Փոխազդող բարձր սպիններով տեսություններ հարթ և Անտի Դե Սիտերի տարածություններում

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Տեսական ֆիզիկա
Ա.04.02
Խորհուրդ
Ընդդիմախոսներ
Առաջատար կազմակերպություն
Թբիլիսիի պետական համալսարանի Ռազմաձեի մաթեմատիկական ինդտիտուտ, տեսական ֆիզիկայի բաժին
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2022

Հաստատված
Ընդդիմախոս Ա. Ներսեսյանի կարծիքը
Ա. Ներսեսյան (151.44 KB)
Ընդդիմախոս Ա.Իսաեվի կարծիքը
Ա.Իսաեվ (199.88 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Մ.Կարապետյան (398.24 KB)