Ալիցիկլո- և հետերոցիկլո[c]պիրիդների նոր ֆունկցիոնալ և համակցված ածանցյալների սինթեզն ու կենսաբանական ակտիվությունը

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Կենսօրգանական քիմիա
Բ.00.10
Խորհուրդ
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2023

Հաստատված
Ընդդիմախոս Ա.Ֆ. Մկրտչյանի կարծիքը
Ա.Ֆ. Մկրտչյան (748.36 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Հայ-Ռուսական համալսարան (1.02 MB)
Ընդդիմախոս Տ.Վ. Ղոչիկյանի կարծիքը
Տ.Վ. Ղոչիկյան (1.09 MB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Է.Հակոբյան (695.91 KB)