Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան (Ինֆորմացիայի ստացման և չափման մեթոդներ, սարքեր և համակարգեր)

Հարցեր
 1. Չափագիտության դերը գիտատեխնիկական առաջընթացում
 2. Չափումների միասնականության ապահովումը
 3. Չափումների սխալանքները
 4. Ուղղակի և անուղղակի չափումների արդյունքների մշակումը
 5. Փորձարարական տվյալների հարթեցումը, չափիչ կերպափոխիչների ստատիկ բնութագրերի մոտարկումը և գծայնացումը
 6. Չափման միջոցների (ՉՄ) սխալանքների դասակարգումը, նորմավորումը, ճշգրտության դասերը
 7. ՉՄ-ների չափագիտական բնութագրերը
 8. ՉՄ-ների սխալանքների հաշվարկը աշխատանքային պայմաններում
 9. ՉՄ-ների ճշգրտության բարձրացման կառուցվածքային ու թեստային մեթոդները և դրանց սխալանքների գնահատումը
 10. Ազդանշանի սպեկտրը, Վ.Կոտելնիկովի թեորեմը, ինֆորմացիայի քանակը սահմանափակ սպեկտրով ազդանշանում
 11. Ազդանշանի ընդհատացում ըստ մակարդակի և ժամանակի, դրանց սխալանքները
 12. Թողունակություն և ինֆորմացիայի հաղորդման արագություն
 13. Չափումների ինֆորմացիոն տեսության հիմունքները
 14. Կոդերի տեսակները և կիրառման առանձնահատկությունները
 15. Թվանշանային զտիչներ
 16. Ազդանշանների թվանշանային մշակման տարրերը
 17. Առաջնային չափողական կերպափոխիչների դասակարգումը
 18. Ինֆորմատիվ ազդանշաններ և դրանց բնութագրերը
 19. Ակտիվ և պասիվ կերպափոխիչներ
 20. Ռեզիստորային, ջերմաէլեկտրական և ջերմային առաջնային կերպափոխիչներ
 21. Պիեզոէլեկտրական և պիեզոռեզոնանսային առաջնային կերպափոխիչներ
 22. Մագնիսաէլեկտրական և էլեկտրաստատիկ (ունակային) առաջնային կերպափոխիչներ
 23. Էլեկտրամագնիսական և ինդուկցիոն առաջնային կերպափոխիչներ
 24. Մագնիսաստրիկցիոն և գալվանամագնիսական առաջնային կերպափոխիչներ
 25. Էլեկտրաքիմիական առաջնային կերպափոխիչներ
 26. Օպտիկական և օպտոէլեկտրոնային առաջնային կերպափոխիչներ
 27. Քվանտային առաջնային կերպափոխիչներ
 28. Հակադարձ կերպափոխիչներ
 29. Անալոգային չափման միջոցներ Ֆիզիկական մեծությունների չափողական և նորմավորող կերպափոխիչների կառուցման սկզբունքները
 30. Նորմավորող կերպափոխիչների սխալանքների հաշվարկը
 31. Գործառական (ֆունկցիոնալ) չափողական կերպափոխիչներ
 32. Էլեկտրաչափիչ սարքերի տարատեսակները և դրանց չափագիտական ու տեխնիկական բնութագրերը
 33. Էլեկտրական մեծությունների չափման մեթոդները
 34. Մագնիսական մեծությունների չափման մեթոդները և սարքերի կառուցման սկզբունքները
 35. Թվանշանային չափման միջոցներ Ժամանակային տևողության և հաճախության չափումը թվանշանային մեթոդով
 36. Անալոգաթվանշանային կերպափոխիչների (ԱԹԿ) կառուցման սկզբունքները և հիմնական բնութագրերը
 37. Սիգմա-դելտա ԱԹԿ-ներ
 38. Թվանշանաանալոգային կերպափոխիչների (ԹԱԿ) կառուցման սկզբունքները և համեմատական բնութագրերը
 39. Ֆունկցիոնալ ԱԹԿ-ներ և ԹԱԿ-ներ
 40. Չափման շղթաների աղմկապաշտպանվածությունը
 41. Թվանշանային չափման սարքերի կառուցվածքային սխեմաները, չափագիտական ու տեխնիկական բնութագրերը
 42. Թվանշանային չափման միջոցների ավտոմատացված ստուգաչափման համակարգեր
 43. LABVIEW միջավայրի բնութագրերը և հնարավորությունները
 44. Վիրտուալ չափման միջոցներ
 45. Ջերմաստիճանի ու ջերմության քանակի չափումը
 46. Ճնշման ու զանգվածի չափումը
 47. Հեղուկների ու գազերի ծախսի չափումը
 48. Հեղուկների մածուցիկության չափումը
 49. Հեղուկ և սորուն նյութերի մակարդակի չափումը
 50. Նյութերի խոնավության չափումը
 51. Հեղուկների ու գազերի վերլուծիչներ (անալիզարարներ) էլեկտրահաղորդականության մեթոդով
 52. Հեղուկների ու գազերի վերլուծիչներ (անալիզարարներ) պոտենցաչափական մեթոդով
 53. Հեղուկների ու գազերի վերլուծիչներ (անալիզարարներ) բևեռագրական մեթոդով
 54. Հեղուկների ու գազերի վերլուծիչներ (անալիզարարներ) կուլոնաչափական մեթոդով
 55. Հեղուկների ու գազերի վերլուծիչներ (անալիզարարներ) ֆլուորեսցենտային մեթոդով
 56. Հեղուկների ու գազերի վերլուծիչներ (անալիզարարներ) քրոմատագրման մեթոդով
 57. Հեղուկների ու գազերի վերլուծիչներ (անալիզարարներ) զանգվածասպեկտրաչափական մեթոդներով
 58. Էլեկտրական էներգիայի ծախսի չափումը
 59. Ձերմային էներգիայի ծախսի չափումը
 60. Գիտափորձերի և փորձարկումների հիմնական խնդիրները, դասակարգումը և կազմակերպումը
 61. Ակտիվ և պասիվ գիտափորձերի արդյունքների մշակումը
 62. Լրիվ և մասնատված գործոնային գիտափորձերի հատկությունները և պլանավորումը
 63. Բնական փորձարկումների մեթոդի և պայմանների ընտրությունը, չափման միջոցների փորձարկումների կազմակերպումը
 64. Ինֆորմացիոն-չափիչ և հաշվողական համակարգերի (ԻՉՀՀ) կառուցվածքային սխեմաների առանձնահատկությունները
 65. Անալոգային կապուղիների սխալանքների հաշվարկը
 66. Ստանդարտ ինտերֆեյսները և դրանց հիմնական բնութագրերը
 67. Անալոգային ազդանշանների թվանշանային միկրոպրոցեսորներ
 68. Ինտելեկտուալ չափողական սարքերի կառուցման սկզբունքները
 69. Հեռաչափական չափիչ համակարգեր
 70. Վիճակագրական (պատահական ազդանշանների) չափիչ համակարգեր
 71. Տեխնիկական արատորոշման համակարգեր
 72. Չափման միջոցների ավտոմատացված ստուգաչափման համակարգեր
 73. Տեխնիկական արատորոշման ուլտրաձայնային և ռենտգենյան մեթոդները, դրանց կիրառման ոլորտները և առանձնահատկությունները
 74. Տեխնիկական արատորոշման մագնիսական և մրրկահոսանքային մեթոդները, դրանց կիրառման ոլորտները և առանձնահատկությունները
 75. Տեխնիկական արատորոշման ջերմային և լազերային մեթոդները, դրանց կիրառման ոլորտները և առանձնահատկությունները
 76. Տեխնիկական արատորոշման ռադիոտեխնիկական և ճառագայթային մեթոդները, դրանց կիրառման ոլորտները և առանձնահատկությունները
 77. Օպտիկաէլեկտրոնային սարքերի աշխատանքի սկզբունքը, հիմնական տարրերն ու բնութագրերը
 78. Ճառագայթման դաշտի տվյալների հաջորդական ընթերցումը (սկանավորումը), սկանավորման մեթոդները, ռաստրային մոդուլացում, ջերմադիտման հիմունքները
 79. Իկոնիկա և պատկերների մշակումը
 80. Պատկերների մշակման ընդհանուր ալգորիթմը
 81. Պատկերների գծային և ոչ գծային կերպափոխումը
 82. Չափման միջոցների անալոգային հանգույցները
 83. Չափման միջոցների թվանշանային հանգույցները
 84. Անալոգային միկրոսխեմաների տեսակները
 85. Թվանշանային միկրոսխեմաների տեսակները
 86. Գործիքային ուժեղարարների, ընտրանքի հանգույցների բնութագրերն ու օգտագործման առանձնահատկությունները
 87. Ակտիվ զտիչների բնութագրերն ու օգտագործման առանձնահատկությունները
 88. Լարման համեմատիչների բնութագրերն ու օգտագործման առանձնահատկությունները
 89. Լարման կայունարարների բնութագրերն ու օգտագործման առանձնահատկությունները
 90. ԿՄՕԿ և ՏՏՏ միկրոսխեմաների օգտագործման առանձնահատկությունները
 91. Կոմբինացիոն և հաջորդականային սխեմաներ
 92. Վերծանիչներ
 93. Իմպուլսային հաշվիչներ
 94. Ռեգիստրներ
 95. Թվանշանային համեմատիչներ
 96. Անալոգային ազդանշանների փոխարկիչներ (մուլտիպլեքսորներ)
 97. Կոդերի զուգահեռ-հաջորդական կերպափոխիչներ
 98. Կոդերի հակադարձ կերպափոխիչներ