Բժշկական բնույթի հարկադրանքի միջոցների կիրառման տեսական և գործնական հիմնահարցերը ՀՀ քրեական դատավարությունում

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Դատական իրավունք
ԺԲ.00.04
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Խորհուրդ
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված
2020
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ա.Վարդանյան (350.92 KB)
Ընդդիմախոս Ս.Դիլբանդյանի կարծիքը
Ս.Դիլբանդյան (219.88 KB)
Ընդդիմախոս Դ.Մելքոնյանի կարծիքը
Դ.Մելքոնյան (546.07 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Հայ-Ռուսական համալսարան (308.19 KB)