Հանցավորության հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում անցումային ժամանակաշրջանում

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների դոկտոր
Մասնագիտություն
Քրեական իրավունք և կրիմինալոգիա, քրեակատարողական իրավունք
ԺԲ.00.05
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2008

Հաստատված