Հայաստանի Հանրապետության անտառային գեոհամակարգերի տարածաժամանակային փոփոխությունները և կառավարման հիմնախնդիրները

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների դոկտոր
Մասնագիտություն
Երկրաբնապահպանություն
ԻԴ.04.01
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2012

Հաստատված

2011

Կրկնական քննարկում
Վերադարձ խորհուրդ