Կանխենթադրույթի` որպես տեքստի կապակցման միջոցի լեզվաժանաչողական հայեցակերպը

Соискатель
Искомая ученая степень
Доктор наук
Специальность
Ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանություն
Ժ.02.02
Дата защиты
Завершено

2018

Подтверждено