Խաղային մեթոդների արդիականացումը պրոբլեմային ուսուցման գործընթացում ռուսաց լեզվի դասերին դպրոցում

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Դասավանդման և ուսուցման մեթոդիկա (ըստ բնագավառների)
ԺԳ.00.02
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2023

Հաստատված
Ընդդիմախոս Ի․Յու․Մանուկյանի կարծիքը
Ի․Յու․Մանուկյան (1.36 MB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան (1.08 MB)

2022

Ատենախոսության սեղմագիրը
Մ.Քոչարյան (756.53 KB)
Ընդդիմախոս Ռ․Ռ․Գրձելյանի կարծիքը
Ռ․Ռ․Գրձելյան (974.87 KB)