Մարմնի մասերի անվանումներով կազմված դարձվածները հայերենում և անգլերենում (զուգադրական-տիպաբանական քննություն)

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2005

Հաստատված