Архив защит

Дата (YYYY-MM)
Дек 29 2020
Основные геоэкологические задачи распространения тяжелых металлов в окружающей среде и пути их решения Национальный Политехнический Университет Армении Геоэкология ( ԻԴ.04.01 )
Май 12 2020
Исследования горнопромышленных сточных вод и улучшение процесса очистки Национальный Политехнический Университет Армении Геоэкология ( ԻԴ.04.01 )
Июн 12 2018
Անտառային գեոհամակարգերի էկոհամակարգային ծառայությունների մոդելավորումը և արժեքային գնահատումը (Տավուշի մարզի օրինակով) Երևանի պետական համալսարան Երկրաբնապահպանություն ( ԻԴ.04.01 )
Июн 12 2018
Երևան քաղաքի և հարակից տարածքների երկրաբանական միջավայրի փոփոխությունները տեխնածին գործոնների ազդեցության տակ Երևանի պետական համալսարան Երկրաբնապահպանություն ( ԻԴ.04.01 )
Апр 27 2018
Բնական ջրերի որակի երկրաբնապահպանական գնահատում, դասակարգում և կանխատեսում Երևանի պետական համալսարան Երկրաբնապահպանություն ( ԻԴ.04.01 )
Дек 18 2017
Թեհրան քաղաքի կայուն զարգացման հնարավորությունների գնահատումը Երևանի պետական համալսարան Երկրաբնապահպանություն ( ԻԴ.04.01 )
Дек 15 2017
Սյունիքի մարզի լեռնային գեոհամակարգերի վրա հանքագործական արդյունաբերության ազդեցությունների տարածական ասպեկտները Երևանի պետական համալսարան Երկրաբնապահպանություն ( ԻԴ.04.01 )
Июн 16 2017
Վերակագնվող էներգետիկայի զարգացման բնապահպանաաշխարհագրական առանձնահատկությունները Հայաստանում Երևանի պետական համալսարան Երկրաբնապահպանություն ( ԻԴ.04.01 )
Июн 12 2017
ՀՀ մակերևույթային ջրերի որոկի համալիր գնահատման նոր ինդեքսների մշակում Երևանի պետական համալսարան Երկրաբնապահպանություն ( ԻԴ.04.01 )
Июн 07 2016
Հրազդան գետի ջուր-հատակային նստվածքագոյացում համակարգում վնասակար ծանր մետաղների տեղափոխման ուսումնասիրություն Երևանի պետական համալսարան Երկրաբնապահպանություն ( ԻԴ.04.01 )
Май 29 2015
Ջրային պաշարների պահպանության նպատակով արդյունաբերական ձեռնարկությունների էկոլոգիական ռիսկի գնահատման մեթոդաբանության մշակում Երևանի պետական համալսարան Երկրաբնապահպանություն ( ԻԴ.04.01 )
Нбр 14 2014
Ավտոտրանսպորտի արտանետումների ազդեցությունը Երևան և Ալավերդի քաղաքների էկոլոգիական իրավիճակների վրա Երևանի պետական համալսարան Երկրաբնապահպանություն ( ԻԴ.04.01 )
Окт 31 2014
Սևան-Ամասիայի գոտու ապարներում տարրերի տեղաբաշխման երկրաբնապահպանական նշանակությունը Երևանի պետական համալսարան Երկրաբնապահպանություն ( ԻԴ.04.01 )
Окт 24 2014
Ախուրյան գետի ջրահավաք ավազանի երկրաբնապահպանական գնահատում (արևելյան տարածք) Երևանի պետական համալսարան Երկրաբնապահպանություն ( ԻԴ.04.01 )
Нбр 29 2013
Սևանա լճի հարավ-արևմտյան հատվածի գետերի ջրի որակի ուսումնասիրություն Երևանի պետական համալսարան Երկրաբնապահպանություն ( ԻԴ.04.01 )