Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան (Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում)

Հարցեր
 1. Ագրոպարենային համակարգի ենթակառուցվածքի ճյուղային կազմը, վիճակը և առանձնահատկությունները ներկա փուլում
 2. Գյուղատնտեսության հողօգտագործման տնտեսական արդյունավետության մակարդակը Հայաստանի Հանրապետությունում, ցուցանիշները, որոշման կարգը
 3. Արտադրական ֆոնդերի դասակարգման հիմունքները, գնահատումը, վիճակը բնութագրող ցուցանիշները, կառուցվածքը
 4. Արտադրական հիմնական ֆոնդերի մաշվածքի հաշվարկման ժամանակակից մեթոդները, դրանց տնտեսական իմաստը
 5. Հիմնական ֆոնդերի արդյունավետության, ֆոնդազինվածության և աշխատանքի արտադրողականության մաթեմատիկական կապը
 6. Շրջանառու կապիտալ, շրջապտույտը, կազմը, կառուցվածքը, նորմավորումը, աղբյուրները: Շրջանառու միջոցների շրջապտույտի արագացման տնտեսական բովանդակությունը
 7. Ներդրումների աղբյուրները, արդյունավետությունը և կապիտալ ներդրումների համեմատական արդյունավետության գնահատման մեթոդաբանությունը
 8. Աշխատանքի արտադրողականության ցուցանիշները, հաշվարկման մեթոդիկան և բարձրացման ուղիները
 9. Աշխատանքային ռեսուրսները և դրանց օգտագործման
  արդյունավետությունը ագրոպարենային համակարգում
 10. Արտադրության ինտենսիվության մակարդակը, որոշման մեթոդիկան,
  ցուցանիշները: Ինտենսիվացման տնտեսական արդյունավետությունը,
  որոշման մեթոդիկան, ցուցանիշները
 11. Գնագոյացման կառուցակարգերը և առանձնահատկությունները գյուղատնտեսության ոլորտում
 12. Ընդլայնված վերարտադրության աղբյուրները և ցուցանիշների հաշվարկումը գյուղատնտեսության մեջ
 13. Համախառն ու ապրանքային արտադրանքի, համախառն ու զուտ եկամտի, շահույթի հաշվարկման մեթոդիկան
 14. Արտադրության արդյունավետությունը և դրա բարձրացման ուղիները ագրոպարենային համակարգի կազմակերպություններում
 15. Գյուղատնտեսական արտադրության տեղաբաշխման և մասնագիտացման գիտական հիմունքները
 16. Հացահատիկային տնտեսության և հացամթերքի արտադրության ենթահամալիրի էկոնոմիկայի հիմնախնդիրները և արդյունավետության բարձրացման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում
 17. Կարտոֆիլի արտադրության ավելացման և արդյունավետության բարձրացման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում
 18. Խաղողագործության ենթահամալիրի զարգացման և արդյունավետության բարձրացման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում
 19. Պտղաբուծական ենթահամալիրի զարգացման և արդյունավետության բարձրացման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում
 20. Կաթնամթերքի արտադրության ենթահամալիրի զարգացման և արդյունավետության բարձրացման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում
 21. Մսամթերքի և ձվամթերքի արտադրության ավելացման և արդյունավետության բարձրացման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում
 22. ՀՀ հողային ռեսուրսները: Գյուղատնտեսական հողատեսքերի կազմն ու կառուցվածքը: Հողատեսքերի փոխակերպումը (տրանսֆորմացիան):
 23. Ջրային ռեսուրսները և դրանց օգտագործումը: Գյուղատնտեսական ջրամատակարարումը և ոռոգման բնագավառի արդյունավետության բարձրացման հիմնահարցերը
 24. Ինվեստիցիաների էությունը, կապիտալ շինարարության ֆինանսավորման աղբյուրները, կառուցվածքը (լիզինգ, ֆրանչայզինգ, ֆակտորինգ)
 25. ՀՀ աշխատուժի շուկան և առկա հիմնահարցերը
 26. Սննդարդյունաբերական հումքային ռեսուրսները, դրանց դասակարգումը և տեղաբաշխումը Հայաստանի Հանրապետությունում
 27. Սննդարդյունաբերության ճյուղերի մասնագիտացման առանձնահատկությունները և արդյունավետությունը: Սննդարդյունաբերության ձեռնարկությունների տեղաբաշխման առանձնահատկությունները
 28. Շահույթի էությունը, հաշվարկման եղանակները, տեսակները
 29. Արտադրանքի ինքնարժեքը, էությունը, կազմը, կառուցվածքը և հաշվարկման մեթոդիկան: Ինքնարժեքի իջեցման հիմնահարցերը ԱՊՀ ճյուղերում
 30. Գիտատեխնիկական առաջընթացի օբյեկտիվ անհրաժեշտությունը ՀՀ
  պարենային հիմնահարցի լուծման գործում և դրա հիմնական ուղղությունները
 31. Շահութաբերության տնտեսական բովանդակությունը, հաշվարկման
  կարգը, բարձրացման հիմնախնդիրները
 32. Գնային քաղաքականությունը և պարենային արտադրանքի գների վրա ազդող գործոնները
 33. Պարենային անվտանգության ապահովման հիմնահարցերը Հայաստանի Հանրապետությունում
 34. Հումքի ձեռքբերման և արտադրանքի իրացման ուղիները
 35. Գների սահմանման մեթոդաբանությունը: Գնային ռազմավարության մշակումը
 36. Գյուղացիական տնտեսությունների, գյուղատնտեսական կոոպերատիվների, բաժնետիրական ընկերությունների, սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների կազմակերպատնտեսական հիմունքները
 37. Հողային կադաստր, հողի տնտեսական գնահատումը և ռենտան գյուղատնտեսության մեջ: Հողային մոնիթորինգ
 38. Մարքեթինգային հետազաոտությունները մարքեթինգային տեղեկատվական համակարգում
 39. Արտադրության տիպերը և դրանց տեխնիկատնտեսական ցուցանիշները
 40. Շուկայի հատվածավորման սկզբունքները, իրականացման գործընթացը և հատվածավորման ռազմավարությունները
 41. Շուկայի նպատակային հատվածի ընտրությունը և ապրանքի դիրքավորումը
 42. Իրավիճակային (SWOT) վերլուծությունը որպես մրցակցային միջավայրի ուսումնասիրության և ռազմավարության մշակման կարևորագույն գործիք ագրոպարենային համակարգում
 43. Բանջարաբուծության ճյուղի վիճակը և տնտեսական արդյունավետութան բարձրացման հնարավորությունները
 44. Կերարտադրության վիճակը և առկա հիմնախնդիրները
 45. Մրցակցային միջավայրի վերլուծությունը և ճյուղի գրավչության գնահատումը ագրոպարենային համակարգում
 46. Սպառողների վարքագծի մարքեթինգային հետազոտությունը
 47. Մարքեթինգի կոմունիկացիոն համակարգի տարրերի վերլուծությունը
 48. Աշխատանքի վարձատրության և նյութական խթանման համակարգը
 49. Նյութատեխնիկական ապահովման համակարգը, խնդիրները: Տեխնիկական և նյութական միջոցների ապահովման հիմնահարցերը գյուղատնտեսությունում
 50. Կազմակերպության մրցունակության գնահատման մեթոդաբանությունը
 51. Տրակտորների, կոմբայնների և տրանսպորտային միջոցների օգտագործման արդյունավետությունը բնութագրող ցուցանիշները
 52. Գյուղատնտեսության ճյուղ հասկացությունը: Ճյուղերի դասակարգումն
  ըստ տնտեսական նշանակության: Ճյուղերի ռացիոնալ զուգակցումը
 53. Ապրանքային քաղաքականության մարքեթինգային ռազմավարությունը
 54. Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության զարգացման հիմնախնդիրները
 55. Տավարաբուծության զարգացման խնդիրներն ու մասնագիտացումը: Զուգակցումը տնտեսության մյուս ճյուղերի հետ
 56. Խոզաբուծության զարգացման խնդիրներն ու մասնագիտացումը: Զուգակցումը տնտեսության մյուս ճյուղերի հետ
 57. Ոչխարաբուծության ու այծաբուծության զարգացման խնդիրներն ու մասնագիտացումը: Զուգակցումը տնտեսության մյուս ճյուղերի հետ
 58. Թռչնաբուծության զարգացման խնդիրներն ու մասնագիտացումը
 59. Գյուղատնտեսական ձեռնարկությունների սպասարկման ոլորտները (ագրոքիմիական, բույսերի պաշտպանություն, ջուր օգտագործողների ընկերություն, անասնաբուժական, մասնագիտական-խորհրդատվական ու այլ ծառայություններ)
 60. Փոքր և միջին ձեռնարկատիրությունը և դրա դերը ագրոպարենային համակարգի զարգացման գործում
 61. Պարենային ապրանքների իրացման համակարգը
 62. Գլոբալ մատակարարման շղթաների կառավարումը ագրոպարենային համակարգի կազմակերպություններում
 63. Ապրանքի դիրքավորումը և բրենդինգային ռազմավարության մշակումը
 64. Մարքեթինգի կառավարման հայեցակարգերը և գործընթացը
 65. Ձեռնարկության տրանսպորտային միջոցների պահանջի հաշվարկման
  մեթոդիկան
 66. Կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվության համակարգի ներդրման անհրաժեշտությունը ՀՀ ագրոպարենային համակարգի կազմակերպություններում
 67. Բենչմարքինգի կիրառումը ագրոպարենային համակարգի կազմակերպություններում
 68. Գների սահմանման մեթոդները
 69. Արտադրական հզորության օգտագործման ցուցանիշները, հզորության օգտագործման աստիճանի բարձրացման տնտեսական նշանակությունը
 70. Բիզնես պլանավորման նպատակները, խնդիրները, սկզբունքները, գործառույթները: Բիզնես-պլանի բովանդակությունը և մշակման կարգը
 71. Ձեռնարկության արտադրական ծրագրի նշանակությունը, տեխնիկատնտեսական հիմնավորումը
 72. Արդյունաբերական արտադրական անձնակազմի թվաքանակի պլանավորումը: Աշխատանքի նորմավորման մեթոդները, նորմաների տեսակները
 73. Գյուղատնտեսական արտադրանքի իրացման հիմնահարցերը Հայաստանի Հանրապետությունում
 74. Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության ոլորտի պետական քաղաքականությունը
 75. Արտադրանքի ինքնարժեքի պլանավորումը: Շահույթի պլանավորումը: Կազմակերպության ֆինանսական պլանավորումը
 76. Կազմակերպությունները` որպես կառավարվող համակարգեր: Կազմակերպությունների կազմակերպաիրավական ձևերի կառավարման առանձնահատկությունները
 77. Կառավարման տեսության և կառավարչական մտքի զարգացման փուլերը: Գիտական կառավարման դպրոցի ձևավորման նախադրյալները, հիմնադրույթները և նորամուծությունները
 78. Կառավարման վարչական դպրոցի էությունը և տեսական վաստակը
 79. Կառավարման մարդկային հարաբերությունների դպրոցի էությունը, տեսական վաստակը և հիմնադրույթները
 80. Հասկացություն համակարգի մասին և համակարգերի դասակարգումը:
  Կառավարման համակարգային տեսության էությունը
 81. Կազմակերպությունները` որպես սոցիոտեխնիկական համակարգ: Կազմակերպությունների ներքին միջավայրի բնութագրությունը
 82. Կազմակերպության արտաքին միջավայրի ընդհանուր բնութագրությունը: Ուղղակի և անուղղակի գործոնների ներգործությունը կազմակերպությունների վրա
 83. Ռազմավարական պլանավորման տրամաբանությունը և փուլերը: Ռազմավարության ընտրության առանձնահատկությունները կազմակերպություններում
 84. Կառավարման կազմակերպական կառուցվածքների ձևավորման տարրերը: Լիազորությունների պատվիրակում: Գծային և շտաբային լիազորությունների բովանդակությունը և առանձնահատկությունները ԱՊՀ կազմակերպություններում
 85. Վարչակառավարչական ապարատի ձևավորման տարրերը: Կառավարման կազմակերպական կառուցվածքների տեսակները և դրանց կիրառման հիմնական առավելություններն ու թերությունները
 86. Մոտիվացիան` որպես կառավարման հիմնական գործառույթներից մեկը, դրա էությունն ու նշանակությունը: Մոտիվացիայի հիմնական ձևերը
 87. Վերահսկողության անհրաժեշտությունը կառավարման գործընթացում:
  Վերահսկողության գործընթացի հիմնական փուլերի բովանդակությունը
 88. Կառավարման մեթոդների էությունը, դասակարգումը և դրանց ներազդման կիրառական նշանակությունը ԱՊՀ կազմակերպություններում
 89. Կոմունիկացիաների դերը կառավարման համակարգում: Կոմունիկացիոն գործընթացի էությունը և փոխկապակցված փուլերը
 90. Կառավարչական որոշումների էությունը, դասակարգումը և իրագործման կազմակերպումը ԱՊՀ կազմակերպություններում
 91. ՀՀ տնտեսության կառավարման պետական մարմինների կազմը, հանրային կառավարման մարմինները և դրանց գործառույթները
 92. ՀՀ ագրոպարենային համակարգի կառավարումը և համակարգի կառավարման պետական լիազորված մարմնի խնդիրներն ու գործառույթները
 93. Տարածքային կառավարումը և տեղական ինքնակառավարման համակարգը Հայաստանի Հանրապետությունում
 94. Խմբերի տեսակները և դրանց կազմավորման պատճառները: Խմբերի կառավարման արդյունավետության բարձրացման ուղիները
 95. Իշխանությունը և դրա ձևերը: Առաջնորդումը և դրա ոճերի բնութագրումը
 96. Կոնֆլիկտների էությունը և դրանց առաջացման պատճառները, հիմնական ձևերը և կառավարման առանձնահատկությունները կազմակերպություններում
 97. Փոփոխությունների կառավարումը: Սթրեսի էությունը, սթրեսային գործոնների բնութագրումը և սթրեսների կառավարումը
 98. Արտադրության կառավարման էությունը, արտադրական համակարգը: Արտադրության օպերատիվ կառավարման էությունը
 99. Անձնակազմի կառավարումը՝ որպես կառավարման հատուկ գործառույթներից մեկը: Անձնակազմի կառավարման փուլերը և կիրառման առանձնահատկությունները կազմակերպություններում
 100. Կազմակերպության կառավարման արդյունավետության գնահատման հիմնական ցուցանիշները և արդյունավետության բարձրացման ուղիները