ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ (Բանահյուսություն)

Մասնագիտություն
Հարցեր
 1. «Բանահյուսություն» առարկան և նրա անվանումները:
 2. Առասպել և առասպելաբանություն )էական հատկանիշները):
 3. «Վիպասանք» առասպելաբանական վեպը (աղբյուրները, կառուցվածքը, բովանդակությունը, կերպարները):
 4. Բանահյուսության հիմնական հատկանիշները:
 5. «Պարսից պատերազմ» միջնադարյան վեպը (աղբյուրները, կառուցվածքը, բովանդակությունը, կերպարները):
 6. «Սասնա ծռերի» կառուցվածքը, վիպական-գեղարվեստական հատկանիշները:
 7. Բանահյուսության սեռերն ու տեսակները (ժանրերը):
 8. «Տարոնի պատերազմ» միջնադարյան վեպը (աղբյուրները, կառուցվածքը, բովանդակությունը, կերպարները):
 9. Հայկական ժողովրդական ավանդույթները (ընդհանուր բնութագիր):
 10. Բանահյուսության փոխակերպման հիմնական գործոնները:
 11. «Սասնա ծռերի» առասպելաբանական ու պատմական հիմքերը:
 12. Հրաշապատում հեքիաթներ:
 13. Բանահյուսության կապն ու փոխազդեցություններն ազգային մշակույթի այլ բնագավառների հետ (ազգագրություն, գրականություն, պատմություն, կերպարվեստ):
 14. Հայ վիպական երգերը (Լևոնի երգը, «Նարեկացի», Կարոս խաչ, Ասլան աղա, Մոկաց Միրզա), վիպական հատկանիշները և պատմական հիմքերը:
 15. Հայ հմայական բանահյուսությունը (անեծք, օրհնանք, երդում, աղոթք):
 16. Բանագիտության սկզբնավորումը ընդհանուր և հայ մշակույթի պատմության մեջ:
 17. Իրապատում հեքիաթներ:
 18. Արա Գեղեցիկի և Շամիրամի առասպելը:
 19. Բանագիտական դպրոցները (ընդհանուր բնութագիր):
 20. Կենդանական հեքիաթներ ու առակներ:
 21. Վահագնի առասպելը:
 22. Առասպելաբանական դպրոցը (Գրիմ եղբայրներ):
 23. Հայկական առածներ ու ասացվածքներ (ընդհանուր բնութագիրը):
 24. Հայ ժողովրդական երգերի հիմնատիպերն ու հատկանիշները (հայերեններ, խաղիկներ):
 25. Փոխառությունների դպրոցը (Թեոդոր Բենֆեյ):
 26. Հայկական հանելուկները (ժանրային-կառուցվածքային բնութագիր):
 27. Հայ ժողովրդական երգերի թեմատիկ խմբերը (ծիսական, մանկական և օրորոցային, աշխատանքային, ռազմի և զինվորի, սիրո և կենցաղային):
 28. Անգլիական մարդաբանական դպրոցը (Էդ Թայլոր):
 29. Հայ հին առասպելները (ընդհանուր բնութագիր, սկզբունքներ):
 30. Հայկական ծիսերգերը (տոնական, հարսանիքի, մահվան և սգո):
 31. Ֆիննական պատմա-աշխարհագրական դպրոցը:
 32. Հայկի և Բելի առասպելը:
 33. Գ.Սրվանձտյանցի բանագիտական գործունեությունը:
 34. Հայ վիպական բանահյուսության և պատմատիպաբանական զարգացման պարբերաշրջանները:
 35. Արտավազդի և Մհերի առասպելները:
 36. Ժողովրդական խաղիկների կառուցվածքն ու հորինվածքը:
 37. «Սասնա ծռեր» ժողովրդական վեպի գրառումների և հրատարակությունների պատմությունը:
 38. Մ.Աբեղյանի բանագիտական վաստակը:
 39. Հայ հմայական աղոթքներ, ժանրային-տիպաբանական բնութագիր:
 40. Հայ ժողովրդական հեքիաթների հիմնախմբերը:
 41. Ա.Ղանալանյանի բանագիտական գործունեությունը:
 42. Դավթի կերպարը «Սասնա ծռերում». բնավորության հիմնական գծերը:
 43. Հայ բանագիտական մտքի զարգացման հիմնական փուլերը:
 44. Հայկական հեքիաթների գրառման տպագրման և հետազոտման պատմությունը:
 45. Կանանց կերպարները «Սասնա ծռերում»: