Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան (Բուսական և կենդանական ծագման մթերքների վերամշակման և արտադրության տեխնոլոգիա)

Հարցաշար
Մսի և մսամթերքի տեխնոլոգիա, և Ե.18.01-Ձկան և ձկնամթերքի տեխնոլոգիա
Հարցեր
 1. Մսի քիմիական կազմը, մսի որակին ներկայացվող պահանջները, թարմությունը
 2. Մսի հասունացումը, ավտոլիտիկ փոփոխությունները, Մսի փչացումը (նեխում): Մսի փչացումը (արևայրուկ)
 3. Մսի հյուսվածքային կազմը, հյուսվածքների քիմիական կազմը, ֆիզիկաքիմիական հատկությունները, կենսաբանական և սննդային արժեքը
 4. Գյուղատնտեսական կենդանիների սպանդի կազմակերպումը, Մսի պաղեցման եղանակները, պաղեցրած մսի պահպանումը, Մսի սառեցման եղանակները, սառեցված մսի պահպանումը
 5. Մսի ապասառեցումը, եղանակները
 6. Գյուղատնտեսական կենդանիների և թռչնի մսի ջերմային դասակարգումը
 7. Մսի տարաբաժանումը, ոսկրազատումը, ջլազատումը
 8. Հումքի փոփոխությունները աղադրման ժամանակ
 9. Երշիկների դասակարգումը, հումքին ներկայացվող պահանջները: Երշիկների արտադրությունում օգտագործվող թաղանթները, նրանց բնութագիրը
 10. Մսի մանրեցումը և նուրբ մանրեցումը, հասունացումը
 11. Լցոնի ներարկումը, ձևավորումը, նստեցումը
 12. Երշիկների ջերմային մշակումը (կարմրեցում, եփում, ապխտում)
 13. Եփած երշիկների արտադրության տեխնոլոգիան
 14. Եփած-ապխտած երշիկների արտադրության տեխնոլոգիան
 15. Ապխտած երշիկների արտադրության տեխնոլոգիան
 16. Կիսաապխտած երշիկների արտադրության տեխնոլոգիան
 17. Հումապխտած երշիկների արտադրության տեխնոլոգիան
 18. Խոզապուխտների արտադրության տեխնոլոգիան
 19. Բաստուրմայի արտադրության տեխնոլոգիան, Uուջուխի արտադրության տեխնոլոգիան
 20. Կիսաֆաբրիկատների տեսակները: Աղացած կիսաֆաբրիկատների (կոտլետ, շնիցել) արտադրության տեխնոլոգիան, Պելմենների արտադրության տեխնոլոգիան
 21. Մսի պահածոների տեսակները, հումքին ներկայացվող պահանջները, պահածոների համար օգտագործվող տարաները, դրանց բնութագիրը, ներկայացվող պահանջները, Պահածոների արտադրության ընդհանուր տեխնոլոգիան,
 22. Պահածոների հերմետիկության ստուգումը, ջերմային մշակումը, մշակման տեխնիկան, պահածոների պիտակավորումը, պահպանումը, առաքումը
 23. Չոր օրապահիկներ
 24. Սննդային ֆոսֆատներ, դասակարգումը, դերը մսամթերքի արտադրությունում, Մսամթերքների արտադրությունում օգտագործվող տարբեր հավելանյութերի բնութագիրը (համեմունքներ, համաբուրմունքային հավելումներ, նյութեր կոնսերվանտներ),
 25. 25.  Ադգեզիոն և ջրակապող ունակությունները բարձրացնող նյութեր
 26. 26.  Աղադրող նյութերի բնութագիրը, սննդային թթուներ և դրանց աղերը
 27. Կախովի գծեր առանց մեխանիկական քարշի և մեխանիկական քարշով: Կախովի կոնվեյերներ
 28. Ժապավենային և շղթայավոր փոխադրիչներ: Շնեկներ, կարապիկներ և էլեվատորներ
 29. Մանրեցում, մանրեցման եղանակները, օգտագործվող բանող օրգանները: Դանակային կտրիչներ
 30. Սղոցներ, մուրճային և ուժային ջարդիչներ
 31. Մսաղացներ,Սալակտրիչներ,Կուտտերներ, էմուլսիտատորներ
 32. Վակուումային և կենտրոնախույս մանրիչներ
 33. Պարկային քամիչներ, մրրկային զատիչներ, կենտրոնախույս քամիչ և նստեցնող մեքենաներ (ցենտրիֆուգներ)
 34. Դոզավորում և ձևավորում: Դոզավորման եղանակները, դոզավորման ճշտություն: Հեղուկ և սորուն նյութերի դոզատորներ
 35. Երշիկները թելակապումով, ոլորումով և մետաղակապի դրմամբ բաժնաչափիչ մեքենաներ և սարքեր: Մսային լցոնի դոզատորներ
 36. Մսային լցոնի ներարկման մեքենաներ (շպրիցներ)
 37. Կոտլետներ և պելմեննոր պատրաստող մեքենաներ
 38. Խոհարարական պատրաստվածքների դոզավորող-փաթեթավորող մեքենաներ: Փաթեթավորում վակուումի պայմաններում և իներտ գազի միջավայրում
 39. Մսամթերքի ջերմային մշակում: Խաշման, սպիտակացման և եփման ապարատներ
 40. Ծխաօդային խառնուրդներով ջերմամշակիչ ապարատներ: Ծխաարտադրիչներ
 41. Շոգեհանման և ջրաթորման տեղակայանքներ: Խցային և պահարանային չորանոցներ
 42. Չորացում և չորացման եղանակները
 43. Ճարպ պարունակող մսամթերքի իմպուլսային մշակման սարքավորումներ: Ճարպի հովացուցիչներ
 44. Ձկան մարմնի մասերի նկարագիրը, մորֆոմետրիկ բնութագիրը և զանգվածային կազմը
 45. Ձկան մկանային հյուսվածքի հիմնական բաղադրամասերը: Սննդային, էներգիական և կենսաբանական արժեքները
 46. Ձկան մեջ ընթացող հիմնական հետմահու փոփոխությունները: Քայքայման վերջնանյութեր
 47. Կենդանի ձկնահումքի փոխադրման պայմանների բնութագիրը, ձկան նստեցման նորմա: Թվարկել տրանսպորտային տարողություններում ձկան նստեցման նորման որոշող գործոնները
 48. Սառնարանային մշակման դերը ձկնավերամշակման ճյուղում: Ձկնավերա-մշակման սառնարանային շղթան
 49. Սառեցված ձկնահումքին ներկայացվող պահանջները /դասակարգումը ըստ ստանդարտի/,Պաղեցում, ենթասառեցում, սառեցում
 50. Ապասառեցման գործընթացի բնութագիրը: Մակերևույթային և ծավալային ապասառեցման եղանակները
 51. Աղադրման տեսական հիմունքներ
 52. Ձկան աղադրման հայտնի եղանակները, թերությունները, առավելությունները
 53. Ձկնավերամշակման ճյուղում կիրառվող կերակրի աղի բնութագիրը, փոխարինողները
 54. Ձկան աղադրման ժամանակ ընթացող ֆիզիկաքիմիական գործընթացները
 55. Տակառային աղադրում, Ավարտուն չհագեցած աղադրում (տակառային)
 56. Աղադրված ձկան հասունացման գործընթացի նկարագիրը
 57. Սաղմոնների հատիկավոր ձկնկիթի արտադրության տեխնոլոգիան
 58. Թառափի հատիկավոր ձկնկիթի արտադրության տեխնոլոգիան
 59. Ձկնկիթի արատները, առաջացման պատճառները
 60. Ծխեցված ձկան ցուցանիշների ի հայտ գալու գործընթացի նկարագիրը, ծխաօդային խառնուրդի հակաօքսիդիչ և մանրէասպան հատկությունները
 61. Ծխեցման հավելումներ: Դասակարգումը, կիրառման եղանակները
 62. Ձկան պահածոների հիմնական տեսականին: Արտադրության ընդհանուր տեխնոլոգիան
 63. Լցանյութեր: Դասակարգումը և արտադրության տեխնոլոգիան
 64. Մանրէազերծման ռեժիմ: Պահածոների բաղադրամասերի փոփոխությունը մանրէազերծման ժամանակ
 65. Պահածոների դրոշմավորում, տեսակավորում, պահում: Պահածոների խոտանները
 66. Ձկան թեփուկները մաքրող և լողակները կտրող մեքենաներ: Ձուկը գլխատող մեքենաներ
 67. Թմբուկային և գծային կատարումներով ձկան մսեղիքը մասնատող անընդհատ գործողության մեքենաներ: Ձկան մասնատման տեխնոլոգիական կոնվեյեր
 68. Ձկան մսեղիքը կիսամսեղիքների (ֆիլե) և մսային լցոնի վերածող մեքենաներ
 69. Հեղուկ մթերքը տարայի մեջ ըստ cavali և զանգվածի լցնող մեքենաներ
 70. Խյուսանման և կտորներով մթերքը տարայի մեջ ըստ ծավալի լցնող մեքենաներ
 71. Ավտոկլավներ և ստերիլիզատորներ
 72. Ձկան սառը ապխտման աշտարակային և թունելային տեղակայանքներ: Ծխարտադրիչներ
 73. Տաք ապխտման խցային և թունելային վառարաններ: Էլեկտրաապխտման ագրեգատ
 74. Բնական և տոմատի լցուկով պահածոների պատրաստման հոսքային մեքենայացված գծեր
 75. Դրոշմանշման ու պիտակավորման, ալյուրաթաթախման և համային աղադրման սարքավորումներ, մաղող մեքենա