Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան (Երկրաբնապահպանություն)

Մասնագիտություն
Հարցեր
 1. Մթնոլորտում արտանետումների ցրման ֆիզիկական հիմունքները:
 2. Անտրոպոգեն բեռնվածությունների էկոլոգիական նորմավորում:
 3. Բիոինդիկացիայի տեսակները:
 4. Շրջակա միջավայրի բազմակողմանի վերլուծություն:
 5. Բիոինդիկացիայի էկոլոգիական հիմունքները:
 6. Էկոլոգիական քարտեզագրության սկզբունքները:
 7. Գետնամերձ կոնցենտրացիաների հաշվարկ:
 8. Իոնափոխանակային քրոմատոգրաֆիա: Իոնիտներ, կիրաոությունը:
 9. Օրգանական և անօրգանական նյութերի հետքային քանակների կոնցենտրացումը ն որոշումը գազային քրոմատոգրաֆիկ եղանակով: Պոտենցիոմետրիկ չեզոքացման եղանակի ինդիկատորային էլեկտրոդներ: Լուծում ջրածնի իոնների կոնցենտրացիայի որոշումը:
 10. Ֆոտոմետրման հիմնական օրենքից շեղման պատճառները:
 11. Օպտիկական խտությունը, էքստինկցիայի գործակից: Լուսաֆիլտրեր, ընտրությունը:
 12. էկոլոգիական վնաս, դասակարգումը և գնահատումը:
 13. Ռիսկերի դասակարգումը:
 14. Անտրոպոգեն բեռնվածությունների էկոլոգիական նորմավորում:
 15. Արտադրության հուսալիություն և որակ:
 16. Քիմիական փոխարկումները մթնոլորտում:
 17. Ջրոլորտի աղտոտումն արդյունաբերական հոսքաջրերով: Մինթետիկ մակերևութաակտիվ նյութեր: Սինթետիկ ՄԱՆ-երի քայքայումը ջրոլորտում:
 18. Ջրոլորտի աղտոտումը ծանր մետաղներով` կապար, սնդիկ, կադմիում, ցինկ, քրոմ:
 19. Անթափոնության գործակից:
 20. Անթափոն արտադրության չափանիշներ:
 21. Տեխնածին ռիսկի վերլուծության և վտանգի գնահատում:
 22. Քաղաքային աղբի սանիտարական հողածածկումը:
 23. Գազային արտանետումների մաքրումն ազոտի օքսիդներից:
 24. Գազային արտանետումների մաքրումը ծծմբային անհիդրիդից:
 25. Գազերի մաքրումը ծծմբաջրածնից:
 26. Գազերի մաքրումը պինդ մասնիկներից (գրավիտացիոն նստեցում և կենտրոնախույս դաշտում):
 27. Գազերի մաքրումը պինդ մասնիկներից (էլեկտրական դաշտում, ֆիլտրում):
 28. Ֆոտոքիմիական գործընթացներ մթնոլորտում: Օրգանական միացությունների քիմիական փոխարկումներ մթնոլորտում:
 29. Քիմիական արդյունաբերության ջրամատակարարումը:
 30. Ֆլոկուլացվող ջրային սուսպենզիաների տեղակայանքի հաշվարկը Կեմպի մեթոդով:
 31. Օրգանական և անօրգանական կոագուլանտներ և ֆլոկուլանտներ: Կոագուլացման տեսական հիմունքները:
 32. Ակտիվացված տիղմ պարունակող սուսպեեզված համակարգերի պարզարաններ, աշխատանքի օրինաչափությունները, նախագծման հիմունքները:
 33. Ոչ աէրոբային մետաբոլիկ գործընթացներ, միանվագ ն երկաստիճան մեթանտենկերի նախագծումը:
 34. Օրգանական միացություններ պարունակող սուսպենզված համակարգերի ոչ աէրոբային մետաբոլիկ գործընթացներ:
 35. Միանվագ և երկաստիճան մեթանտենկեր և նախագծումը:
 36. Հոսքաջրերի լրացուցիչ մաքրման տեխնոլոգիական գործընթացների դասակարգումը:
 37. Կոյուղացված ջրերի աէրոբային և լրացուցիչ մաքրման գործընթացները, կիրառությունը, տեխնոլոգիան:
 38. Հողի և ջրերի աղտոտման քարտեզագրման մեթոդները:
 39. Քաղաքային աղբի սանիտարական հողածածկումը:
 40. Էկոլոգիական իրավիճակի որակական և քանակական գնահատումը:
 41. Քարտեզագրման պատկերման մեթոդները:
 42. Թունավոր և ուժեղ ազդեցության նյութերի դասակարգում:
 43. Մանրէների դասակարգումը:
 44. Սպորագոյացում, սպորների առաջացման փուլերը:
 45. Հակաբիոտիկներ, բակտերիոցիդներ, ֆունգիցիդներ:
 46. Արդյունաբերական մանրէաբանության սկզբունքները:
 47. Ռադիոակտիվ արտանետումների վերամշակում:
 48. Ջրի մաքրման ֆիզիկա-քիմիական մեթոդները:
 49. Ջրի կենսաբանական մաքրման մեթոդները:
 50. Ջրամշակման տեղակայանքի սարքավորումները:
 51. Ավազորսիչներ, կառուցվածքը, հաշվարկի սկզբունքները:
 52. Պարզարաններ, կառուցվածքը, հաշվարկի սկզբունքը:
 53. Էլեկտրաֆլոտատորներ, տեսակները, հաշվարկի սկզբունքը:
 54. Սեպարատորներ, տեսակները, աշխատանքի սկզբունքները:
 55. Պինդ թափոնների ջերմային չորացում:
 56. Աուդիտի նախապայմանները, խնդիրները և տեսակները:
 57. Աուդիտորական փաստերի հավաքագրման մեթոդաբանությունը:
 58. Աուդիտորական եզրակացության և հաշվետվության փուլերը:
 59. Աուդիտորական փաստաթղթերի կազմումը:
 60. Օրգանական միացություններ պարունակող սուսպենզված համակարգերի ոչ աէրոբային մետաբոլիկ գործընթացներ:
 61. Միանվագ և երկաստիճան մետանտենկեր, նախագծում:
 62. Կոյուղացած ջրերի աէրոբային և լրացուցիչ մաքրման գործընթացները, կիրառությունը, տեխնոլոգիան:
 63. Հոսքաջրերի մաքրման կայաններ և կորզված նյութերի վերաօգտագործում
 64. Ռիսկերի դասակարգումը:
 65. Հոսքաջրերի մաքրումը քլորօրգանական միացություններից:
 66. Արտադրության հուսալիությունը, որակը և արդյունավետությունը:
 67. Տեխնածին ռիսկի վերլուծության և վտանգի գնահատում:
 68. Մթնոլորտի աղտոտումից առաջացած վնասի գնահատում:
 69. Ջրամբարների աղտոտման վնասի գնահատում:
 70. Էկոլոգիական քարտեզագրման մեթոդաբանությունը:
 71. Էկոլոգիական քարտեզների ձևակերպման ձևերը:
 72. Շրջակա միջավայրի վիճակի կանխագուշակում:
 73. Օդի աղտոտիչների որոշման հիմնական մեթոդները:
 74. Հողը և ձնածածկը որպես անալիզի օբյեկտ:
 75. Կայուն զարգացման խնդիրները և լուծման ճանապարհները:
 76. “Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն” օրենքի հիմնահարցերը:
 77. Բնապահպանական օրենսդրության հիմքերը:
 78. Մարդկության ժամանակակից հանընդհանուր խնդիրները:
 79. Էկոլոգիայի հիմնական օրենքները և դրանց կիրառումը բնապահպանական խնդիրների լուծման ընթացքում:
 80. Քաղաքների էկոլոգիական խնդիրները և լուծման ճանապարհները:
 81. ՀՀ էկոլոգիական խնդիրները և լուծման ուղիները:
 82. Քիմիական արդյունաբերության ջրամատակարարումը:
 83. Գազային արտանետումների մաքրումը ծծմբային անհիդրիդից:
 84. Գազերի մաքրումը պինդ մասնիկներից (էլեկտրական դաշտում, ֆիլտրում):
 85. Գազային արտանետումների մաքրումն ազոտի օքսիդներից:
 86. Մարդկության ժամանակակից հանընդհանուր խնդիրները:
 87. Էկոլոգիական քարտեզագրման մեթոդաբանությունը:
 88. Կայուն զարգացման խնդիրները և լուծման ճանապարհները
 89. ՀՀ էկոլոգիական խնդիրները և լուծման ուղիները:
 90. Անտրոպոգեն ստրեսորների ազդեցությունը բույսերի կառուցվածքի վրա:
 91. Պոտեևցիոմետրում, մեթոդի էությունը: էլեկտրոդային պոտենցիալ: էլեկտրոդներ: Ներնստի հավասարումը:
 92. Ռիսկերի դասակարգումը:
 93. Անթափոն արտադրության չափանիշներ:
 94. Բիոինդիկացիայի տեսակները:
 95. Իոնափոխանակային քրոմատոգրաֆիա: Իոնիտներ, կիրաոությունը:
 96. Պոտեևցիոմետրում, մեթոդի էությունը: էլեկտրոդային պոտենցիալ: էլեկտրոդներ: Ներնստի հավասարումը:
 97. Արտադրության հուսալիություն և որակ:
 98. Տեխնածին ռիսկի վերլուծության և վտանգի գնահատում:
 99. Քաղաքային աղբի սանիտարական հողածածկումը:
 100. Գետնամերձ կոնցենտրացիաների հաշվարկ: