ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐ ՇՆՈՐՀՈՂ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ (ՆԱԽԱԳԻԾ)

 

I. Մասնագիտական խորհրդի կազմավորման

և գործունեության կարգը

 

 

 1. Գիտական աստիճաններ շնորհող մասնագիտական խորհուրդը (այսուհետ՝ Խորհուրդ) աստիճանաշնորհման համակարգի հիմնական օղակն է, որը ստեղծվում է <<Հայաստանի Հանրապետությունում գիտական աստիճանաշնորհման կանոնակարգի>> (այսուհետ՝ Կանոնակարգ) 15-րդ և 16-րդ կետերին համապատասխան` <<Հայաստանի Հանրապետության գիտական աստիճաններ շնորհելու մասնագիտությունների անվանացանկի>> (այսուհետ Անվանացանկ) հիման վրա:
 2. Խորհուրդ ստեղծում է Հայաստանի Հանրապետության Բարձրագույն որակավորման կոմիտեն (այսուհետև` ԲՈԿ) բուհերում, գիտական կազմակերպություններում (այսուհետև՝ Կազմակերպություն), որոնք ունեն տվյալ բնագավառում Կազմակերպությունում առնվազն կես դրույքի գիտական կամ բուհական մանկավարժական ծանրաբեռնվածություն ունեցող երեք գիտությունների դոկտոր:
 3. Կազմակերպությունը ըստ Անվանացանկի մասնագիտությունների (այսուհետ Թվանիշ) ատենախոսությունների պաշտպանություն կազմակերպելու համար հայտ է ներկայացնում ԲՈԿ։ Յուրաքանչյուր Թվանիշի համար ներկայացվում է մասնագիտական խորհրդի կազմ (այսուհետ՝ Խորհրդի կազմ): Հայտին  կից ներկայացվում են Խորհրդի անդամների տվյալները (հավելված 1):
 4. Խորհրդի ստեղծման հրամանում նշվում է Խորհրդի նախագահը, գիտական քարտուղարը, պաշտպանություն կազմակերպելու իրավունքով տրվող Թվանիշերը։ Մասնագետների առկայության դեպքում հաստատվում է Խորհրդի կազմ ըստ Թվանիշերի։
 5. Խորհրդի նախագահը և գիտական քարտուղարը պատասխանատու են Խորհրդի գործառույթների պատշաճ կատարման համար։
 6. Խորհրդի նախագահը և գիտական քարտուղարը ընդգրկվում են Խորհրդի բոլոր կազմերում։
 7. Խորհրդի գիտական քարտուղարի հիմնական աշխատավայրը պետք է լինի տվյալ Կազմակերպությունը։
 8. Խորհրդի կազմը ձևավորվում է առնվազն 7, առավելագույնը՝ 13 անդամով:
 9. Խորհրդի կազմի փոփոխություններն իրականացվում են Կազմակերպության միջնորդությամբ և ԲՈԿ-ի հրամանով:
 10. Խորհրդի կազմը կարող է ստանալ տվյալ մասնագիտությամբ դոկտորական ատենախոսության պաշտպանություն կազմակերպելու իրավասություն, եթե խորհրդի կազմի անդամների առնվազն կեսը դոկտորներ են:
 11.  Խորհրդի մեկ նիստի ընթացքում կարող է կայանալ մեկ ատենախոսության պաշտպանություն կամ քննարկում:
 12. Խորհրդի նախագահի բացակայության դեպքում նիստը վարում է Խորհրդի կազմի տարիքով ավագ անդամը (բացառությամբ գիտական քարտուղարից):
 13. Խորհրդի գիտական քարտուղարի բացակայության դեպքում նիստի անդամները Խորհրդի նախագահի առաջարկությամբ, բաց քվեարկությամբ ընտրում են գիտական քարտուղարի պարտականությունները կատարող:
 14. Տվյալ Թվանիշով ատենախոսության պաշտպանության իրավունք ունեցող Խորհուրդ չլինելու դեպքում հայցորդը կարող է դիմել ԲՈԿ՝ համապատասխան Թվանիշով Խորհուրդ կազմավորելու համար: Հնարավորության դեպքում ԲՈԿ-ը մեկամսյա ժամկետում նախնական փորձաքննություն իրականացրած Կազմակերպությունում ձևավորում է Խորհուրդ՝ պահպանելով <<Հայաստանի Հանրապետությունում գիտական աստիճանաշնորհման կանոնակարգի>> 16-րդ կետով սահմանված պահանջները:

 

 

II. Ատենախոսության նախնական քննարկումը

 

 1. Ատենախոսության հրապարակային պաշտպանությունը կազմակերպելու համար ատենախոսության թեման հաստատած կազմակերպությունը ԲՈԿ-ի կայքը (այսուհետ Կայք) համալրում է անհրաժեշտ տվյալներով և փաստաթղթերով (հավելված 2)։ Տվյալների ամբողջականության դեպքում հայցորդը դիմում է համապատասխան Խորհրդին՝ ներկայացնելով անհրաժեշտ փաստաթղթերը (հավելվածներ 3, 4Հայցորդը տրամադրում է ատենախոսության առվազն չորս օրինակ (տիտղոսաթերթին հայցորդի ստորագրությամբ), ատենախոսության էլեկտրոնային տարբերակը և նշում մասնագետի անուն, որը համաձայնվել է իրականացնել ատենախոսության նախնական ուսումնասիրությունը և տալ եզրակացություն:
 2. Խորհրդի նախագահը և ԲՈԿ-ը առաջադրում են ևս մեկական մասնագետ:
 3. Հայցորդի գիտական ղեկավարը/խորհրդատուն, համատեղ գիտական աշխատանք ունեցող անձը, աշխատավայրերից որևէ մեկում նրա  անմիջական ղեկավարը չեն կարող ընդգրկվել մասնագետների ցանկում:
 4. Մասնագետները քսանօրյա ժամկետում Խորհրդի գիտական քարտուղարին են  ներկայացնում եզրակացություն, որում նշվում է`

ա) ատենախոսության համապատասխանությունն իր Թվանիշին (անհրաժեշտության դեպքում նշելով առկա այլ Թվանիշերի մասնաբաժինները),

բ) ատենախոսության համապատասխանությունը Կանոնակարգի 10-րդ կետին,

գ) հայցորդի կողմից հրապարակված հոդվածներից՝ ԲՈԿ-ի ընտրած մեկ հոդվածի վերաբերյալ  գրախոսություն։

Մասնագետների եզրակացությունները հրապարակվում են Կայքում՝ պաշտպանության գործընթացի էջում (այսուհետ Պաշտպանության էջում):

 1.  Մասնագետներից երկուսի կողմից եզրակացություն չտրամադրվելու դեպքում ԲՈԿ-ը նշանակում է նոր մասնագետներ: Եզրակացություն չներկայացրած մասնագետը չի մասնակցում այդ հայցորդի ատենախոսության պաշտպանության հետագա գործընթացին:
 2.  Կարծիք տրամադրած մասնագետները Խորհրդի գիտական քարտուղարի հետ միասին որոշում են կայացնում ատենախոսությունը պաշտպանության ընդունելու վերաբերյալ:
 3. Ատենախոսությունը պաշտպանության չընդունելու դեպքում հայցորդին վերադարձվում  են ներկայացված փաստաթղթերը և տրամադրվում է պաշտպանությունը մերժելու վերաբերյալ պատճառաբանված որոշում։ Որոշմանը կցվում են  մասնագետների եզրակացությունները:
 4. Մասնագետների և Խորհրդի գիտական քարտուղարի կողմից ատենախոսությունը պաշտպանության չընդունելու դեպքում հայցորդը հաջորդ երեք ամիսների ընթացքում չի կարող դիմել պաշտպանության։
 5.  Ատենախոսությունը պաշտպանության ընդունելու դեպքում Խորհրդի կազմը քսանօրյա ժամկետում նշանակում է պաշտոնական ընդդիմախոսներ, առաջատար կազմակերպություն, պաշտպանության օր և թույլատրում սեղմագրի տպագրությունը՝ կազմելով նիստի արձանագրություն: Տեղեկատվությունը հրապարակվում է Կայքում՝ պաշտպանության գործընթացի էջում:
 6. Թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման դեպքում նշանակվում է գիտական աստիճան ունեցող երկու ընդդիմախոս (նրանցից առնվազն մեկը՝ գիտության դոկտոր), իսկ դոկտորի գիտական աստիճանի համար՝ երեք ընդդիմախոս՝ գիտության դոկտորներ:
 7. Տվյալ ատենախոսությունը պաշտպանության ընդունած Խորհրդի կազմի անդամ, որպես կանոն, կարող է լինել ընդդիմախոսներից միայն մեկը:
 8. Պաշտոնական ընդդիմախոսներ չեն կարող լինել ԲՈԿ-ի աշխատողները, Խորհրդի նախագահը և գիտական քարտուղարը, հայցորդի գիտական ղեկավարը, ատենախոսության թեմայով հրատարակված աշխատանքների համահեղինակները, այն հիմնարկների ղեկավարները, որտեղ հաստատվել է ատենախոսության թեման և որտեղ կատարվում են գիտահետազոտական աշխատանքներ, որոնց պատվիրատուն կամ կատարողը հայցորդն է:
 9. Պաշտոնական ընդդիմախոսը, ուսումնասիրելով ատենախոսությունը և այդ թեմայով հրատարակված աշխատանքները, Խորհրդին, վերջինիս սահմանած ժամկետում, ներկայացնում է կարծիք, որտեղ գնահատում է ատենախոսության թեմայի արդիականությունը, գիտական դրույթների և եզրահանգումների փաստարկվածության աստիճանը, նորությունը և հիմնավորման աստիճանը, ատենախոսության համապատասխանությունը Կանոնակարգի 6-րդ, 7-րդ և 8-րդ կետերին:
 10. Խորհուրդն ատենախոսությունը կարծիքի է ուղարկում գիտության տվյալ բնագավառում հայտնի՝ առաջատար կազմակերպություն, որը գնահատում է ատենախոսությունը, նշում արդյունքների նշանակությունը գիտության և արտադրության ոլորտներում:
 11. Առաջատար կազմակերպության կարծիքում պետք է նշվեն ատենախոսության քննարկման մասնակիցների անունը, ազգանունը և գիտական աստիճանը:
 12. Իրենց կարծիքներում ընդդիմախոսներն ու առաջատար կազմակերպությունը 1-ից (ամենացածր) մինչև 10 (ամենաբարձր) սանդղակով բնական թվով գնահատում են ատենախոսությունը՝ ըստ հավելված 5-ում նշված չափանիշների:
 13. Խորհրդի գիտական քարտուղարը պաշտպանությունից առնվազն տասն օր առաջ Պաշտպանության էջում հրապարակում է ընդդիմախոսների և առաջատար կազմակերպության կարծիքները:
 14. Խորհուրդն իրավասու է փոխել ընդդիմախոսներին և առաջատար  կազմակերպությանը, կամ կարծիքներն ուղարկել լրամշակման, եթե նրանց տրամադրած կարծիքները չեն համապատասխանում 27-30-րդ կետում և հավելված 5-ում  նշված պահանջներին:
 15. Պաշտպանությունից առնվազն 40 օր առաջ`

ա) գիտական քարտուղարը սեղմագրի 8 օրինակ հանձնում է ԲՈԿ-ին, որոնցից վեցը ԲՈԿ-ն առաքում է նշված հասցեներով (հավելված 6),

բ) գիտական քարտուղարը սեղմագրի մեկական օրինակ հանձնում է Խորհրդի կազմի անդամներին,

գ) գիտական քարտուղարը սեղմագրի էլեկտրոնային տարբերակն առաքում է Խորհրդի սահմանած հասցեներով,

դ) հայցորդը սեղմագիրն առաքում է Խորհրդի որոշած հասցեներով։

 1. Ատենախոսության մեկ և սեղմագրի երկու օրինակ պաշտպանությունից առնվազն 40 օր առաջ տրվում է Կազմակերպության գրադարանին:
 2.  Գիտական քարտուղարը պարտավոր է սեղմագիրը առաքելուց հետո առավելագույնը հնգօրյա ժամկետում  Կազմակերպության պաշտոնական կայքէջերում և Կայքում  տեղադրել հայցորդի ատենախոսության սեղմագիրը:

 

 

III. Ատենախոսության պաշտպանության նիստը

 

 1. Ատենախոսության պաշտպանության Խորհրդի նիստերն անցկացվում են դռնբաց և հեռարձակվում են առցանց։  Հեռարձակմանը միանալու վերաբերյալ տեղեկատվությունը տեղադրվում է Կայքում:
 2. Նիստը սկսում է Խորհրդի  նախագահը, եթե ներկա են Խորհրդի կազմի անդամներից առնվազն յոթը: Եթե հայցորդը Խորհրդի կազմի անդամ է, ապա որպես անդամ չի մասնակցում իր ատենախոսության գործընթացի նիստերին։
 3. Նախագահը հայտարարում է պաշտպանության ներկայացված ատենախոսության թեման, ներկայացնում պաշտոնական ընդդիմախոսներին և առաջատար կազմակերպությանը, որից հետո խոսքը տրվում է Խորհրդի գիտական քարտուղարին` հայցորդի ներկայացրած փաստաթղթերին ծանոթացնելու համար:
 4. Հայցորդը ներկայացնում է իր ատենախոսության հիմնական և առանցքային դրույթներն ու նյութերը, որից հետո նրան տրվում են հարցեր: Այնուհետև կարող է ելույթ ունենալ գիտական ղեկավարը կամ խորհրդատուն: Ապա գիտական քարտուղարը հրապարակում է ատենախոսության թեման հաստատած կազմակերպության եզրակացությունը, առաջատար կազմակերպության կարծիքը, ինչպես նաև ատենախոսության և գիտական հոդվածների վերաբերյալ ստացված կարծիքները: Դրական կարծիքները, խորհրդի կազմի անդամների համաձայնությամբ, կարող են ներկայացվել ամփոփ, նշելով դիտողությունները, իսկ բացասական կարծիքներն ընթերցվում են ամբողջությամբ:
 5. Կարծիքների հրապարակումից հետո, դիտողություններին պատասխանելու համար, խոսքը տրվում է հայցորդին:
 6. Այնուհետև իրենց կարծիքները հրապարակում են պաշտոնական ընդդիմախոսները: Եթե ընդդիմախոսը բացակայում է, ապա գիտական քարտուղարն ընթերցում է նրա կարծիքը: Յուրաքանչյուր ընդդիմախոսի ելույթից հետո հայցորդը ստանում է պատասխանի իրավունք: Նիստից կարող է բացակայել միայն մեկ ընդդիմախոս: Ատենախոսության պաշտպանության ամբողջ ընթացքին մասնակցելու իրավունք ունեն նիստին բոլոր ներկա գտնվողները:
 7. Վերջում հայցորդին տրվում է եզրափակիչ խոսքի իրավունք:
 8. Հայցորդի եզրափակիչ խոսքից հետո խորհուրդը գիտական աստիճան շնորհելու հարցով անցկացնում է գաղտնի քվեարկություն: Հայցորդն իրավունք ունի մինչև գաղտնի քվեարկությունն սկսվելը ատենախոսությունը պաշտպանությունից հանելու վերաբերյալ գրավոր դիմում ներկայացնել Խորհրդի նախագահին:
 9. Գաղտնի քվեարկության համար գիտական քարտուղարը կազմակերպում է օնլայն քվեարկություն՝ ապահովելով քվեարկության գաղտնիությունը և նիստին ներկա Խորհրդի կազմի բոլոր անդամների հասանելիությունը։ Քվեարկելու համար թույլատրելի համակարգերի ցուցակը հրապարակվում է Կայքում։
 10. Պաշտպանությունից ուշացած կամ մինչև պաշտպանության ավարտը հեռացած Խորհրդի կազմի անդամները քվորումը որոշելիս չեն հաշվառվում և քվեարկությանը չեն մասնակցում:
 11. Քվեարկության արդյունքների հիման վրա կազմվում է արձանագրություն (հավելված 9)։
 12. Գիտական աստիճան շնորհելու մասին խորհրդի կազմի որոշումը դրական է, եթե <<կողմ>> են քվեարկել նիստին մասնակից անդամների առնվազն երեք քառորդը:
 13. Հաշվիչ հանձնաժողովի արձանագրության հաստատումից հետո քննարկվում է խորհրդի կազմի եզրակացության նախագիծը: Եզրակացության մեջ պետք է արտացոլվեն ատենախոսության էական գիտական արդյունքները, դրանց նորության, հավաստիության գնահատականը, տեսական և կիրառական նշանակությունը: Եզրակացությունում պետք է նշվի <<Հայաստանի Հանրապետությունում գիտական աստիճանաշնորհման կանոնակարգի>> 7-րդ կամ 8-րդ կետի պահանջներին համապատասխանությունը, ինչպես նաև գիտական աստիճան շնորհելու մասին խորհրդի որոշումը:
 14. Եզրակացության տեքստն ընդունվում է բաց քվեարկությամբ` նիստին մասնակից խորհրդի անդամների ձայների պարզ մեծամասնությամբ: Եզրակացության վերջում նշվում են դեմ քվեարկած մասնագետների անունները։
 15. Գիտական աստիճան շնորհելու մասին խորհրդի կազմի բացասական որոշման դեպքում եզրակացություն չի ընդունվում:
 16. Գիտական աստիճան շնորհելու մասին դրական որոշման դեպքում, պաշտպանությունից հետո 15-օրյա ժամկետում, խորհուրդը ԲՈԿ է ուղարկում հայցորդի որակավորման գործը` ատենախոսության մեկ օրինակը, սեղմագրերը և որակավորման փաստաթղթերը (հավելված 7):
 17. Բացասական որոշման դեպքում հայցորդին վերադարձվում են խորհուրդ ներկայացված փաստաթղթերը և քաղվածք խորհրդի նիստի արձանագրությունից` գաղտնի քվեարկության արդյունքների մասին: Ատենախոսության մեկ օրինակը հանվում է կազմակերպության գրադարանից և կարծիքների, սեղմագրի, նիստի արձանագրության հետ միասին հնգօրյա ժամկետում ուղարկվում ԲՈԿ:
 18. Եթե առանց սկզբնաղբյուրները նշելու այլ հեղինակներից օգտագործվել են որոշակի դրույթներ և նյութեր, խորհուրդը բաց քվեարկությամբ, ձայների պարզ մեծամասնությամբ, ատենախոսությունը հանում է պաշտպանությունից՝ առանց տվյալ ատենախոսության նոր պաշտպանության իրավունքի և ԲՈԿ է ուղարկում իր որոշումը՝ սեղմագրի և նիստի սղագրության հետ միասին: Նման դեպքում ատենախոսությունը պաշտպանությունից հանելու մասին հայցորդի դիմումը չի ընդունվում:
 19. Եթե հայցորդը ատենախոսությունը հանում է պաշտպանությունից, ապա նրան վերադարձվում են ներկայացված փաստաթղթերը, բացի դիմումներից, ատենախոսության և սեղմագրի մեկական օրինակներից, որոնք մնում են Խորհրդում:

 

Հավելված 1

 

ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆ ՇՆՈՐՀՈՂ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ

ԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

(խորհուրդը, մասնագիտությունները և բնագավառը)

 

հ/հ

Ազգանուն,

անուն, հայրանուն

 

Ծննդյան

թիվ

Աշխատավայրը և պաշտոնը

Գիտական աստիճանը, մասնագիտության թվանիշն ըստ պաշտպանած ատենախոսության

Գիտական աշխատությունները վերջին 5 տարում, ղեկավարած հայցորդները

 

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Հավելված 2

 

ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ

ԿԱՅՔԻ ԱՆՁՆԱԿԱՆ ԷՋ ԲԵՌՆՎՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՑԱՆԿ

 

 1. Տեղեկանք մասնագիտական քննության հանձնման մասին:
 2. Ատենախոսության թեմայով հրատարակված աշխատությունների ցուցակը:
 3. Քաղվածք ատենախոսության թեմայի հաստատման որոշումից:
 4. Թեման հաստատած հիմնարկի եզրակացությունը:

 

Հավելված 3

 

ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ  ՓԱԹԵԹ

 

 1. Հայցորդի դիմումը:
 2. Տեղեկանք ըստ հավելված 4-ի:
 3. Հայցորդի բարձրագույն կրթության դիպլոմի պատճենը կամ թեկնածուի գիտական աստիճանը հավաստող վկայագրի պատճենը:
 4. Տեղեկանք մասնագիտական քննության հանձնման մասին:
 5. Ատենախոսության թեմայով հրատարակված աշխատությունների ցուցակը:
 6. Քաղվածք ատենախոսության թեմայի հաստատման որոշումից:
 7. Թեման հաստատած հիմնարկի եզրակացությունը:
 8. Երկու լուսանկար՝ 3x4 կամ 4x5 չափի։
 9. Ատենախոսությունն անհրաժեշտ քանակով, հիմնարկի գրադարանին, առաջատար կազմակերպությանը և պաշտոնական ընդդիմախոսներին ուղարկելու համար: Ատենախոսության օրինակները ներկայացվում են հայցորդի ստորագրությամբ` տիտղոսաթերթի վրա:

 

 

Հավելված 4

 

ՀԱՅՑՈՐԴԻ ՏԵՂԵԿԱՆՔ

 1. Հայցորդ

 1.1 ազգանուն, անուն, հայրանուն _____________________________________________

 (հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն)

 

______________________________________

 1.2 ծննդյան օրը, ամիսը և տարեթիվը   ________________________________________

 1.3 քաղաքացիությունը, ազգությունը __________________________________________

 1.4 որտեղ, երբ է ընդունվել և ավարտել բուհը __________________________________

 1.5 մասնագիտությունը ______________________________________________________

 1.6 ինչ լեզուների է տիրապետում _____________________________________________

 1.7 որտեղ, երբ է ընդունվել և ավարտել ասպիրանտուրան ______________________

 1.8 աշխատավայրը, պաշտոնը, հեռախոսի համարը ____________________________

 1.9 բնակվելու հասցեն, հեռախոսի համարը ____________________________________

1.10 հրատարակված աշխատությունների քանակը ______________________________

                                                                                          (մենագրություն, հոդված և այլն)

2. Ատենախոսություն

2.1 անվանումը (հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն) _________________________________

2.2 թվանիշը (մասնագիտությունը) ____________________________________________

2.3 որտեղ և երբ է հաստատվել թեման ________________________________________

2.4 տեսակը (ատենախոսություն, գիտական զեկուցում) _________________________

3. Գիտական ղեկավար, գիտական խորհրդատու. (ա. ա. հ.) __________________

 

Դիմող՝                        

 

 

 

Հավելված 5

ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ

 

 

1.

Հարց

Գնահատականը

1-ից 10 սանդղակով

 

Հետազոտության ինքնուրույնությունն ու արդիականությունը

 

2.

Գիտական նորույթի առկայությունն ու նշանակությունը (կարո՞ղ են համարվել նշանակալի ձեռքբերում, թե՞ ոչ)

 

3.

Թեմային առնչվող հետազոտությունների ուսումնասիրվածության աստիճանը, աշխարհագրությունը և ժամանակագրությունը

 

4.

Ատենախոսության բովանդակության համապատասխանությունը թեմային

 

5.

Գործադրված հետազոտական մեթոդի արդյունավետությունը

 

6.

Ստացված գիտական նորույթների համապատասխանությունը ատենախոսության մասնագիտական թվանիշին

 

7.

Իրականացված գիտափորձի և օգտագործված կենսական նյութի հավաստիությունը (զուտ տեսական բնույթի աշխատանքի համար այս հարցը չի լրացվում)

 

8.

Գիտական էթիկայի և ատենախոսության ձևավորման պահանջների պահպանվածությունը

 

 

գնահատական-1-ամենացածր, 10-ամենաբարձր

 

 

Հավելված 6

 

ՍԵՂՄԱԳՐԵՐԻ ԱՌԱՔՄԱՆ ՑՈՒՑԱԿ

 1.  Հայաստանի ազգային գրադարան (2 օրինակ)

0009, Երևան, Տերյան 72

 1. ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Հիմնարար գիտական գրադարան

0019, Երևան, Մարշալ Բաղրամյան 24/6

 1. Նորամուծության և ձեռներեցության ազգային կենտրոնի գիտատեխնիկական գրադարան

0051, Երևան, Կոմիտաս 49/3

 1. Երևանի Պետական Համալսարանի գրադարան

0025, ք.Երևան, Ալեք Մանուկյան 1

 1. Российская государственная библиотека

119019, Москва, ул. Воздвиженка, д. 3/5

 1. Российская национальная библиотека

191069, Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 18

 

Հավելված 7

 

ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

1. Պաշտոնական ընդդիմախոսներ. (ա. ա. հ.) ________________________________

2. Առաջատար կազմակերպությունը _________________________________________

3. Մասնագիտական խորհուրդ

3.1 համարը  _______________________________________________________________

3.2 հիմնարկը, որտեղ գործում է խորհուրդը __________________________________

4. Պաշտպանություն

 4.1 օրը ____________________________________________________________________

 4.2 նիստի մասնակիցների քանակը __________________________________________

 4.3 քվեարկության արդյունքները ____________________________________________

              <<կողմ>> __________________________________________________________

              <<դեմ>> ___________________________________________________________

  անվավեր քվեաթերթիկներ __________________________________________________

  4.4 խորհրդի որոշումը (դրական, բացասական) _______________________________

  4.5 շնորհված գիտական աստիճանը _________________________________________

 

Մասնագիտական խորհրդի նախագահ

 

Գիտական քարտուղար

 

Հավելված 8

 

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴՈՒՄ ՊԱՀՊԱՆՎՈՂ

ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ

 

1.   Հայցորդի տեղեկանքի (հավելված 4) պատճեն:

2.  Սեղմագրի առաքման ցուցակը` ամսաթվի նշումով, գիտական քարտուղարի ստորագրությամբ (Կանոնակարգի 33-րդ կետի դ) ենթակետ):

3․ Պաշտպանության տեղեկանքի (հավելված 7) պատճեն:

 

 

 

Հավելված 9

ԲՈԿ ՈՒՂԱՐԿՎՈՂ ՓԱԹԵԹ

 

 1. Խորհրդի նախագահի ուղեկցող նամակը (բլանկի վրա):
 2. Հայցորդի տեղեկանքը (հավելված 4):
 3. Խորհրդի կազմի նիստի սղագրությունը խորհրդի նիստին ներկա անդամների ցուցակով, խորհրդի նախագահի և գիտական քարտուղարի ստորագրությամբ:
 4. Մասնագետների եզրակացությունները, ատենախոսությունը պաշտպանության ընդունելու որոշումը։
 5. Խորհրդի կազմի եզրակացությունը:
 6. Պաշտոնական ընդդիմախոսների և առաջատար կազմակերպության կարծիքները:
 7. Քաղվածք ատենախոսության թեմայի հաստատման որոշումից:
 8. Թեման հաստատած հիմնարկի եզրակացությունը:
 9. Մասնագիտական քննության գնահատականով տեղեկանք:
 10. Հայցորդի բարձրագույն կրթության դիպլոմի պատճենը կամ թեկնածուի գիտական աստիճանը հավաստող վկայագրի պատճենը:
 11. Անձնագրի պատճենը:
 12. Պաշտպանության տեղեկանք (հավելված 9):
 13. Փաստաթղթերի ցուցակ (հավելված 10):

 

 

Հավելված 10

 

ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿ

 

___________________________________________________________

                                                                                              (ազգանուն, անուն)

 

1

Մասնագիտական խորհրդի

գիտական քարտուղար

 

Բոլոր փաստաթղթերը պետք է ունենան էջերի միջանցիկ համարակալում: