Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան (Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում)

Подсписок
Աշխատանքի տնտեսագիտություն
Вопросы
 1. Աշխատանքային ռեսուրսների կազմավորումը և ժողովրդագրական քաղաքականությունը
 2. Բնակչության միգրացիայի տեսակների դասակարգումը և գնահատման ցուցանիշները
 3. Միգրացիոն քաղաքականությունը ՀՀ-ում
 4. Բնակչության զբաղվածության սկզբունքները և զբաղվածություն համարվող գործունեության տեսակները ՀՀ-ում
 5. Գործազրկության դասակարգումը և գնահատման ցուցանիշները
 6. Գործազրկությունը և սղաճը: Ֆիլիփսի կորը
 7. Աշխատուժի թերօգտագործումը բնութագրող ցուցանիշները
 8. Բեվերիջի կորը
 9. Աշխատանքային գործունեության ձևերն ըստ Աշխատանքի միջազգային կազմակերպության մեթոդաբանության
 10. Աշխատանքի շուկայի կառուցվածքը և բաղադրամասերը
 11. Աշխատանքի շուկայի տեսակները, ձևերը և հատվածավորումը
 12. Աշխատանքի շուկայի և զբաղվածության կարգավորման պետական քաղաքականությունը
 13. Զբաղվածության ակտիվ ծրագրերը
 14. Աշխատանքի շուկայի մոդելներն ըստ աշխատանքի առաջարկի և պահանջարկի
 15. Աշխատանքի շուկայի մոդելներն ըստ մրցակցության աստիճանի
 16. Աշխատանքի շուկայի մոդելներն ըստ զբաղվածության քաղաքականության
 17. Աշխատանքի առաջարկի ձևավորման գործոնները
 18. Աշխատաժամանակի ու ազատ ժամանակի օպտիմալ զուգակցման մոդելը
 19. Տնային արտադրության մոդելը
 20. Աշխատանքի առաջարկը և կենսական պարբերաշրջանը
 21. Աշխատանքի պահանջարկի կառուցվածքը և ազդող գործոնները
 22. Աշխատանքի պահանջարկի պարզ մոդելը
 23. Աշխատանքի պահանջարկի մոդիֆիկացված մոդելները
 24. Աշխատանքի պահանջարկի առաձգականությունը
 25. Աշխատուժի գինը և դրա վրա ազդող գործոնները
 26. Աշխատավարձի փոխհատուցող տարբերությունների տեսությունը
 27. Աշխատավարձի տարբերությունների պատճառները
 28. Աշխատավարձի հեդոնիստական տեսությունը
 29. Աշխատուժի ոչ աշխատավարձային ծախսերը
 30. Մարդկային կապիտալի ներդրումների առանձնահատկությունները
 31. Կրթության ներդրումների հատուցման մակարդակը
 32. Մարդկային կապիտալի ներդրումների պարզ մոդելը
 33. Աշխատանքային շարժի տեսակները և դետերմինանտները
 34. Աշխատանքային շարժի ազդեցությունը աշխատաշուկայի վրա
 35. Խտրականության տեսակները և գնահատումը աշխատանքի շուկայում
 36. Օաքսակայի դեկոմպոզիցիայի եղանակը
 37. Շուկայական խտրականություն տեսությունները
 38. Երկակի (դուալ) աշխատաշուկայի մոդելը և աշխատաշուկայի գերհագեցման մոդելը
 39. Կենսամակարդակի ընդհանրացնող ցուցանիշները
 40. Բնակչության եկամուտների ձևավորման աղբյուրները, դրանց կառուցվածքը և օգտագործման ուղղությունները
 41. Բնակչության եկամուտների անհավասարությունը և դրա գնահատման ցուցանիշները
 42. Եկամուտների բաշխման քաղաքականության տեսակները
 43. Աղքատության տեսակները և ցուցանիշները
 44. Կազմակերպության կադրերի կազմի, թվաքանակի ցուցանիշները և դրանց հաշվարկման կարգը
 45. Կազմակերպության աշխատաժամանակի հաշվեկշիռը
 46. Աշխատողների թվաքանակի հաշվարկման մեթոդները և դրա առանձնահատկությունները
 47. Արտադրողականությունը և դրա գնահատման ցուցանիշները
 48. Ըստ գործոնների աշխատանքի արտադրողականության աճի հաշվարկը
 49. Արտադրանքի աշխատատարության տեսակները և կապը աշխատանքի արտադրողականության հետ
 50. Աշխատանքի արտադրողականության չափման դասական (ավանդական) եղանակները
 51. Աշխատանքի արտադրողականության չափման արդիական մեթոդները
 52. Աշխատանքի արտադրողականության աճի գործոնները, ուղիները, պայմանները և ռեզերվները
 53. Աշխատավարձի կազմակերպման հիմնական սկզբունքները և գործառույթները
 54. Աշխատավարձի կազմակերպման տարրերի ընդհանուր բնութագիրը
 55. Աշխատանքի վարձատրության տարիֆային համակարգի հիմնական տարրերը
 56. Զբաղմունքների դասակարգիչը
 57. Աշխատավարձի ձևերը և համակարգերը
 58. Աշխատավարձի ժամանակավարձային ձևը և դրա կիրառման առանձնահատկությունները
 59. Աշխատավարձի գործավարձային ձևը և դրա կիրառման պայմանները
 60. Կոլեկտիվ գործավարձի առանձնահատկությունները
 61. Կոլեկտիվ վաստակի ձևավորման և բաշխման կարգը
 62. Աշխատավարձի անտարիֆ համակարգերը
 63. Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրությունը
 64. Պարգևատրման համակարգերի կառուցվածքը
 65. Հավելումների և հավելավճարների համակարգը
 66. Աշխատավարձի ֆոնդի հաշվարկման խոշորացված մեթոդները
 67. Աշխատավարձի ֆոնդի հաշվարկն ըստ տարրերի
 68. Արդյունավետ աշխատավարձի տեսությունը
 69. Արտադրանքի աշխատատարության իջեցման ազդեցությունը աշխատանքի արտադրողականության աճի վրա
 70. Աշխատաժամանակի օգտագործման բարելավումը և դրա ազդեցությունը աշխատանքի արտադրողականության մակարդակի վրա
 71. Կադրերի կառուցվածքի բարելավման ազդեցությունը աշխատանքի արտադրողականության մակարդակի վրա
 72. Աշխատանքի վարձատրության ֆոնդի օգտագործման վերլուծությունը
 73. Աշխատանքի կազմակերպման տարրերը և դրա մակարդակի գնահատումը
 74. Աշխատանքի կազմակերպման արդյունավետության գնահատումը
 75. Աշխատատեղի ատեստավորման անցկացման կարգը
 76. Աշխատաժամանակի ուսումնասիրման մեթոդները
 77. Աշխատանքի նորմաների տեսակները և դրանց մշակման եղանակները
 78. Սոցիալական պաշտպանության համակարգը և դրա ֆինանսավորումը ՀՀ-ում
 79. Սոցիալական աջակցության քաղաքականության ուղղությունները ՀՀ-ում
 80. Պետական նպաստների տեսակները ՀՀ-ում
 81. Ընտանիքների անապահովության գնահատման առանձնահատկությունները ՀՀ-ում
 82. Հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանության առանձնահատկությունները ՀՀ-ում
 83. Կենսաթոշակային համակարգը ՀՀ-ում
 84. Պարտադիր ու կամավոր կենսաթոշակային ֆոնդերի տեսակները
 85. Կուտակային կենսաթոշակային բաղադրիչին բնորոշ ռիսկերի կանխարգելման ուղիները
 86. Կուտակային կենսաթոշակների վճարման առանձնահատկությունները ՀՀ-ում
 87. Աշխատավարձի և զբաղվածության մոդելները իրական (ֆորմալ) տնտեսության մեջ
 88. Աշխատավարձի և զբաղվածության մոդելները ստվերային (ոչ ֆորմալ) տնտեսության մեջ
 89. Աշխատանքի շուկայի միջհատվածային մոդելները
 90. Հարիս-Տոդարոյի մոդելը
 91. Օֆշորինգ և աութսորսինգ
 92. Աշխատուժի լիզինգ
 93. Զբաղվածության դետերմինանտները ծառայությունների ոլորտում
 94. Ստվերային զբաղվածության տեսակները և ազդող գործոնները
 95. Գլոբալացումը և կանաչ աշխատատեղերի ստեղծումը
 96. Բնապահպանական զբաղվածության գնահատման եղանակները
 97. Պաշտոնների դասակարգումը պետական ծառայության առանձին տեսակներում և համայնքային ծառայությունում
 98. Պաշտոն զբաղեցնելու կարգը պետական ծառայության առանձին տեսակներում և համայնքային ծառայությունում
 99. Ծառայողների ատեստավորումը, վերապատրաստումը և կադրերի ռեզերվի ձևավորումը պետական և համայնքային ծառայություններում
 100. Կադրային քաղաքականության կատարելագործման մեթոդները պետական և համայնքային ծառայություններում