Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան (Անասնաբուժություն)

Մասնագիտություն
Հարցեր
 1. Կենդանիների ներքին ոչ վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելման և բուժման ընդհանուր հիմունքները:
 2. Ընդհանուր կանխարգելիչ միջոցառումներ. դիսպանսերացում, կլինիկական և լաբորատոր հետազոտությունների արդյունքների վերլուծություն:
 3. Ընդհանուր թերապիայի հիմունքներ. պատճառային, պաթոգենետիկ (ախտածնային), նշանային:
 4. Կրուպոզ և օջախային պնևմոնիաներ:
 5. Թոքերի էմֆիզեմա, թոքամիզի բորբոքում:
 6. Որոճողների նախաստամոքսների, ստամոքսի և աղիքների հիվանդություններ:
 7. Երիկամների հիվանդություններ:
 8. Սրտի բորբոքային հիվանդություններ:
 9. Նյութափոխանակության հիվանդություններ:
 10. Նորածին մատղաշի դիսպեպսիա:
 11. Հակամիկրոբային պատրաստուկներ:
 12. Կենտրոնական նյարդային համակարգը գրգռող և ընկճող դեղամիջոցներ:
 13. Առավելապես կենտրոնախույս նյարդավերջույթների հատվածում ազդող (խոլինոմիմետիկ, խոլինոլիտիկ, ադրենոմիմետիկ, ադրենոլիտիկ) դեղեր:
 14. Սեռական ցիկլ, դրա փուլերը և ֆենոմենները, սեռական ցիկլի տեսակային առանձնահատկությունները, դրա նյարդա-հումորալ կարգավորումը, սերմնավորման օպտիմալ ժամանակի որոշումը:
 15. Սերմնահեղուկի ստացումը, դրա սուբյեկտիվ և օբյեկտիվ գնահատումը:
 16. Սաղմի փոխպատվաստում:
 17. Հղիության ֆիզիոլոգիան:
 18. Պտղաթաղանթներ, պտղաջրեր, նրանց կենսաբանական նշանակությունը: Մայրական և պտղային պլացենտա:
 19. Վիժումներ:
 20. Ծննդաբերական ակտ, դրա փուլերը և տեսակային առանձնահատկությունները:
 21. Ծննդօգնություն: Կեսարյան հատում, արգանդի պարանոցի և շեքահատում:
 22. Հետծննդյան վեստիբուլտներ, վագինիտներ, մետրիտներ:
 23. Մաստիտներ, դրանց դասակարգումը` շճային, կատարային, թարախային, արյունային և ֆիբրինոզային: Հատուկ մաստիտներ: Մաստիտների ախտորոշումը և բուժումը:
 24. Անպտղության դասակարգումը: Բնածին, ծերունական, շահագործական, կլիմայական, կերային և արհեստական անպտղություններ:Սիմպտոմատիկ անպտղություն:
 25. Միզասեռական նախադռան, հեշտոցի, արգանդի և ձվարանների խրոնիկ հիվանդություններ:
 26. Ձվարանների ֆունկցիոնալ խանգարումները: Ձվարանների ատրոֆիան, սկլերոզը:
 27. Կայուն դեղին մարմին, անաֆրոդիզիա: Ձվարանների կիստա (ֆոլիկուլային և լյուտեինային), նիմֆոմանիա:
 28. Օրգանիզմի ընդհանուր և տեղային ռեակցիաները տրավմայի նկատմամբ, ջերմային և քիմիական վնասվածքներ:
 29. Փակ և բաց մեխանիկական վնասվածքներ, ճողվածքներ:
 30. Օտար մարմիններն օրգանիզմում, մեռուկներ, խոցեր և խուղակներ:
 31. Արյունատար և ավշային անոթների, հանգույցների հիվանդություններ:
 32. Մաշկի և մկանների հիվանդություններ:
 33. Նյարդերի հիվանդություններ, նորագոյացություններ:
 34. Վիրաբուժական ինֆեկցիա:
 35. Գլխի և ծոծրակի հատվածի հիվանդություններ:
 36. Պարանոցի, մնդավի և կրծքի հատվածի հիվանդություններ:
 37. Հոդերի, որովայնի պատի և խոռոչի օրգանների հիվանդություններ:
 38. Անասնաբուժական օրթոպեդիա:
 39. Անասնաբուժական օֆթալմոլոգիա:
 40. Ոսկրի անատոմիական, հյուսվածաբանական կառուցվածքը և դրա դերն ու նշանակությունը օրգանիզմում:
 41. Գլխի կմախքի ոսկրների սաղմնային զարգացումը: Գանգի խոռոչի ձևավորումը և այդ ոսկրների կառուցվածքի նկարագրությունը:
 42. Մկանի անատոմիական և հյուսվածաբանական կառուցվածքը, դրանց դերն ու գործունեությունը կենդանիների կանգնած և շարժման ժամանակ:
 43. Մաշկային ծածկույթի և դրանց ածանցյալների մորֆոֆունկցիոնալ բնութագիրը: Մաշկայի գեղձերի և զգացողության կառուցվածքի նկարագրությունը:
 44. Մարսողական օրգանների կառուցվածքի, տեղադրվածության, գործունեության նկարագրությունը և դրանց տեսակային ու հասակային առանձնահատկությունները:
 45. Շնչառական ապարատի օրգանների անատոմիական կառուցվածքը, օրինաչափությունները կախված կատարած գործառույթներից և փոխկապվածությունը շրջակա միջավայրի հետ:
 46. Միզային ապարատի օրգանների անատոմիական կառուցվածքի և ֆունկցիոնալ օրինաչափությունները կապված դրանց կատարած գործառույթներից: Նեֆրոնի մակրոմիկրոսկոպիկ կառուցվածքի համեմատական նկարագրությունը:
 47. Արյան և ավշային շրջանառության օրգանների անատոմիական կառուցվածքը: Սրտի կառուցվածքը և տեղադրվածությունը:
 48. Արյունաստեղծ օրգանների և ավշային հանգույցների կառուցվածքը, դրանց նշանակությունը օրգանիզմում:
 49. Գանգուղեղի և ողնուղեղի ընդհանուր բնութագիրը: Կիսագնդերի կեղևի հյուսվածաբանական կառուցվածքը:
 50. Վեգետատիվ նյարդային համակարգի ընդհանուր բնութագիրը: Սիմպաթիկ և պարասիմպաթիկ նյարդային կենտրոնների տեղադրվածությունը և դրանց նշանակությունը:
 51. Զգայարանների (տեսողական, լսողական) ընդհանուր բնութագրությունը և դրանց դերն ու նշանակությունը օրգանիզմում:
 52. Թռչունների մարսողական, շնչառական և սեռական ապարատների նկարագրությունը և կառուցվածքային առանձնահատկությունները կաթնասունների համեմատ:
 53. Նեկրոզի և ապոպտոզի պաթոմորֆոլոգիան: Դիստրոֆիաների պաթոմորֆոլոգիան:
 54. Արյան և ավշային շրջանառության խանգարումներ:
 55. Սուր և խրոնիկական բորբոքումների ախտածնությունը:
 56. Ուռուցքների հյուսվածքագոյացում: Իմունաբանական ռեակցիան ուռուցքի հակածինների նկատմամբ: Ուռուցքների ձևաբանությունը:
 57. Փոխհատուցման և հարմարողական պրոցեսներ:
 58. Սուր բակտերիալ ինֆեկցիաների ախտաբանական ձևակազմագիտությունը:
 59. Վիրուսային և սնկային հիվանդությունների ախտաբանական ձևակազմագիտությունը:
 60. Խրոնիկական հիվանդությունների ախտաբանական ձևակազմագիտությունը:
 61. Պարազիտային հիվանդությունների ախտաբանական ձևակազմագիտությունը:
 62. Ինֆեկցիայի և իմունիտետի համաճարակաբանական ասպեկտները, համաճարակաբանական պրոցես և դրա կենսաբանական շարժիչ ուժերը:
 63. Ինֆեկցիոն հիվանդությունների էվոլյուցիան և դասակարգումը, հիվանդությունների համաճարակային օջախավորումը:
 64. Սիբիրախտ:
 65. Բոտուլիզմ:
 66. Տուբերկուլոզ:
 67. Բրուցելոզ:
 68. Դաբաղ:
 69. Կատաղություն:
 70. Ծաղիկ:
 71. Խշխշան պալար:
 72. Խոզերի դասական և աֆրիկական ժանտախտներ:
 73. Սալմոնելոզ, կոլիբակտերիոզ, անաերոբային դիզենտերիա:
 74. Թռչունների հիվանդություններ՝ գրիպ, ծաղիկ, Նյու-կասլյան հիվանդություն, լեյկոզներ, Մարեկի հիվանդություն:
 75. Պարազիտիզմի առաջացումը և բնության մեջ տարածումը: Մակաբույծների տեսակները՝ արտաքին և ներքին մակաբույծներ, ժամանակավոր և մշտական մակաբույծներ:
 76. Բնության մեջ օրգանիզմների փոխհարաբերության ձևերը: Տիրոջ օրգանիզմի վրա մակաբույծի ազդեցության տեսակները: Ինվազիոն հիվանդությունների համաճարակաբանական արտահայտման ձևերը:
 77. Ֆասցելիոզներ, դիկրոցելիոզ:
 78. Տավարի և խոզերի ցիստիցերկոզներ:
 79. Էխինոկոկոզ և ալվեոկոկոզ: Ուղեղային ցենուրոզ, մոնեզիոզներ:
 80. Մսակերների դիֆլոբոթրիոզ, ձկների լիգուլիդոզներ:
 81. Կենդանիների ասկարիդոզներ: Տրիխինելոզ:
 82. Պիրոպլազմիդիոզներ:
 83. Պարազիտոֆորմային տզեր և դրանց նկատմամբ իրականացվող պայքարի միջոցառումները:
 84. Մսի արդյունաբերության հումքը, սպանդի ենթակա կենդանիների ընդհանուր բնութագրությունը, սպանդի ենթակա կենդանիների բտվածության որոշումը, կենդանիների նախապատրաստումը սպանդի համար:
 85. Կենդանիների սպանդը, կենդանիների շշմեցումը և արյունաքամելը: Սպանդի ենթակա կենդանիների ընդունումը, նախասպանդային պահվածքը և անասնաբուժասանիտարական զննումը:
 86. Վակցինացված կենդանիներին սպանդի թույլ տալու անասնաբուժական կարգը: Նախասպանդային զննման հաշվառումը:
 87. Մսի դասակարգումն ըստ կենդանատեսակների, կենդանիների հասակի, սեռի, բտվածության, ջերմային վիճակի, սննդային նշանակության: Մսի կարգերի որոշումը:
 88. Մսեղիքի և օրգանների հետսպանդային փորձաքննության կազմակերպումը և մեթոդիկան: Ավշային համակարգի դերը մսի փորձաքննության ժամանակ:
 89. Մսեղիքի և օրգանների անասնաբուժասանիտարական զննման մեթոդիկան: Մսի պիտակավորումը: Հետսպանդային փորձաքննության արդյունքների գրանցումը:
 90. Մսեղիքի և սպանդի այլ մթերքների սանիտարական փորձաքննությունը վարակիչ հիվանդությունների ժամանակ (սիբիրախտ, տուբերկուլոզ, բրուցելոզ, լեպտոսպիրոզ, տուլարեմիա, լիստերիոզ, քյու- տենտ, խլախտ, պսևդոտուբերկուլոզ, չարորակ այտուց, պաստերելոզ, նեկրոբակտերիոզ, կարկամախտ):
 91. Մսեղիքի և սպանդի այլ մթերքների սանիտարական փորձաքննությունը վարակիչ հիվանդությունների ժամանակ (դաբաղ, ծաղիկ, ակտինոմիկոզ, բոտրիոմիկոզ):
 92. Մսեղիքի և սպանդի այլ մթերքների սանիտարական փորձաքննությունը վարակիչ հիվանդությունների ժամանակ ( տավարի ժանտախտ, խշխշան պալար, թոքատապ, տավարի պարատուբերկուլոզային էնտերիտ, տավարի չարորակ հարբուխային տենդ, կոլիբակտերիոզ, հորթերի պարատիֆ):
 93. Մսեղիքի և սպանդի այլ մթերքների սանիտարական փորձաքննությունը վարակիչ հիվանդությունների ժամանակ ( խոզերի ժանտախտ,խոզերի կարմրախտ, խոզերի վարակիչ ատրոֆիկ ռինիտ, խոճկորների պարատիֆ, Աուեսկի հիվանդություն, Տեշենի հիվանդություն, խոզերի գրիպ):
 94. Մսեղիքի և սպանդի այլ մթերքների սանիտարական փորձաքննությունը վարակիչ հիվանդությունների ժամանակ (ոչխարների և այծերի ինֆեկցիոն ագալակտիա, ոչխարների բրադզոդ, ոչխարների ինֆեկցիոն էնտերոտոքսեմիա):
 95. Մսեղիքի և սպանդի այլ մթերքների սանիտարական փորձաքննությունը վարակիչ հիվանդությունների ժամանակ (ճագարների պնևմոնիա, ճագարների թարախային պլևրիտ, թռչունների ժանտախտ, թռչունների սպիրոխետոզ, թռչունների ծաղիկ, թռչունների պարատիֆ, հավերի ինֆեկցիոն լարինգոտրախեիտ, թռչունների տիֆ):
 96. Մսեղիքի և սպանդի այլ մթերքների սանիտարական փորձաքննությունը մակաբուծային հիվանդությունների ժամանակ (տրիխինելոզ, տավարի ցիստիցերկոզ, խոզերի ցիստիցերկոզ, էխինոկոկոզ, ֆասցելոզ, դիկրոցելոզ, սարկոսպորիդոզ, լիգվատալիոզ, նրբավիզ ցիստիցերկոզ, ոչխարների ցիստիցերկոզ, եղջերունների ցիստիցերկոզ, պտտախտ, նեմատոդոզներ):
 97. Մսեղիքի և սպանդի այլ մթերքների սանիտարական փորձաքննությունը մակաբուծային հիվանդությունների ժամանակ (պիրոպլազմոզ, բաբեզիլիոզ, նոտալիոզ, թեյլերիոզ, անապլազմոզ, կոկցիդիոզ):
 98. Մսի պահածոյացման ջերմաստիճանային և աղային եղանակները: Մսի պահածոյացման նոր ֆիզիկական մեթոդները:
 99. Երշիկային մթերքների անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննությունը, դրանց արտադրման հիգիենան:
 100. Կաթի կազմը և հատկությունները, կաթի և կաթնամթերքի անասնաբուժասանիտարական փորձաքննությունը:
 101. Ձվի անասնաբուժասանիտարական փորձաքննությունը
 102. Ձկան վերամշակման տեխնոլոգիայի հիմունքները և անասնաբուժասանիտարական փորձաքննությունը: Ձկների հիվանդությունները և անասնաբուժասանիտարական գնահատականը:
 103. Բուսական ծագման սննդանյութերի սանիտարական փորձաքննությունը: Թարմ և չորացված արմատապալարապտուղների, բանջարեղենի, մրգերի սանիտարական փորձաքննությունը:
 104. Աղադրված բուսական սննդամթերքների և սնկերի փորձաքննությունը:
 105. Մեղրի սանիտարական փորձաքննությունը: