Աննա Հակոբջանյանի հրապարակումները

Դասավորել ըստ
Տարի
Publication year (field_publication_year)

Հոդված

ԱՆՁԻ ԻՆՔՆԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՆԵՐՔԻՆ ԴՐԴԱՊԱՏՃԱՌՆԵՐԻ ԴԵՐԸ ԱՌՈՂՋ ԿԵՆՍԱԿԵՐՊ ՎԱՐԵԼՈՒ ՄՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ

ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ՎԱՐՔԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ՁԵՎԵՐԸ

ԾԽԵԼԸ ԹՈՂՆԵԼՈՒ ՎԱՐՔԱԳԾԱՅԻՆ ՄՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՍՈՑԻԱԼ-ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԿԱՆԽՈՐՈՇԻՉՆԵՐԸ

Գիտաժողովի նյութ

Առողջության պահպանմանն ուղղված վարքի գործոնների ուսումնասիրման հարցի շուրջ

Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները, չորրորդ միջազգային գիտաժողով


Առողջությանն առնչվող վարքաձևերի ուսումնասիրմանն ուղղված հարցարանի մշակում (պլանավորված վարքի տեսության հիման վրա)

Երիտասարդ հոգեբանների միջբուհական գիտաժողով

Էջ. 87-90, (2014)


Does smoking matter in the intentions towards healthy diet? Results of regression analysis.
Նարինե Խաչատրյան

29th Conference of the EHPS (European Health Psychology Society): Principles of Behaviour Change in Health and Illness


Առողջ սնվելու վարքի հիմքում ընկած դիրքորոշումների տար-բերությունները ծխող և չծխող մարդկանց մոտ

«Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները» 5-րդ միջազգային գիտաժողով


Ֆիզիկական ակտիվությամբ զբաղվելու մտադրությունների կանխորոշիչ գործոնները

Երիտասարդ հոգեբանների միջբուհական գիտաժողով


In Addition to Theory of Planned Behavior: The Predictors of Exercising (results from Armenian sample)
Նարինե Խաչատրյան

19th European Conference on Personality

Հատոր. Book of Abstracts Էջ. 300, (2018)