Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան (Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում)

Подсписок
Կառավարում
Вопросы
 1. Կառավարման տեսության մեջ իրավիճակային և համակարգային մոտեցումները
 2. Կազմակերպությունը որպես սոցիոտեխնիկական համակարգ
 3. Կազմակերպության ներքին միջավայրը: Կազմակերպության հինգ հիմնական ենթահամակարգերի բնութագրությունը
 4. Կազմակերպության նպատակները, դրանց դասակարգումը
 5. Կազմակերպության կառուցվածքի բնութագրությունը: Բարձր և հարթ կառուցվածքներ
 6. Կազմակերպության խնդիրների բնութագրությունը
 7. Կազմակերպության արտաքին միջավայրը
 8. Կազմակերպության ուղղակի ներգործության արտաքին միջավայրի գործոնները
 9. Կազմակերպության անուղղակի ներգործության արտաքին միջավայրի գործոնները
 10. Կառավարման ֆունկցիաների էությունը և դասակարգումը
 11. Ստրատեգիական կառավարման փուլերը
 12. Գործարարության ծրագրի էությունը, կառուցվածքը և հիմնական ցուցանիշները
 13. Կազմակերպման ֆունկցիայի էությունը
 14. Լիազորություններ, դրանց փոխանցման անհրաժեշտությունը և էությունը
 15. Կազմակերպության ներքին միջավայրի իրավիճակային գնահատումը
 16. Կազմակերպության արտաքին միջավայրի իրավիճակային գնահատումը
 17. Ռազմավարության ընտրությունը և դրա իրացման կազմակերպա-կառուցվածքային ապահովումը: ԲԽԽ մատրիցան
 18. Կառավարման կենտրոնացումը և ապակենտրոնացումը
 19. Կառավարման մեխանիստական կառուցվածքները
 20. Կառավարման դիվիզիոնալ կառուցվածքները
 21. Կառավարման ճկուն կամ օրգանական կառուցվածքները
 22. Մոտիվացիան որպես կառավարման ֆունկցիա
 23. Մոտիվացիայի բովանդակային տեսությունները
 24. Մոտիվացիայի պրոցեսուալ (գործընթացային) տեսությունները
 25. Մոտիվացիայի ձևերը
 26. Վերահսկողության էությունը և տեսակները
 27. Վերահսկողության գործընթացի բնութագրությունը
 28. Կառավարման հատուկ կամ կոնկրետ գործառույթները: Ձեռնարկությունների կառավարման կոնկրետ գործառույթները
 29. Կառավարման վարչակազմակերպական մեթոդները
 30. Կառավարման տնտեսական մեթոդները
 31. Կառավարման սոցիալ-հոգեբանական մեթոդները
 32. Կապակցող գործընթացները կառավարման համակարգում
 33. Կոմունիկացիաների նշանակությունը կառավարման գործընթացում և ուղղությունները:
 34. Կոմունիկացիոն գործընթացի բնութագրությունը
 35. Միջանձնային կոմունիկացիաներ, դրանց արդյունավետության բարձրացման գործոնները
 36. Կազմակերպական կոմունիկացիաներ, դրանց արդյունավետության բարձրացման գործոնները
 37. Պետական և համայնքային բյուջեների փոխհարաբերությունները
 38. Կառավարչական որոշումների դերը կառավարման գործընթացում
 39. ՀՀ տարածքային կառավարման մարմինների խնդիրները և գործառույթները: Մարզպետարանի կառուցվածքը
 40. Տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընդհանուր բնութագիրը
 41. Ծրագրված և չծրագրված կառավարչական որոշումներ
 42. Կառավարչական որոշման ընդունման գործընթացի փուլերը
 43. Անորոշության և ռիսկի գնահատումը կառավարչական որոշման ընդունման գործընթացում
 44. Սահմանափակումները և չափանիշները կառավարչական որոշման ընդունման գործընթացում
 45. Մոդելավորումը կառավարչական որոշումների ընդունման գործընթացում և մոդելների տեսակները
 46. Կառավարչական որոշումների իրագործման կազմակերպումը
 47. Կազմակերպությունների իրավակազմակերպական ձևերը ՀՀ-ում
 48. Բաժնետիրական ընկերությունները և դրանց կառավարման առանձնահատկությունները
 49. Սահմանափակ և լրացուցիչ պատասխանատվությամբ ընկերությունների ստեղծման կարգը և կառավարման առանձնահատկությունները
 50. Անհատական ձեռնարկությունների և արտադրական կոոպերատիվների կազմավորումն ու կառավարման առանձնահատկությունները
 51. Կոնֆլիկտների էությունը և տիպերը
 52. Կոնֆլիկտների պատճառները
 53. Կոնֆլիկտային իրադրության կառավարման եղանակները
 54. Փոփոխությունների կառավարումը
 55. Սթրեսները, դրանց պատճառները և կառավարումը
 56. Ձևական և ոչ ձևական խմբեր: Ոչ ձևական խմբերի ձևավորման պատճառները
 57. Ոչ ձևական կազմակերպությունների կառավարումը
 58. Մասնակցային կառավարման սկզբունքները
 59. Մասնակցային կառավարման էությունը և նշանակությունը
 60. Առաջնորդում
 61. Իշխանություն, դրա ձևերը
 62. Առաջնորդման ոճ: Առաջնորդման տեսությունների վերլուծությունը
 63. Անձնակազմի կառավարումը
 64. Աշխատուժի հավաքագրումը, ընտրությունը և աշխատանքային գործունեության գնահատումը
 65. Արտադրության կառավարման էությունը
 66. Արտադրական կարողությունները և աշխատանքի նորմավորումը
 67. Պաշարների կառավարումը
 68. Որակի կառավարումը
 69. Նորամուծական գործունեության անհրաժեշտությունը, փուլերը և կառավարումը
 70. Նորամուծական գործունեության ֆինասավորման աղբյուրները և խթանման համակարգը
 71. Մարքեթինգը որպես հատուկ գործառույթ և դրա գործառույթները
 72. Ամերիկյան և ճապոնական մենեջմենթի հիմնական գծերի համեմատական վերլուծությունը
 73. Տեղական ինքնակառավարման մարմինների լիազորությունները
 74. Համայնքի զարգացման ծրագիրը և դրան ներկայացվող հիմնական պահանջները
 75. Համայնքի բյուջեն և դրա կառուցվածքը
 76. ՀՀ բանկային համակարգի կառավարման առանձնահատկությունները
 77. Ներդրումների էությունը և ֆինանսավորման աղբյուրները
 78. Ներդրումների շուկայի բնութագրությունը և գրավչության ցուցանիշները
 79. Ներդրումների և բաժնետիրական կապիտալի օգտագործման տնտեսական արդյունավետության ցուցանիշները
 80. Անվնասաբերության գրաֆիկը
 81. Ապրանքների կենսապարբերաշրջանի գրաֆիկը
 82. Ռիսկի տնտեսական էությունը և կառավարումը
 83. Հայ կառավարչական մտքի զարգացման միտումները
 84. Մենեջմենթի պարադիգմայի փոփոխությունները XXI դարում
 85. Միջազգային մարքեթինգի հիմնական առանձնահատկությունները
 86. Կազմակերպության կուլտուրան, դրա տարրերը և գործառույթները
 87. Սոցիալական կառավարման էությունը և դրսևորումները
 88. Սոցիալական քաղաքականությունը և բնակչության սոցիալական ապահովության կառավարումը
 89. Բնակչության զբաղվածության կառավարումը
 90. Ներառական աճի հայեցակարգը
 91. Պետական կառավարումը սոցիալական ոլորտներում
 92. Կառավարումը և սոցիալական պատասխանատվությունը
 93. Կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվությունը ժամանակակից կազմակերպություններում
 94. Կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվության տարբեր դրսևորումները և ընկալումները
 95. Կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվության քննադատությունը
 96. Պետության ծագման տեսությունները: Պետության տեսակները և ձևերը
 97. Պետության գործառույթները և դրանց դասակարգումը
 98. Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական հիմքերը և պետական կառավարման համակարգը
 99. Սահմանադրական բարեփոխումները ՀՀ-ում
 100. Նախագահական իշխանության էությունը և նախագահի ինստիտուտը
 101. Օրենսդիր իշխանության էությունը և գործառույթները
 102. Գործադիր իշխանության էությունը և տեղը իշխանության համակարգում
 103. ՀՀ տարածքային կառավարման համակարգը
 104. Պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների փոխհարաբերությունները
 105. Տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման առանձնահատկությունները Երևան քաղաքում
 106. ՀՀ պետական կառավարման համակարգի գործառութային բարեփոխումների էությունը և հիմնական ձևերը