Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան (Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում)

Подсписок
Միկրոէկոնոմիկա և ձեռնարկատիրական գործունեության կազմակերպում
Вопросы
 1. Միկրոէկոնոմիկա դասընթացի բովանդակությունը, ուսումնասիրության առարկան:
 2. Միկրոէկոնոմիկայի ուսումնասիրության օբյեկտը, մեթոդները և խնդիրները:
 3. Սպառողի վարքագծի տեսությունը, նախընտրություններ: Աքսիոմների համակարգը: Մեկնաբանություններ:
 4. Բացահայտ նախընտրությունների հայեցակարգը։ Բացահայտ նախընտրությունների ուժեղ և թույլ աքսիոմները։ Մեկնաբանություններ։
 5. Դուոպոլիա: Կուռնոյի և Ստակելբերգի հավասարակշռություն:
 6. Օգտակարության ֆունկցիաներ, դրանց հատկությունները:
 7. Սպառողի վարքագծի ուսումնասիրությունը և մոդելավորումը կարդինալիստական հիմնադրույթների հիման վրա:
 8. Սպառողի վարքագծի ուսումնասիրությունը և մոդելավորումը օրդինալիստական հիմնադրույթների հիման վրա:
 9. Ռիսկ և անորոշություն: Որոշումների ընդունումը ռիսկի պայմաններում:
 10. Արտադրողի վարքագծի տեսությունը։ Մասշտաբի հատույցը։
 11. Գիտատեխնիկական առաջընթացը արտադրական գործընթացներում։ Գիտատեխնիկական առաջընթացի տիպերը։
 12. Կատարյալ մրցակցային շուկայում երակարաժամկետ հավասարակշռության գոյությունը։
 13. Ռեսուրսների արդյունավետ բաշխումը: Արտադրական հնարավորությունների սահմանային կորը։
 14. Բնական մենաշնորհը և դրա պետական կարգավորումը:
 15. Օլիգոպոլիա, օլիգոպոլիայի մոդելներ, գնային պատերազմներ։
 16. Խաղերի տեսության կիրառությունը օլիգոպոլ շուկայում ռազմավարական որոշումներ կայացնելիս։
 17. Կարտելի ձևավորումը: Գների կայունացումը և պահանջարկի բեկյալ կորը: Գնային առաջնորդ:
 18. Մենաշնորհ մրցակցային շուկա։ Մենաշնորհ մրցակցային շուկայական կառուցվածքի առանձնահատկությունները։
 19. Պահանջարկ, առաջարկ և հավասարակշռություն: Սարդոստայնի մոդելը:
 20. Ընդհանուր հավասարակշռություն և ռեսուրսների արդյունավետ բաշխում։
 21. Ձեռնարկությունը որպես տնտեսական գործունեության ինքնուրույն սուբյեկտ և նյութական արտադրության հիմնական օղակ:
 22. Ձեռնարկությունների դասակարգումը և դրանց կազմակերպաիրավական տեսակները ՀՀ-ում:
 23. Հողային ռենտան և դրա տնտեսագիտական մեկնաբանությունները:
 24. Կոբ-Դուգլասի, Լեոնտևի և հաստատուն փոխարինման առաձգականությունով արտադրական ֆունկցիաներ, դրանց հատկությունները։
 25. Ձեռնարկության ծախսերի մինիմալացումը, Լագրանժի ֆունկցիան։
 26. Գնագոյացումը մրցակցային շուկայում: Ճյուղային հավասարակշռություն։
 27. Գնագոյացման քաղաքականությունը ձեռնարկություններում։
 28. Հարկերի ազդեցությունը հավասարակշիռ իրավիճակի պայմաններում: Հարկային բեռի բաշխումը արտադրողների և սպառողների միջև։
 29. Հակամենաշնորհային քաղաքականության էությունը և ուղղությունները:
 30. Ընդհանուր տնտեսական հավասարակշռությունը և դրա ապահովման մեխանիզմը:
 31. Գերիշխող դիրքի չարաշահումների պետական կարգավորման խնդիրները ՀՀ-ում:
 32. Անբարեխիղճ մրցակցության պետական կարգավորման խնդիրները ՀՀ-ում:
 33. Բնական մենաշնորհների պետական կարգավորուման խնդիրները ՀՀ-ում:
 34. Մենաշնորհ մրցակցաթյուն և հասարակական բարեկեցություն։
 35. Ընդհանուր տնտեսական հավասարակշռության տեսությունը։ Մասնակի և ընդհանուր հավասարակշռություն։
 36. Խոշորամասշտաբ, միջին, փոքր և գերփոքր ձեռնարկություններ, դրանց զուգակցման խնդիրները:
 37. Ձեռնարկությունների մրցունակությունը և դրա գնահատումը:
 38. Ձեռնարկության ներքին միջավայրը բնութագրող ցուցանիշները և գործոնները:
 39. Ձեռնարկության արտաքին միջավայրը բնութագրող ցուցանիշները և գործոնները:
 40. Շուկայի կոնյուկտուրայի ուսումնասիրությունը և գնահատումը:
 41. Հասարակության բարեկեցության տեսությունը:
 42. Ռիսկը ներդրումային որոշումներում։
 43. Արտաքին էֆեկտներ, Քոուզի թեորեմը։
 44. Արտաքին էֆեկտների պետական կարգավորումը:
 45. Հասարակական բարեկեցության չափանիշները: Հասարակական ընտրություն:
 46. Հանրային բարիքներ: Հանրային բարիքների արտադրության օպտիմալ ծավալի որոշումը:
 47. Գիտատեխնիկական առաջընթացը, դրա ազդեցության գնահատումը առաջարկի վրա:
 48. Մասշտաբի էֆեկտը, դրա ազդեցության գնահատումը առաջարկի վրա:
 49. Օգտակարության ֆունկցիան անորոշ իրավիճակների համար: Ռիսկից խուսափելը և ապահովագրությունը:
 50. Առաջարկի վրա ազդող գնային և ոչ գնային գործոնների ազդեցությունը կարճաժամկետ և երկարաժամկետ հավասարակշիռ իրավիճակի վրա:
 51. Պահանջարկի վրա ազդող գնային և ոչ գնային գործոնների ազդեցությունը երկարաժամկետ և կարճաժամկետ հավասարակշիռ իրավիճակի վրա:
 52. Շահույթի մաքսիմալացումը մենաշնորհի պայմաններում: Շուկայի անկատարությունը:
 53. Օլիգոպոլ շուկա։ Շուկայական կառուցվածքի առանձնահատկությունները: Ճյուղ մուտք գործելու արգելքները: Օլիգոպոլիայի տեսակները:
 54. Կարճաժամկետ և երկարաժամկետ ծախսերի ֆունկցիաներ, դրանց հատկությունները։
 55. Հավասարակշռությունը մենաշնորհ մրցակցային շուկայում։ Գնային և ոչ գնային մրցակցություն։
 56. Մրցակցության գնահատման մեթոդները և մոդելները։ Համեմատական վերլուծություն տարբեր շուկայական կառուցվածքների համար։
 57. Մրցակցության պաշտպանության խնդիրները ՀՀ-ում։
 58. Շուկայական կառուցվածքների առանձնահատկությունները ՀՀ տնտեսությունում։
 59. Ապրանքի մրցունակության գնահատման ցուցանիշների համակարգը:
 60. Ձեռնարկության ներդրումային գրավչության գնահատումը։
 61. Ձեռնարկատիրական գործունեության արդյունավետության գնահատման ժամանակակից մեթոդները:
 62. Հավասարակշռությունը մրցակցային աշխատաշուկայում:
 63. Հաշվապահական և տնտեսական շահույթ, ձևավորման աղբյուրները և գնահատումը։
 64. Շահույթի մաքսիմալացումը շուկայական տարբեր մոդելների պայմաններում :
 65. Նեյման-Մորգենշտեյնի օգտակարության ֆունկցիան։ Ընտրությունը անորոշության պայմաններում։
 66. Բնական ռեսուրսների շուկաների առանձնահատկությունները: Հողի գինը:
 67. Աշխատուժի նկատմամբ պահանջարկի հիմնավորումը ձեռնարկություններում:
 68. Ընդահանրացված պահանջարկի կորերը ըստ Հիքսի, Մարշալի և Սլուցկու:
 69. Սահմանային ծախսերի և սահմանային եկամտի հարաբերակցության գնահատումը և հավելուրդը:
 70. Հաշվապահական և տնտեսական շահույթ: Դրա ձևավորումն ու գնահատումը:
 71. Ռիսկին չհակվածների համար ակնկալվող օգտակարություն:
 72. Արտաքին էֆեկտներ: Պետական կարգավորումը:
 73. Արտաքին էֆեկտներ: Պիգուի հարկը:
 74. Պարետոյի օպտիմումը փոխանակման տնտեսությունում, անհրաժեշտ պայմաննները։
 75. Գնի փոփոխության եկամտի և փոխարինման էֆեկտների վերլուծությունն ըստ Հիքսի և ըստ Սլուցկու: Սլուցկու հավասարումը։
 76. Գնային խտրականությունը մենաշնորհի պայմաններում: Հասարակական բարեկեցության կորուստը։
 77. Կատարյալ և ոչ կատարյալ շուկաներում երկարաժամկետ հավասարակշռության գոյության համեմատական վերլուծություն։
 78. Մրցակցային հարաբերությունների կարգավորումը ՀՀ հեռահաղորդակցության շուկայում։
 79. Մոնոպսոնիայի և երկկողմ մոնոպոլիայի մոդելները: Աշխատավարձի մակարդակի տարբերությունները և այն որոշող գործոնները:
 80. Արհմիությունների դերը աշխատաշուկայում: Միջին և նվազագույն աշխա¬տավարձի որոշումը:
 81. Կապիտալի նկատմամբ առաջարկը և պահանջարկը կարճաժամկետ և երկարաժամկետ հատ¬վածներում։ Տոկոսադրույքը որպես կապիտալի գին։
 82. Նորարական նախագծերի արդյունավետության գնահատման խնդիրները։ Զուտ բերված արժեք, ետգնման ցուցանիշ, եկամտաբերության ներքին նորմա, ներդրումների շահութաբերություն։
 83. Տրանսակցիոն ծախքերի դասակարգումը, վերլուծությունը և մոդելավորումը:
 84. Ալոկատիվ արդյունավետության և X - արդյունավետության համադրական վերլուծությունն ու գնահատումը։
 85. Արդյունավետություն ըստ Պարետոյի: Անհրաժեշտ պայմանները։ Մեկնաբանություններ։
 86. Գնագոյացման սարդոստայնանման մոդելը։ Մեկնաբանություններ։
 87. Ընտրությունը անորոշության պայմաններում: Անորոշություն և ռիսկ:
 88. Անհամաչափ տեղեկատվությամբ շուկաներ: Բարոյական ռիսկ: Շուկայական ազդակներ:
 89. Բարեկեցության տնտեսագիտություն։ Պիգուի բարեկեցության տեսությունը։ Արդյունավետություն և սոցիալական արդարություն։
 90. Ճյուղերի հավասարակշռությունը Լեոնտևի ծախսեր-թողարկում մոդելում։
 91. ՀՀ առևտրի ոլորտի ձեռնարկությունների միկրոտնտեսագիտական հիմնախնդիրները։
 92. Ձեռնարկությունների միկրոտնտեսագիտական հիմնախնդիրները ՀՀ սննդի ադյունաբերությունում։
 93. ՀՀ ծառայությունների ոլորտի ձեռնարկությունների միկրոտնտեսագիտական հիմնախնդիրները։
 94. Ձեռնարկությունների միկրոտնտեսագիտական հիմնախնդիրները ՀՀ թեթև արդյունաբերությունում։
 95. Ձեռնարկությունների միկրոտնտեսագիտական հիմնախնդիրները ՀՀ շինարարության ոլորտում։
 96. Ձեռնարկությունների միկրոտնտեսագիտական հիմնախնդիրները ՀՀ տեղեկատվական և հեռահաղորդակցական տեխնոլոգիաների ձեռնարկություններում։
 97. Ձեռնարկությունների միկրոտնտեսագիտական հիմնախնդիրները ՀՀ քիմիական արդյունաբերությունում։
 98. ՀՀ ճշգրիտ մեքենաշինական ձեռնարկությունների միկրոտնտեսագիտական հիմնախնդիրները։
 99. ՀՀ ագրոպարենային ձեռնարկությունների միկրոտնտեսագիտական հիմնախնդիրները:
 100. Փոխհատուցված պահանջարկի կորերը տարբեր տիպի բարիքների համար։