Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան (Մեքենաշինական արտադրության տեխնոլոգիաներ և սարքավորումներ)

Հարցեր
 1. Մակերևույթների մեխանիկական մշակման հատուկ մեթոդներ. գերվերջնամշակում (տեսակները և առանձնահատկությունները):
 2. Մակերևույթների մեխանիկական մշակման հատուկ մեթոդներ. վիբրոշրջագլում (տեսակները և առանձնահատկությունները):
 3. Մակերևույթների մեխանիկական մշակման հատուկ մեթոդներ. չափաբերում (տեսակները և առանձնահատկությունները):
 4. Մակերևույթների մեխանիկական մշակման հատուկ մեթոդներ. չափաբերում (տեսակները և առանձնահատկությունները):
 5. Մակերևույթների մեխանիկական մշակման հատուկ մեթոդներ. հոնինգում (տեսակները և առանձնահատկությունները):
 6. Մակերևույթների մեխանիկական մշակման հատուկ մեթոդներ. շեվինգում (տեսակները և առանձնահատկությունները):
 7. Բազմաերիթների մշակման եղանակները:
 8. Երիթային ակոսների մշակման եղանակները:
 9. Հարթ մակերևույթների մշակման եղանակները:
 10. Ատամնավոր մակերևույթների մշակման եղանակները: Մշակման պատճենա-հանման և շուրջգլորման եղանակները:
 11. Անցքերի մշակման եղանակները աբրազիվային կտրող գործիքներով:
 12. Ձևավոր մակերևույթների մշակման եղանակները:
 13. Պարուրակային մակերևույթների մշակումը. ընթացքային պտուտակների մշակումը:
 14. Պարուրակային մակերևույթների մշակումը. արտաքին պարուրակային մակերևույթների մշակման եղանակները:
 15. Արտաքին պտտական մակերևույթների մաքրատաշ մշակման եղանակները. անկենտրոն հղկում:
 16. Արտաքին պտտական մակերևույթների մաքրատաշ մշակման եղանակները. հղկում կենտրոններում, նրանց տեսակները և առանձնահատկություն-ները:
 17. Արտաքին պտտական մակերևույթների մաքրատաշ մշակման եղանակները. մշակում սայրային կտրող գործիքներով:
 18. Մշակված մակերևույթների որակը. խորդուբորդությունների վրա ազդող տեխնոլոգիական գործոնները:
 19. Մշակված մակերևույթների որակը. մակերևույթի խորդուբորդությունները, այն բնորոշող պարամետրերը:
 20. Մշակված մակերևույթների որակը. խորդուբորդությունների չափման եղանակները:
 21. Մշակված մակերևույթների որակը. մակերևույթի որակը, այն բնորոշող պարամետրերը:
 22. Մշակման ճշտությունը. անճշտություններ, որոնք առաջանում են ջերմային դեֆորմացիաներից:
 23. Մշակման ճշտությունը. կոշտության բարձրացման եղանակները:
 24. Մշակման ճշտությունը. անճշտություններ, որոնք առաջանում են կտրող գործիքի մաշից:
 25. Մշակման ճշտությունը. մշակման ճշտության վրա ազդող հիմնական գործոնները:
 26. Տաշեղագոյացման պրոցես. ջերմության բաշխումը տաշեղի, գործիքի և նախապատրաստվածքի միջև:
 27. Տաշեղագոյացման պրոցես. հավասարաչափ ֆրեզման իրականացման պայմանները:
 28. Մշակման ճշտությունը. անճշտություններ, որոնք առաջանում են համակարգի ոչ բավարար կոշտության դեպքում:
 29. Տաշեղագոյացման պրոցես. կոնտակտային երևույթները կտրիչի առջևի նիստի վրա:
 30. Տաշեղագոյացման պրոցես. մշակվող և գործիքային նյութերի ազդեցությունը կտրման ուժի բաղադրիչների վրա:
 31. Տաշեղագոյացման պրոցես. կտրիչների երկրաչափական պարամետրերի ազդեցությունը կտրման ուժի բաղադրիչների վրա:
 32. Տաշեղագոյացման պրոցես. կտրման ռեժիմների ազդեցությունը կտրման ուժի բաղադրիչների վրա:
 33. Տաշեղագոյացման պրոցես. տեխնոլոգիական համակարգերի տատանումների և նրանց ազդեցությունը կտրման պրոցեսի վրա:
 34. Տաշեղագոյացման պրոցես. կոնտակտային երևույթները կտրիչի առջևի նիստի վրա:
 35. Տաշեղագոյացման պրոցես. կտրման ուժերը և նրանց բաղադրիչները. կտրման աշխատանքը և նրա բաղադրիչները:
 36. Տաշեղագոյացման պրոցես. հոծ տաշեղի առաջացման մեխանիկական պայմանական սահքի հարթության դեպքում:
 37. Տաշեղագոյացման պրոցես. տաշեղների տարատեսակները և նրանց առաջացման պայմանները:
 38. Տաշեղագոյացման պրոցես.. մակաճագոյացում:
 39. Տաշեղագոյացման պրոցես. գլանային ֆրեզի ատամի վրա ազդող ուժերը:
 40. Տաշեղագոյացման պրոցես. ջերմային երևույթները կտրման ժամանակ:
 41. Տաշեղագոյացման պրոցես. ջերմության բաշխումը տաշեղի, գործիքի և նախապատրաստվածքի միջև:
 42. Տաշեղագոյացման պրոցես. հավասարաչափ ֆրեզման իրականացման պայմանները:
 43. Տաշեղագոյացման պրոցես. շրջանային ուժի և պտտման մոմենտի որոշումը ճակատային ֆրեզներով մշակման ժամանակ:
 44. Տաշեղագոյացման պրոցես. մշակվող և գործիքային նյութերի ազդեցությունը կտրման ուժի բաղադրիչների վրա:
 45. Տաշեղագոյացման պրոցես. առանցքային ուժերը և պտտական մոմենտը գայլիկոնման ժամանակ:
 46. Տաշեղագոյացման պրոցես. կտրիչների երկրաչափական պարամետրերի ազդեցությունը կտրման ուժի բաղադրիչների վրա:
 47. Տաշեղագոյացման պրոցես. տեխնոլոգիական համակարգերի տատանումների և նրանց ազդեցությունը կտրման պրոցեսի վրա:
 48. Տաշեղագոյացման պրոցես. կտրման ռեժիմների ազդեցությունը կտրման ուժի բաղադրիչների վրա:
 49. Տաշեղագոյացման պրոցես. կտրման ուժերը և նրանց բաղադրիչները. կտրման աշխատանքը և նրա բաղադրիչները:
 50. Տաշեղագոյացման պրոցես. հոծ տաշեղի առաջացման մեխանիկական պայմանական սահքի հարթության դեպքում:
 51. Ֆրեզնրեի կառուցվածքի վերլուծությունը, ատամների ծոծրակման անհրաժեշտությունը, տարատեսակները:
 52. Մասնագիտացված մետաղահատ հաստոցներ. պարուրակամշակման հաստոցների կինեմատիկական շղթաների վերլուծությունը և լարումը:
 53. Ձգիչների տեսակները, ձգիչներով մշակման սխեմաները և եղանակները:
 54. Ընդհանուր նշանակության սահուն կարգավորմամբ և բազմարագության էլեկտրաշարժիչով մետաղահատ հաստոցների արագության, մատուցման տուփերի հիմնական տեսակները:
 55. Ատամնամշակման գործիքների (թործիչների և ֆրեզների) պատրաստման եղանակները, կառուցվածքը և նախագծումը:
 56. Անցքեր մշակող և վերամշակող գործիքների կառուցվածքի վերլուծությունը:
 57. Գործիքանյութեր. գործիքային պողպատներ, լեգիրացված պողպատներ և համաձուլվածքներ:
 58. Արտաքին և ներքին պարուրակամշակման գործիքների առանձնահատկու-թյունները:
 59. Գործիքների մաշումը և կայունությունը. գործիքների կայունության կախվածությունը գործիքի երկրաչափական պարամետրերից:
 60. Գործիքների մաշումը և կայունությունը. քսուկահովացնող միջավայրերի դերը կտրման ժամանակ:
 61. Գործիքների մաշումը և կայունությունը. կտրիչների կայունության կախվածությունը կտրման ռեժիմներից:
 62. Գործիքների մաշումը և կայունությունը. կտրիչների մաշման օրինաչափությունը:
 63. Գործիքների մաշումը և կայունությունը. մաշման տոպոգրաֆիան և մաշվածքի չափերը:
 64. Գործիքների մաշումը և կայունությունը. գործիքների կտրող մասի քայքայումը:
 65. Գործիքների և հանվող շերտի երկրաչափական պարամետրերը. կտրման տարրերը ֆերզման ժամանակ:
 66. Գործիքների մաշումը և կայունությունը. գործիքների մաշման ֆիզիկական բնույթը:
 67. Գործիքների և հանվող շերտի երկրաչափական պարամետրերը. կտրիչների բանվորական անկյունները. կտրման տարրերը և հանվող շերտի չափերը շրջատաշման ժամանակ:
 68. Գործիքների և հանվող շերտի երկրաչափական պարամետրերը. պարուրակահան գործիքներով կտրման տարրերը և հանվող շերտի չափերը:
 69. Գործիքների և հանվող շերտի երկրաչափական պարամետրերը. կտրիչների տարատեսակները և սրման անկյունները:
 70. Ընդհանուր նշանակության հարթ հղկման հաստոցների, մշակման սխեմաները և շարժաբերի առանձնահատկությունները:
 71. Ընդհանուր նշանակության անցքեր մշակող գայլիկոնման և ներտաշման հաստոցների կինեմատիկական շղթաների առանձնահատկությունները և հանգույցների հիմնական հարմարադասումը:
 72. Ընդհանուր նշանակության կլոր հղկման հաստոցների, մշակման սխեմաները և շարժաբերի առանձնահատկությունները:
 73. Ընդհանուր նշանակության բազմակտրիչ մետաղահատ հաստոցների արագության, մատուցման տուփերի հիմնական տեսակները:
 74. Ընդհանուր նշանակության շրջատաշ պտուտակահան հաստոցների կինեմատիկական շղթաների վերլուծությունը և լարումը:
 75. Ընդհանուր նշանակության կոնսոլ ֆրեզերային հաստոցների տարատեսակները և կինեմատիկական շղթաների վերլուծությունը և լարումը:
 76. Գործընթանցների ավտոմատացման սարքավորումներ. տեղափոխիչներ և փոխակրիչներ (կառուցվածքներ օրինակների և աշխատանքների սկզբունքը):
 77. Ավտոմատ սնուցիչների մետաղահատ հաստոցների, հսկող ավտոմատների հավաքման ագրեգատների համար (օրինակներ տիպային դետալների և հաստոցների համար):
 78. Գործընթանցների ավտոմատացման սարքավորումներ. պահեստատուփային բեռնող և բեռնաթափող (կառուցվածքների օրինակներ և աշխատանքների սկզբունքը):
 79. Գործընթանցների ավտոմատացման սարքավորումներ. պահեստատուփային բեռնող և բեռնաթափող (կառուցվածքների օրինակներ և աշխատանքների սկզբունքը):
 80. Գործընթանցների ավտոմատացման սարքավորումներ. կողմնորոշիչներ և բռնիչներ (կառուցվածքների օրինակներ և աշխատանքների սկզբունքը):
 81. Գործընթանցների ավտոմատացման սարքավորումներ. բունկերային բեռնող և բեռնաթափող սարքավորումներ (կառուցվածքների օրինակներ և աշխատանքների սկզբունքը):
 82. Գործընթանցների ավտոմատացման սարքավորումներ. կուտակիչներ (կառուցվածքների օրինակներ և աշխատանքների սկզբունքը):
 83. Կտրիչների դասակարգումը, ձևավոր (կլոր և պրիզմայաձև) կտրիչների նախագծման եղանակները:
 84. Գործընթանցների ավտոմատացման սարքավորումներ. սնուցիչներ և հոսկի բաժանիչներ (կառուցվածքների օրինակներ և աշխատանքների սկզբունքը):
 85. Գործիքանյութեր. կարծր համաձուլվածքներ:
 86. Արդյունաբերական ռոբոտներ: Հիմնական տեսակները, կինեմատիկական և մեխանիկական ղեկավարման համակարգերը (օրինակների վերլուծությունը):
 87. Մանիպուլյատորներ: Հիմնական տեսակները, կինեմատիկական և մեխանիկական ղեկավարման համակարգերը (օրինակների վերլուծությունը):
 88. Հիդրոպնևմոավտոմատիկայի հիմունքները և տիպային սարքերը (օրինակների վերլուծությունը):
 89. Ավտոմատացված հավաքման սարքավորումների տեսակները (օրինակների վերլուծությունը):
 90. Բազավորման և շարժման կինեմատիկայի սխեմաները պտուտակային մակերևույթների ավտոմատացված համակցման ընթացքում (օրինակների վերլուծություն):
 91. Բազավորման և շարժման կինեմատիկայի սխեմաները գլանային մակերևույթների ավտոմատացված համակցման ընթացքում (Օրինակների վերլուծություն):
 92. Բազավորման և շարժման կինեմատիկայի սխեմաները հարթ մակերևույթների ավտոմատացված համակցման ընթացքում (Օրինակների վերլուծություն):
 93. Գործիքների և հանվող շերտի երկրաչափական պարամետրերը. գայլիկոնների երկրաչափական պարամետրերը և հանվող շերտի չափերը գայլիկոնման ժամանակ:
 94. Մեքենայացված և ավտոմատ հավաքման տեխնոլոգիական գործընթացի մշակման հիմունքները:
 95. Ավտոմատ սնուցիչների մետաղահատ հաստոցների, հսկող ավտոմատների հավաքման ագրեգատների համար (օրինակներ տիպային դետալների և հաստոցների համար):
 96. Գործընթանցների ավտոմատացման սարքավորումներ. կուտակիչներ (կառուցվածքների օրինակներ և աշխատանքների սկզբունքը):
 97. Գործընթանցների ավտոմատացման սարքավորումներ. կողմնորոշիչներ և բռնիչներ (կառուցվածքների օրինակներ և աշխատանքների սկզբունքը):
 98. Գործընթանցների ավտոմատացման սարքավորումներ. բունկերային բեռնող և բեռնաթափող սարքավորումներ (կառուցվածքների օրինակներ և աշխատանքների սկզբունքը):
 99. Գործընթանցների ավտոմատացման սարքավորումներ. սնուցիչներ և հոսկի բաժանիչներ (կառուցվածքների օրինակներ և աշխատանքների սկզբունքը:
 100. Գործընթանցների ավտոմատացման սարքավորումներ. տեղափոխիչներ և փոխակրիչներ (կառուցվածքների օրինակներ և աշխատանքների սկզբունքը):