Անհատի արժեհամակարգի կողմնորոշիչները 20-րդ դարավերջի և 21-րդ դարասկզբի անգլաամերիկյան արձակում (կին գրողների ստեղծագործությունների հիման վրա)

Соискатель
Искомая ученая степень
Доктор наук
Специальность
Արտասահմանյան գրականություն
Ժ.01.07
Дата защиты
Завершено

2018

Подтверждено