմնական միջոցների գույքագրման արդյունքների հաշվառումը:
 45. Ներդրումային գույքի սահմանումը, ճանաչումը և սկզբնական չափումը (գնահատումը):
 46. Ներդրումային գույքը որպես հիմնական միջոց վերադասակարգման հաշվառումը:
 47. Պաշարների վերջնական մնացորդի գնահատումը ԱՄԱԵ (FIFO ) և միջին կշռված գնի մեթոդներով:
 48. Պաշարների պահեստային հաշվառման կազմակերպումը:
 49. Անավարտ արտադրության գնահատումը և հաշվառումը:
 50. Պաշարների գույքագրումը և գույքագրման արդյունքների հաշվառումը:
 51. Սպառվող կենսաբանական ակտիվների հաշվառման առանձնահատկությունները:
 52. Վաճառքի գծով դեբիտորական պարտքերի ձևավորման և մարման հաշվառումը:
 53. Տրված կանխավճարների գծով դեբիտորական պարտքերի հաշվառումը:
 54. Իրացված արտադրանքի և ապրանքների հետ վերադարձումից և գների իջեցումից հասույթի ճշտգրման հաշվառումը:
 55. Իրացված արտադրանքի, ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների ինքնարժեքի հաշվարկումը և հաշվառումը:
 56. Հարկային և ֆինանսական հաշվառումների ընդհանուր մոտեցումներն ու տարբերությունները:
 57. Շահութահարկով հարկման բազայի որոշման սկզբունքները: Սահմանել համախառն եկամուտ, եկամուտ, սեփական կապիտալ, ակտիվ և պարտավորություն հասկացությունները ՀՀ «Հարկային օրենսգրքի» համաձայն ու թվարկել եկամուտների մի քանի տեսակներ:
 58. Ընկերության եկամուտների դասակարգումը ըստ ստացման աղբյուրների:
 59. ՀՀ աղբյուրներից ստացվող եկամուտների, մասնավորապես ձեռնարկատիրական եկամուտների բնութագրումը, սահմանումը և ներկայացումը համաձայն ՀՀ «Հարկային օրենսգրքի»:
 60. Սեփական արտադրության արտադրանքի, գնովի ապրանքների իրացումից, աշխատանքների կատարումից և ծառայությունների մատուցումից եկամուտների հարկային հաշվառումը:
 61. Ֆինանսական ու այլ շարունակվող գործունեությունից եկամուտների և գործառնական այլ եկամուտների հարկային հաշվառումը:
 62. Շահութահարկի հարկման բազայի որոշման նպատակով շահութահարկ վճարողների կողմից անհատույց ստացված ակտիվների, համատեղ գործունեության մասնակիցների, դատարանի որոշումների հիման վրա տիրազուրկ ճանաչված և ընդհանրապես տիրազուրկ ճանաչված ակտիվների գծով եկամուտների հաշվառման առանձնահատկություններն ու մոտեցումները:
 63. Ընկերությունների հարկման բազան որոշելիս շենքերի, շինությունների, բնակելի կամ այլ տարածքների վարձակալության կամ անհատույց օգտագործման հանձնելու և օտարումից (այդ թվում անհատույց) եկամուտների հաշվարկման մոտեցումները:
 64. Հարկման բազայի որոշման նպատակով համախառն եկամտից կատարվող նվազեցումների սահմանափակումների ներկայացումը:
 65. Ծախսերի հաշվեգրման համար նյութական և ոչ նյութական ակտիվների, ինչպես նաև ծառայությունների (աշխատանքների) ձեռք բերման ժամանակ իրականացված գործարքները հիմնավորող փաստաթղթերը:
 66. Հարկման բազայի որոշման նպատակով համախառն եկամտից կատարվող նվազեցումների սահմանափակումների ընդհանուր նկարագրումը:
 67. Հարկվող բազայի որոշման ժամանակ հաշվի չառնվող ծախսերի (ծախս չհամարվող տարրերի) հաշվառումը:
 68. Վարկերի և փոխառությունների գծով վճարվող տոկոսների հաշվառման մոտեցումների ներկայացումը:
 69. Եկամտային հարկի հաշվարկման ժամանակ նվազեցվող եկամուտների թվարկումը:
 70. Ներկայացուցչական և գործուղման ծախսերի հաշվառման մոտեցումների ներկայացումը ըստ ՀՀ «Հարկային օրենսգրքի»:
 71. Կառավարման ծառայությունների վճարների և կամավոր կենսաթոշակային բաղադրիչի շրջանակներում կատարվող կենսաթոշակային վճարների հաշվառման մոտեցումները և բնութագրումը:
 72. Ծախսերի առանձին տեսակների հաշվառման առանձնահատկությունների ներկայացումը համաձայն ՀՀ «Հարկային օրենսգրքի»:
 73. Հիմնական միջոցների ամորտիզացիոն մասհանումների հաշվառման մոտեցումների ներկայացումը ըստ ՀՀ «Հարկային օրենսգրքի»:
 74. Ոչ նյութական ակտիվների ամորտիզացիոն մասհանումների հաշվառման մոտեցումների ներկայացումը ըստ ՀՀ «Հարկային օրենսգրքի»:
 75. Հարկային տարվա ընթացքում ձեռք բերված, ստացված, կառուցված ստեղծված կամ մշակված, օտարված կամ լուծարված հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների գծով ամորտիզացիոն և այլ ծախսերի հաշվառման մոտեցումների նկարագրությունը:
 76. Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների (այդ թվում վարձակալությամբ կամ անհատույց օգտագործման վերցված) վրա կատարված կապիտալ բնույթի ծախսերի հաշվառման առանձնահատկությունների ներկայացումն ըստ ՀՀ «Հարկային օրենսգրքի»:
 77. Անուսալի դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքերի դուրս գրման մոտեցումները հարկային հաշվառմամբ և դրանց գծով պահուստաֆոնդի հարկային հաշվառումը:
 78. Շահութահարկ վճարողները, հարկվող օբյեկտը և հարկման բազան:
 79. Շահութահարկի հաշվարկումը (որոշումը) և վճարումը:
 80. Օտարերկրյա պետություններում ստացված եկամտից վճարված շահութահարկի գումարի հաշվանցումը:
 81. Հայաստանյան աղբյուրներից ստացված եկամուտների դասակարգումը և դրանց հարկային հաշվառումը:
 82. Հարկվող շահույթը պակաս կամ հարկային վնասը ավել ցույց տալու հետևանքները և դրանց հարկային հաշվառումը:
 83. ԱԱՀ հաշվանցումների իրականացման կարգը:
 84. Բյուջե վճարման ենթակա ԱԱՀ գումարների հաշվարկումը և վճարումը:
 85. ԱԱՀ-ից ազատված գործարքները և գործառնությունները:
 86. ԱԱՀ-ի զրոյական դրույքաչափով հարկվող գործարքները:
 87. ԱԱՀ-ի և ակցիզային հարկի միասնական հաշվարկի կազմումը և ներկայացումը:
 88. ԱԱՀ հաշվանցումների կատարման սահմանափակումները:
 89. Հարկային հաշիվների և ճշգրտող հարկային հաշիվների դուրս գրումը և վավերացումը:
 90. Հարկային հաշիվների դուրս գրման սահմանափակումները:
 91. Պարտավորությունների ու հաշվանցումների վերաձևակերպման կարգը:
 92. Ակցիզային հարկով հարկվող օբյեկտները, հարկման բազայի որոշումը, հարկի գծով գումարների հաշվարկումն ու վճարումը, հաշվարկի կազմումը և ներկայացումը:
 93. Գույքահարկով հարկվող օբյեկտները, հարկման բազայի որոշումը, հարկի գծով գումարների հաշվարկումն ու վճարումը, հաշվարկի կազմումը և ներկայացումը:
 94. Հողի հարկով հարկվող օբյեկտները, հարկման բազայի որոշումը, հարկի գծով գումարների հաշվարկումն ու վճարումը, հաշվարկի կազմումը և ներկայացումը:
 95. Եկամտային հարկով հարկվող օբյեկտը, հարկման բազայի նկարագրությունը, հարկային պարտավորության հաշվարկումը:
 96. Եկամտային հարկի վճարումը, հաշվարկի կազմումը և ներկայացումը:
 97. Շրջանառության հարկով հարկվող օբյեկտը, հարկման բազան, հարկի գծով պարտավորությունների հաշվարկումը, վճարումը, հաշվարկի կազմումը և ներկայացումը:
 98. Հարկի վճարումը սահմանված ժամկետներից ուշացնելու և հաշվապահական կամ այլ հաշվառում չվարելու կամ սահմանված կարգի խախտումներով այն վարելու, ինչպես նաև հարկային հաշվարկները սխալ կազմելու համար կիրառվող պատժամիջոցները և դրանց հարկային հաշվառումը:
 99. Հարկվող օբյեկտը թաքցնելու կամ այն պակաս ցույց տալու դեպքում հարկ վճարողների նկատմամբ կիրառվեղ պատժամիջոցները և դրանց հաշվառումը:
 100. Հարկային հաշվի պարտադիր վավերապայմանները և հարկային հաշվի դուրս գրման անհրաժեշտությունը, դուրս չգրելու սահմանափակումները և սխալմամբ հարկային հաշիվ դուրս գրելու հարկային պարտավորությունները: