Ոչկազմավորված համակարգերի վիճակագրական ֆիզիկայի և ֆիզիկական ինֆորմացիայի տեսության որոշ պրոբլեմներ

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Տեսական ֆիզիկա
Ա.04.02
Խորհուրդ
Ընդդիմախոսներ
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

1999

Հաստատված