Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան (Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում)

Հարցաշար
Կառավարչական հաշվառում և աուդիտ
Հարցեր
 1. Կառավարչական և ֆինանսական հաշվառման նմանությունների և տարբերությունների վերլուծությունը և փոխադարձ կապը:
 2. Կառավարչական հաշվառման նպատակը, տեղեկատվության օգտագործողները:
 3. Կառավարչական հաշվառման կողմից ներկայացվող տեղեկատվության բովանդակությունը, հաշվետվությունների պարբերականությունը:
 4. Կառավարչական հաշվառման տեղեկատվական շրջանակները վերահսկողության և պլանավորման համակարգում:
 5. Արտադրական ծախսումների և տնտեսական ծախսերի էությունը և հաշվառման առանձնահատկությունները:
 6. Հաշվետու ժամանակաշրջանին և թողարկվող արտադրատեսակին վերագրվող ծախսերը և ծախսումները:
 7. Արտադրական ինքնարժեքը ձևավորող ուղղակի և անուղղակի արտադրական ծախսումները:
 8. Կառավարչական հաշվառման հաշիվների դասի ֆունկցիոնալ նշանակությունը:
 9. ՈՒղղակի արտադրական ծախսումների հաշվառումն ու բաշխումը:
 10. ՈՒղղակի նյութական ծախսումների հաշվառումը: Ծախսված նյութերի գնահատման մեթոդները: Արտադրական թափոնների հաշվառումը:
 11. Աշխատանքի վճարման գծով ուղղակի ծախսումների հաշվառումը:
 12. Օժանդակ արտադրությունների փոխադարձ ծառայությունների ինքնարժեքի որոշման առանձնահատկությունները:
 13. Անուղղակի արտադրական ծախսումների հաշվառումն ու բաշխումը:
 14. Արտադրական ծախսումների ամփոփ հաշվառման մեթոդները:
 15. Ծախսումների հաշվառման առարկայական, պատվերային և փուլային մեթոդներով թողարկված արտադրանքի ինքնարժեքի հաշվարկումը և կատարված ծախսումների բաշխումը պատրաստի և անավարտ արտադրության միջև:
 16. Կառավարչական հաշվառման դիրեքթ քոստինգ մեթոդի էությունը
 17. Դիրեքթ քոստինգ համակարգում կառավարչական որոշումների կայացման մեխանիզմները
 18. Կառավարչական որոշումների կայացման նպատակով ռելևանտ տեղեկատվության վերլուծությունը
 19. Այլընտրանքային որոշումների տարբերակի վերլուծությունը
 20. Գնագոյացմանն ուղղված որոշումների կայացումը
 21. Կառավարչական հաշվառման ներդրման փուլերը
 22. Ծախսումների դասակարգումը կարգավորման և վերահսկողության իրականացման նպատակով
 23. Լրիվ ծախսումներով և ոչ լրիվ ծախսումներով հաշվառման համակարգերի համեմատական բնութագիրը
 24. Ֆինանսական բյուջեների էությունն ու դրա դերը դրամական միջոցների հոսքերի պլանավորման կազմակերպման գործում
 25. Ստատիկ և ճկուն բյուջեների հասկացությունն ու էությունը
 26. Արտադրական ծրագրի կատարման վերլուծությունը:
 27. Արտադրանքի թողարկման վերլուծությունը ըստ տեսականու և կառուցվածքի:
 28. Արտադրանքի որակի վերլուծությունը:
 29. Արտադրանքի արտադրության վերլուծությունը:
 30. Արտադրանքի իրացման վերլուծությունը:
 31. Ապրանքային հաշվեկշռի վերլուծությունը:
 32. Հիմնական միջոցներով ապահովվածության վերլուծությունը:
 33. Հիմնական միջոցների օգտագործման վերլուծությունը:
 34. Հիմնական միջոցների հատույցի վերլուծությունը:
 35. Աշխատաժամանակի օգտագործման վերլուծությունը:
 36. Արտադրանքի աշխատատարության վերլուծությունը:
 37. Նյութական պաշարների օգտագործման վերլուծությունը:
 38. Արտադրանքի նյութատարության վերլուծությունը:
 39. Արտադրանքի ինքնարժեքն ընդհանրացնող ցուցանիշների վերլուծությունը:
 40. Արտադրանքի ինքնարժեքի կազմի ու կառուցվածքի վերլուծությունը:
 41. Փոփոխուն ծախսերի վերլուծությունը:
 42. Հաստատուն ծախսերի վերլուծությունը:
 43. Ուղղակի նյութական ծախսումների վերլուծությունը:
 44. Ուղղակի աշխատանքային ծախսումների վերլուծությունը:
 45. Անուղղակի արտադրական ծախսումների վերլուծությունը:
 46. Ֆինանսական արդյունքների վերլուծությունը:
 47. Արտադրանքի իրացումից ստացված շահույթի վերլուծությունը:
 48. Շարունակվող գործունեությունից ստացված ֆինանսական արդյունքների վերլուծությունը:
 49. Ընդհատված գործունեությունից ստացված ֆինանսական արդյունքների վերլուծությունը:
 50. ՙԾախսեր-ծավալ-շահույթ՚ հարաբերակցության վերլուծությունը:
 51. Շահույթի բաշխման և օգտագործման վերլուծությունը:
 52. Հաշվապահական հաշվեկշռի վերլուծական հատկությունները:
 53. Հաշվապահական հաշվեկշռի իրացվելիության վերլուծությունը:
 54. Ոչ ընթացիկ ակտիվների կազմի ու կառուցվածքի վերլուծությունը:
 55. Ընթացիկ ակտիվների կազմի ու կառուցվածքի վերլուծությունը:
 56. Սեփական կապիտալի կազմի ու կառուցվածքի վերլուծությունը:
 57. Ոչ ընթացիկ պարտավորությունների կազմի ու կառուցվածքի վերլուծությունը:
 58. Ընթացիկ պարտավորությունների կազմի ու կառուցվածքի վերլուծությութնը:
 59. Ֆինանսական գործակիցների վերլուծությունը:
 60. Շահութաբերության վերլուծությունը:
 61. Ֆինանսական կայունության վերլուծությունը:
 62. Ընթացիկ ակտիվների շրջանառելիության վերլուծությունը:
 63. Դեբիտորական պարտքերի վերլուծությունը:
 64. Կրեդիտորական պարտքերի վերլուծությունը:
 65. Դրամական միջոցների հոսքերի վերլուծությունը:
 66. Աուդիտի տեղը ֆինանսական վերահսկողության համակարգում:
 67. Ֆինանսական վերահսկողության համակարգի տարրերը:
 68. Աուդիտի և վերստուգման համեմատական բնութագիրը:
 69. Աուդիտորական գործունեության մասին նորմատիվ իրավական ակտերի բնութագիրը:
 70. Աուդիտորների որակավորման կարգը:
 71. Աուդիտորական ծառայությունների իրականացման լիցենզավորման կարգը:
 72. Աուդիտորի և պատվիրատուի իրավունքների ու պարտականությունների կանոնակարգումը:
 73. Աուդիտ իրականացնող անձի իրավունքներն ու պարտականությունները:
 74. Աուդիտի ենթարկվող անձի իրավունքներն ու պարտականությունները:
 75. Աուդիտորի կողմից պատվիրատու կազմակերպության ընտրության չափանիշները:
 76. Պատվիրատու կազմակերպության գործունեության գնահատման ուղղությունները:
 77. Պատվիրատուի կողմից աուդիտորական կազմակերպության ընտրության չափանիշները:
 78. Աուդիտորական և պատվիրատու կազմակերպությունների հարաբերությունների բնույթը:
 79. Աուդիտորի կողմից պատվիրատուին ներկայացվող նամակ-պարտավորագրի նշանակությունը:
 80. Աուդիտորական պայմանագրի կազմման նախապատրաստական աշխատանքները:
 81. Աուդիտորական պայմանագրի բովանդակությունը:
 82. Աուդիտի ռազմավարության բաղկացուցիչ տարրերը:
 83. Աուդիտորական գործընթացի պլանավորումը և դրա փուլերը:
 84. Աուդիտի նախնական պլանավորման փուլի բովանդակությունը:
 85. Աուդիտի ընդհանուր պլանի կազմումը և դրա տարրերը:
 86. Աուդիտի ծրագիրի կազմումը և դրա բաղկացուցիչները:
 87. Գործիմացության գնահատումը:
 88. Աուդիտորի կողմից պատվիրատու կազմակերպության գործունեության վերաբերյալ անհրաժեշտ տեղեկատվության հավաքագրման ուղղությունները:
 89. Էականության գնահատումը:
 90. Աուդիտորական ռիսկի գնահատումը:
 91. Հաշվապահական հաշվառման և ներքին վերահսկողության համակարգերի արդյունավետության գնահատումը:
 92. Պատվիրատու կազմակերպության հաշվապահական համակարգի առանձնահատկությունների գնահատման ուղղությունները:
 93. Ներքին վերահսկողության համակարգի գնահատման ընթացակարգերը:
 94. Աուդիտորական ընտրանքի մեթոդները:
 95. Ընտրանքային ռիսկի մակարդակի գնահատումը:
 96. Աուդիտորական ապացույցների նշանակությունը և դրանց ստացման աղբյուրներն ու ընթացակարգերը:
 97. Աուդիտի մեթոդները և դրանց խմբավորման ուղղությունները:
 98. Աուդիտորի աշխատանքային փաստաթղթերի տեսակների բնութագիրը:
 99. Ֆինանսական հաշվետվություններում բացահայտված սխալները:
 100. Աուդիտորական գործընթացի եզրափակիչ ընթացակարգերը: