Կենսաբարոյագիտությունը որպես միջգիտակարգային գիտելիքի և արժեբանության նոր ձև

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Փիլիսոփայություն
Թ.00.01
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2023

Հաստատված
Ընդդիմախոս Օ.Ա. Գաբրիելյանի կարծիքը
Օ.Ա. Գաբրիելյան (330.38 KB)
Ընդդիմախոս Լ.Գ. Բաբաջանյանի կարծիքը
Լ.Գ. Բաբաջանյան (347.39 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ս. Դավթյան (430.34 KB)

2021

Մերժված
Ընդդիմախոս Է.Ռ.Գրիգորյանի կարծիքը
Է.Ռ.Գրիգորյան (419.07 KB)
Ընդդիմախոս Ա.Ա.Գևորգյանի կարծիքը
Ա.Ա.Գևորգյան (184.78 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ս. Դավթյան (356.75 KB)