Վ.Բրյուսովի անվան պետական համալսարան (Ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանություն)

Հարցեր
 1. Լեզուն որպես լեզվաբանության առարկա:
 2. Լեզվի հնչյունային նկարագրման արտաբերական հիմունքները:
 3. Պրոպոզիցիայի ստորոգական – փաստարկային կառուցվածքը:
 4. Տարաժամանակյա տիպաբանություն: Լեզվական փոխառությունների ուղղությունները:
 5. Լեզուն որպես համակարգ: Լեզվի ներքին կառուցվածքը:
 6. Ձևույթի հասկացությունը:
 7. Տիպաբանության տեսակները՝ ձևաբանական, շարահյուսական, կառուցվածքային, իմաստային, ձևական:
 8. Լեզվաբանական վերականգնման դերը: Բառային վերականգնում:
 9. Լեզվի մակարդակները և նրա հիմնական միավորները:
 10. Լեզվի հնչյունային նկարագրման ակուստիկ հիմունքները:
 11. Քերականացումը և ապաքերականացումը լեզվի զարգացման ընթացքում:
 12. Ստուգաբանության հիմնական խնդիրները: Ստուգաբանական բառարաններ:
 13. Լեզու և մտածողություն: ճանաչողական մոտեցումը ժամանակակից լեզվաբանության մեջ:
 14. Ձևույթ և բառաձև: Հնչաբառ:
 15. Շարահյուսության հիմնական միավորները:
 16. Լեզվական կառուցվածքի պատճառաբանվածությունը (նպատակայնությունը): Լեզվական ձևի պատկերանշանայնության սկզբունքը:
 17. Լեզվի հասարակական բնույթը: Լեզու և հասարակություն:
 18. Համընդհանուր հնչյունային դասակարգումները:
 19. Սերող քերականության միավորները:
 20. Նախատիպերը տիպաբանության մեջ:
 21. Լեզու և հաղորդակցություն: Հաղորդակցման նպատակների արտացոլումը լեզվում:
 22. Շարահյուսություն և ձևաբանություն:
 23. Տիպաբանությունը և ընդհանրույթները: Իմպլիկատիվ ընդհանրույթներ: Ֆրենկվենտալիաներ:
 24. Լեզվական ընտանիք, լեզվական միություն:
 25. Լեզու և մշակույթ:
 26. Կարևորագույն հնչութային հասկացությունները և դրանց մեկնաբանումը տարբեր հնչութաբանական դպրոցներում:
 27. Նախադասության շարահյուսական վերլուծություն:
 28. Լեզվական տիպի հասկացությունը:
 29. Լեզու և լեզվական անհատ:
 30. Քերականական իմաստների արտահայտման միջոցները աշխարհի լեզուներում:
 31. Տիպաբանության առարկան և տեղը: Մասնավոր և ընդհանուր տիպաբանություն:
 32. Լեզուների ծագումնաբանական դասակարգման սկզբունքները:
 33. Լեզվի զարգացման փուլերը:
 34. Հատույթային հնչյունային միջոցները, դրանց գործառույթները:
 35. Ասույթի հաղորդակցական կառուցվածքը:
 36. Հայերենի հիմնական և կողմնակի հնդեվրոպական շերտերի վարկածը:
 37. Լեզվաբանական գիտակարգեր:
 38. Բայի հիմնական քերականական կարգերը զուգադրվող լեզուներում:
 39. «Իմաստ» հասկացության տարբեր ըմբռնումները:
 40. Հնդեվրոպական նախահայրենիք, հնդեվրոպերենի ճյուղավորումը (տարամիտումը): Հնդեվրոպական հիմնական լեզվախմբերի ընդհանուր բնութագիրը:
 41. Լեզվաբանությունը և հարակից գիտությունները:
 42. Հնչյունային համալիրների տեսակները և դրանց հարաբերությունը:
 43. Նախադասության տիպաբանություն:
 44. Պատմահամեմատական լեզվաբանության դերը լեզվաբանության մեջ:
 45. Լեզվի մասին ուսմունքի ծագումը: Լեզվաբանական ավանդույթներ:
 46. Քերականական իմաստի և քերականական կարգի հասկացությունները:
 47. Բառիմաստային դաշտը և դրա միավորների հարաբերակցությունը:
 48. Պատմահամեմատական լեզվաբանության վիճակագրական մեթոդները:
 49. Ունիվերսալ (ընդհանրական) քերականություններ:
 50. Ընդհանուր հնչյունաբանության տեղը լեզվաբանական գիտակարգերում. դրա առարկան և խնդիրները:
 51. Բառիմաստային մակարդակի համակարգված կառուցվածքը:
 52. Լեզուների հեռավոր ցեղակցության խնդիրը պատմահամեմատական լեզվաբանության մեջ:
 53. Պատմահամեմատական լեզվաբանության ձևավորումը:
 54. Բառափոխություն և բառակազմություն:
 55. «Իմաստ» հասկացությունը լեզվական նշանի տարբեր կաղապարներում:
 56. Հայոց լեզվի համեմատական ուսումնասիրության առաջին փորձերը: Հայերենը որպես հնդեվրոպական լեզու, հայերենի դիրքը հնդեվրոպական լեզուների շրջանում:
 57. Վ. Ֆոն Հումբոլդտը և տիպաբանության ձևավորումը:
 58. Վերհատույթային հնչյունական միջոցները, դրանց գործառույթները և հնչյունային միավորները:
 59. Խոսույթ (կապակցված խոսք):
 60. Ժամանակակից պատկերացումներ աշխարհի լեզուների ծագումնաբանական պատկերացումների մասին: Հիմնական լեզվաընտանիքներ:
 61. Տիպաբանության կազմավորման հիմնական փուլերը:
 62. Գոյականի հիմնական քերականական կարգերը զուգադրվող լեզուներում:
 63. Բառիմաստային դաշտը և դրա միավորների հարաբերակցությունը:
 64. Փիջին-կրեոլ լեզուների ծագումը, տարածումը, գործառման հիմնական առանձնահատկությունները:
 65. Հոգեբանական ուղղությունը լեզվաբանության մեջ:
 66. Խոսքի հնչյունային վերլուծության մեթոդները՝ բաշխումային հասկացություններ, հնչույթային դասեր:
 67. Ասույթի հաղորդակցական կառուցվածքը:
 68. Լեզվական տարածքի ընդհանուր բնութագիրը. հիմնական ծագումնաբանական խմբեր:
 69. Երիտքերականներ և երիտքերականություն:
 70. Խոսույթ (կապակցված խոսք):
 71. Իմաստի բաղադրիչային վերլուծություն. ընդհանուր սկզբունքներ, զարգացման փուլեր և կոնկրետ մեթոդների կիրառման օրինակներ:
 72. Պատմահամեմատական լեզվաբանության առարկան:
 73. Կառուցվածքային լեզվաբանության հիմնական ուղղությունները 20-րդ դարում: Ֆունկցիոնալիզմը լեզվաբանության պատմության մեջ:
 74. Քերականական կարգերի ընդհանուր դասակարգումը:
 75. «Նախալեզվի» հասկացությունը: Վերականգնման մեթոդներ (արտաքին և ներքին վերականգնում):
 76. Տիպաբանության առարկան և տեղը: Մասնավոր և ընդհանուր տիպաբանություն:
 77. Լեզվի նկարագրության ձևային մեթոդների զարգացումը լեզվաբանության պատմության մեջ վաղնջական ժամանակներից մինչև մեր օրերը:
 78. Շարահյուսության տեղը լեզվի նկարագրման տեսության մեջ:
 79. Իմաստի բաղադրիչային վերլուծություն. ընդհանուր սկզբունքներ, զարգացման փուլեր և կոնկրետ մեթոդների կիրառման օրինակներ:
 80. Լեզուների ձևաբանական տիպաբանություն (պատմական ակնարկ և արդի խնդիրներ):
 81. Լեզու և մտածողություն: ճանաչողական մոտեցումը ժամանակակից լեզվաբանության մեջ:
 82. Խոսքի հնչյունային վերլուծության մեթոդները՝ բաշխումային հասկացություններ, հնչույթային դասեր:
 83. Շարահյուսություն և իմաստաբանություն (իմաստաբանական շարահյուսություն):
 84. Հայերենի՝ որպես իրանական լեզու լինելու վարկածը. հայերենի հնդեվրոպական առանձին լեզվաճյուղ լինելու տեսությունը (Հ. Հյուբշման):
 85. Լեզվի հասարակական բնույթը: Լեզու և հասարակություն:
 86. Ձևույթների դասակարգումը:
 87. Ծագումնաբանական դասակարգման ավանդական մեթոդները:
 88. Լեզվական տիպի հասկացությունը:
 89. Լեզու և հաղորդակցություն: Հաղորդակցման նպատակների արտացոլումը լեզվում:
 90. Ձև, բառույթ, հարացույց:
 91. Լեզուների հիմնական տիպաբանական առանձնահատկությունները:
 92. Լեզուների «ծագումնաբանական ծառի տեսությունը, ալիքների տեսությունը»:
 93. Լեզվի գործառույթները:
 94. Վերականգնման և զուգադրականության ավանդական մեթոդների կիրառումը վաղ նախալեզվական իրավիճակներում:
 95. Բառիմաստային մակարդակի համակարգված կառուցվածքը:
 96. Տիպաբանության տեսակները՝ ձևաբանական, շարահյուսական, կառուցվածքային, իմաստային, ձևական:
 97. Լեզվաբանությունը և հարակից գիտությունները:
 98. Նախադասության տիպաբանություն:
 99. Պրոպոզիցիայի ստորոգական – փաստարկային կառուցվածքը::
 100. Լեզվի ծագման խնդիրը: Լեզուների բազմազանության խնդիրը: