Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան (Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում)

Подсписок
Մակրոէկոնոմիկա
Вопросы
 1. Մակրոտնտեսական վերլուծության մեթոդաբանությունը:
 2. Ժամանակակից մակրոտնտեսագիտության հիմնախնդիրները:
 3. Տեսական և կիրառական մակրոտնտեսագիտության խնդիրները: Ստատիկ, համեմատական ստատիկ և դինամիկ վերլուծություններ:
 4. Մակրոտնտեսական ցուցանիշների հաշվարկման առանձնահատկությունները (ՀՆԱ, ՀԱԱ, ՀԱԵ, ԶԱԱ, ԱԵ, անձնական եկամուտ, տնօրինվող անձնական եկամուտ):
 5. ՀՆԱ-ի հաշվարկման մեթոդները, դրանց առանձնահատկությունները և կանոնները:
 6. Արտադրական ֆունկցիաները և արտադրության ծավալի հաշվարկումը:
 7. Ազգային եկամտի բաշխումը: Կոբբ-Դուգլասի արտադրական ֆունկցիան:
 8. Հավասարակշռությունը ապրանքների, ծառայությունների, ֆինանսական շուկաներում և տոկոսադրույքը:
 9. Պետության հիմնական տնտեսական գործառույթները և տնտեսական խնդիրները:
 10. Ամբողջական պահանջարկը և դրա բաղադրիչները:
 11. Տնտեսական աճի ցուցանիշները: Տնտեսական աճի վրա ազդող գործոնները:
 12. Կոբբ-Դուգլասի ֆունկցիան և տնտեսական աճի հաշվարկը:
 13. Կապիտալի կուտակումը: Կապիտալի պաշարի հաստատուն մակարդակը և տնտեսության հավասարակշռությունը: Խնայողությունների նորմայի փոփոխությունը և տնտեսական աճի տեմպերը:
 14. Կապիտալի պաշարի ընտրության «Ոսկի կանոնը»: Կայուն վիճակների համեմատությունը: «Ոսկի կանոնին» համապատասխանող կայուն վիճակը:
 15. Բնակչության աճը: Մարդկային կապիտալի հիմնահարցը: «Ոսկի կանոնը» բնակչության աճի պայմաններում:
 16. Տեխնիկական առաջընթացը: Աշխատանքի արդյունավետությունը: Տնտեսական աճի տեմպերը տեխնիկական առաջընթացի պայմաններում: Խնայողություները, աճը և տնտեսական քաղաքականությունը:
 17. Տնտեսական աճի մոդելներ: Էնդոգեն և էկզոգեն փոփոխականներ: Հարրոդ-Դոմարի և Սոլոուի մոդելները:
 18. Կալդորի և Ռոբինսոնի տնտեսական աճի մոդելների ընդհանուր բնութագրերը:
 19. Դենիսոնի, Լյուիսի, Քենեթ Էրրոուի տնտեսական աճի մոդելների ընդհանուր բնութագրերը:
 20. Փոլ Ռոմերի, Յան Թինբերգենի և MRW (Մենքյու, Դ. Ռոմեր, Ուեյլ) տնտեսական աճի մոդելների ընդհանուր բնութագրերը:
 21. Հելբրայտի ինդուստրիալ հասարակության տեսությունը և Գ. Մյուրդալի տնտեսական աճի տեսությունը:
 22. Տնտեսական աճի կանխատեսումը միագործոն մոդելներով:
 23. Տնտեսական աճի կանխատեսումը բազմագործոն մոդելներով (Սոլոուի մոդել):
 24. Տնտեսական զարգացման ծրագրերի ցուցանիշները:
 25. Կայուն համաչափ և ներառական աճի հայեցակարգերը: Վերլուծության նախադրյալները:
 26. Իրական տնտեսական պարբերաշրջանի տեսությունը:
 27. Փոքր տնտեսության մոդելը: Կապիտալի և ապրանքների միջպետական հոսքերը:
 28. Վճարային հաշվեկշռի կարգավորման հիմնախնդիրները, վճարային հաշվեկշռի կարգավորման մակրոտնտեսական մոդելները:
 29. Փոխանակային կուրսերը և դրանց վրա ազդող գործոնները:
 30. Տնտեսական քաղաքականության ազդեցությունը փոքր բաց տնտեսության վրա:
 31. Փոքր բաց տնտեսությունը կարճ ժամկետում:
 32. Մանդել-Ֆլեմինգի մոդելը: Տնտեսական քաղաքականության ազդեցության գնահատումը հաստատագրված և լողացող փոխանակային կուրսերի դեպքում Մանդել-Ֆլեմինգի մոդելի միջոցով:
 33. IS-LM մոդելը. Հավասարակշռությունը ապրանքների և ծառայությունների շուկայում՝ IS կորը:
 34. Հավասարակշռությունը փողի շուկայում՝ LM կորը:
 35. Կարճաժամկետ հավասարակշռություն՝ IS-LM մոդելը:
 36. Հարկաբյուջետային և դրամավարկային քաղաքականությունների ազդեցությունը IS-LM-ի վրա: Անցումը կարճաժամկետ վերլուծություններից երկարաժամկետի:
 37. Մեծ ճգնաժամի վերլուծությունը IS-LM մոդելի միջոցով:
 38. Տնտեսական տատանումների հիմնախնդիրը և դրա ներկայացումը դասական և քեյնսյան դպրոցների ներկայացուցիչների կողմից:
 39. Տնտեսական պարբերաշրջանների տեսությունները և մոդելները:
 40. Ընդհանուր տնտեսական հավասարակշռության դասական մոդելը:
 41. Ընդհանուր տնտեսական հավասարակշռության քեյնսյան մոդելը:
 42. Ընդհանուր տնտեսական հավասարակշռության սինթեզված մոդելը:
 43. IS-LM մոդելի դինամիկ վերլուծությունը և հարկաբյուջետային և դրամավարկային քաղաքականությունների հարաբերական արդյունավետությունը տնտեսական հավասարակշռության մոդելում:
 44. IS-LM-BP մոդելը և տնտեսական քաղաքականության արտացոլումը այդ մոդելում:
 45. Պարզ և բարդ բազմարկիչների քեյնսյան մոդելները:
 46. Ամբողջական առաջարկի մոդելները:
 47. Կանխատեսման մեթոդները (ինտուիտիվ և ձևականացված մեթոդներ)
 48. Գործազրկության ցուցանիշները: Սպասման գործազրկություն: Հավասարակշռությունը աշխատանքի շուկայում:
 49. Գործազրկության և ինֆլյացիայի կապը: Ֆիլիպսի կորը: Քեյնսականների և դասականների մոտեցումները ամբողջական առաջարկի նկատմամբ:
 50. Զբաղվածության պետական քաղաքականությունը:
 51. Գործազրկությունը ՀՀ-ում և դրա ցուցանիշների վերլուծությունը:
 52. Սպառման մոդելները և դրանց հիմնական տարբերությունները:
 53. Փողի ագրեգատների հաշվարկման առանձնահատկությունները: Փողի քանակական տեսություն:
 54. Գնաճի հաշվարկման եղանակները: Ֆիշերի հավասարում:
 55. Փողի առաջարկի մոդելը:
 56. Փողի պահանջարկ: Բաումոլ-Թոբինի մոդել:
 57. Հակաինֆլյացիոն քաղաքականություն:
 58. Դրամավարկային քաղաքականության էությունը և առանձնահատկությունները:
 59. ՀՀ Կենտրոնական բանկի գործառույթները և գործիքակազմը:
 60. Դրամավարկային քաղաքականության ցուցանիշները:
 61. Տոկոսադրույքների փոփոխության միջոցով գործող դրամավարկային քաղաքականության փոխանցման մեխանիզմ
 62. Ակտիվների գների փոփոխության միջոցով գործող դրամավարկային քաղաքականության փոխանցման մեխանիզմ
 63. Բանկային վարկերի ծավալների փոփոխության և տնային տնտեսությունների եկամուտների ու ծախսերի փոփոխության միջոցով գործող ԴՎՔ փոխանցման մեխանիզմներ
 64. Գնային ինդեքսները և դրանց հաշվարկման մեթոդիկան:
 65. Ֆիրմաների հաշվեկշռի փոփոխության և փոխարժեքի փոփոխության միջոցով գործող ԴՎՔ փոխանցման մեխանիզմներ
 66. Դրամավարկային քաղաքականության նպատակադրումները
 67. Դրամավարկային քաղաքականության կանոնների կիրառման առանձնահատկությունները
 68. ՀՀ հարկային օրենսդրությունը: Հիմնական հարկատեսակները և դրանց դասակարգումը:
 69. ՀՀ պետական բյուջեի հարկային եկամուտների կառուցվածքը: Հարկային խթանող քաղաքականությունը:
 70. ՀՀ պետական բյուջեի ծախսերի ուղղությունները և կառուցվածքը: Բյուջետային քաղաքականությունը
 71. Հարկային բեռը և դրա կարգավորումը:
 72. Բյուջեի պակասուրդը, պետական պարտքը և դրա կառավարումը:
 73. Տնտեսության ֆինանսական հատվածը, դրա ցուցանիշները:
 74. Հարկաբյուջետային և դրամավարկային քաղաքականությունների համակարգման խնդիրը:
 75. Մարոտնտեսական կայունացնող քաղաքականությունը:
 76. Ակտիվ և պասիվ տնտեսական քաղաքականություն: Մակրոտնտեսական հավասարակշռություն:
 77. Տնտեսական զարգացման ծրագրերի էությունը, դասակարգումը և մշակումը:
 78. Գիտելիքի վրա հիմնված տնտեսություն:
 79. Տնտեսության իրական հատվածը, դրա ոլորտները և ցուցանիշները:
 80. ՀՀ պետական կառավարման մարմինների կազմակերպական կառուցվածքը:
 81. ՀՀ նախագահի, ՀՀ Ազգային ժողովի, ՀՀ կառավարության գործառույթները տնտեսական քաղաքականության իրականացման գործում:
 82. ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարությունների, ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի կառուցվածքը և գործառույթները:
 83. Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների, բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության, աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունների կառուցվածքը և գործառույթները:
 84. Արտաքին տնտեսական քաղաքականությունը: Տնտեսական քաղաքականության ազդեցությունը արտաքին առևտրի վրա:
 85. TNT (արտահանելի և ոչ արտահանելի) մոդելը:
 86. ՀՀ տնտեսության արտաքին հատվածի բնութագիրը:
 87. Ներդրումների տեսակները և ձևերը: Ներդրումների աղբյուրները: Մասնավոր ներդրումների խթանման լծակները:
 88. ՀՀ ներդրումային միջավայրը և նրա առանձնահատկությունները: Ներդրումների կառուցվածքը:
 89. Ներդրումների պետական կարգավորումը:
 90. Սոցիալական քաղաքականությունը:
 91. Կենսամակարդակի բարձրացման խնդիրը: Բնակչության իրական եկամուտները և դրանց պետական կարգավորումը:
 92. Պետական քաղաքականությունը առողջապահության ոլորտում:
 93. Պետական քաղաքականությունը կրթության և գիտության ոլորտներում:
 94. Տարածքային զարգացման քաղաքականությունը: Տարածքի սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրերը և ցուցանիշները:
 95. ՀՀ վարչատարածքային կառուցվածքը: Մարզպետարանների գործառույթները և խնդիրները տարածքի սոցիալ-տնտեսական զարգացման բնագավառում:
 96. Տեղական ինքնակառավարման մարմինները, համայնքի բյուջեն և դրա ձևավորման խնդիրները
 97. Պետության նորամուծական քաղաքականությունը:
 98. Տնտեսական մրցակցության ապահովման քաղաքականությունը:
 99. Տնտեսության մենաշնորհացման մակարդակը:
 100. Բնական մենաշնորհների կարգավորման քաղաքականությունը: