ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐԻ ՀՐԱՏԱՐԱԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԸՆԴՈՒՆԵԼԻ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆ ԳԻՏԱԿԱՆ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 2021 թ. ՑՈՒՑԱԿ

Հավելված

05.02.2021թ

N 56Ա  հրամանի

Բնագիտական հանդեսներ

 

ՀՀ ԳԱԱ տեղեկագրեր 

      Մաթեմատիկա

      Մեխանիկա

      Ֆիզիկա

      Գիտություններ երկրի մասին

ՀՀ ԳԱԱ զեկույցներ 

Մաթեմատիկայի հայկական հանդես – ՀՀ ԳԱԱ

Ֆիզիկայի հայկական հանդես – ՀՀ ԳԱԱ

Աստղաֆիզիկա 

Հայաստանի քիմիական հանդես – ՀՀ ԳԱԱ

Հայաստանի կենսաբանական հանդես – ՀՀ ԳԱԱ

Կիբեռնետիկայի և հաշվողական տեխնիկայի մաթեմատիկական հարցեր - ՀՀ ԳԱԱ

Երևանի պետական համալսարանի գիտական տեղեկագիր 

      Ֆիզմաթ. գիտություններ

      Քիմիա և կենսաբանություն

      Երկրաբանություն և աշխարհագրություն

ՀՀ ԳԱԱ և ՀԱՊՀ տեղեկագիր (տեխ.գիտ. սերիա) – ՀՀ ԳԱԱ և ՀԱՊՀ

Բանբեր Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի

      Մեխանիկա, մեքենագիտություն, մեքենաշինություն

      Մետալուրգիա, նյութագիտություն, ընդերքօգտագործում

      Էլեկտրատեխնիկա, էներգետիկա

      Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ, էլեկտրոնիկա, ռադիոտեխնիկա

      Քիմիական և բնապահպանական տեխնոլոգիաներ

Լրաբեր - ՀԱՊՀ

Ագրոգիտություն և տեխնոլոգիա (նախկինում՝ Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի տեղեկագիր) – ՀԱԱՀ

Բնական գիտությունների էլեկտրոնային ամսագիր – ՀՀ ԳԱԱ

Հայ-Ռուսական համալսարանի լրաբեր (բնագիտական) – Հայ-Ռուսական համալսարան

Ճարտարապետության և շինարարության ՀԱՀ գիտական աշխատություններ – ՃՇՀԱՀ

Ճարտարապետության և շինարարության ՀԱՀ տեղեկագիր – ՃՇՀԱՀ

Նոր հայկական բժշկական հանդես – ԵՊԲՀ

Հայաստանի բժշկագիտություն – ՀՀ ԳԱԱ

Բժշկություն, գիտություն և կրթություն – ԵՊԲՀ

Ուռուցքաբանության և կլինիկական բժշկության եվրասիական ամսագիր – ՀՀ ԱՆ Ֆանարջյանի անվ. Ուռուցքաբանության ազգային կենտրոն

Բանբեր ստոմատոլոգիայի և դիմածնոտային վիրաբուժության 

Հոգեկան առողջության հայկական հանդես – Հայկական հոգեբուժական ասոցիացիա

Մեհրաբյանի անվան բժշկական ինստիտուտի տեղեկագիր – Մեհրաբյանի անվան բժշկական ինստիտուտ

Տեղեկագիր բարձր տեխնոլոգիաների – Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարան

Հայաստանի ճարտարագիտական ակադեմիայի լրաբեր – Հայաստանի ճարտարագիտական ակադեմիա

Կաճառ – ՀՀ ԳԱԱ ԳՄԿ

Ճգնաժամային կառավարում և տեխնոլոգիաներ – ՀՀ ԱԻՆ Ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիա

Վանաձորի պետական համալսարանի գիտական տեղեկագիր,  Պրակ Բ - Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան

Բնագետ – ԵՊՀ

Շիրակի պետական համալսարանի գիտական տեղեկագիր, Պրակ Ա – ՇՊՀ

Գիտական տեղեկագիր – ԱրՊՀ /Բնական գիտություններ/

Գիտական հոդվածների ժողովածու – Գավառի պետական համալսարան

 

 

Հասարակագիտական հանդեսներ

 

Պատմաբանասիրական հանդես – ՀՀ ԳԱԱ

Հայ-Ռուսական համալսարանի լրաբեր (հասարակագիտական) – Հայ-Ռուսական համալսարան

ՎէՄ Համահայկական հանդես - ՀՀ ԳԱԱ

Իմաստություն – ՀՊՄՀ

Հայկական քաղաքագիտական հանդես –  Վ. Բրյուսովի անվան պետական համալսարան

Տարածաշրջան և աշխարհ – Սևծովյան-Կասպյան տարածաշրջանի քաղաքական և սոցիալական հետազոտությունների հանրային ինստիտուտ, ՀՀ ԳԱԱ

Հայկական բանակ  – ՀՀ ՊՆ Պաշտպանական ազգային հետազոտական համալսարան

Ժամանակակից Եվրասիա – ՀՀ ԳԱԱ

Դատական իշխանություն  – Երևանի դատական փորձաքննությունների և հոգեբանության ինստիտուտ

Արդարադատություն – Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն

Օրինականություն - ՀՀ Գլխավոր դատախազություն

Պետություն և իրավունք – ԵՊՀ

Օրենքի Պատվար – ՀՀ Ոստիկանության կրթահամալիր

Դատական փորձաքննության և քրեագիտության հայկական հանդես - ՀՀ ԳԱԱ <<Փորձաքննությունների ազգային բյուրո>>

Բանբեր Արդարադատության ակադեմիայիՀՀ Արդարադատության ակադեմիա

Բանբեր Երևանի համալսարանի – ԵՊՀ

      Հայագիտություն

      Բանասիրություն

      Ռուս բանասիրություն

      Իրավագիտություն

      Փիլիսոփայություն, հոգեբանություն

      Սոցիոլոգիա

      Տնտեսագիտություն

      Միջազգային հարաբերություններ, քաղաքագիտություն      

Հանրային կառավարում – ՀՀ Պետական կառավարման ակադեմիա

Լեզու և լեզվաբանություն – ՀՀ ԳԱԱ

Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում – ԵՊՀ

Օտար լեզուները մասնագիտական նպատակների համար – ԵՊՀ

Անգլիագիտական հետազոտությունների հայկական հանդես – ԵՊՀ

Ռուսաց լեզուն Հայաստանում

Ռուսագիտության արդի հիմնախնդիրները – Երևան քաղաքում Մոսկվայի Մ․ Վ․ Լոմոնոսովի անվան պետական համալսարանի մասնաճյուղ

Բանբեր – Վ. Բրյուսովի անվան պետական համալսարան

Արևելագիտության հարցեր - ԵՊՀ

Մերձավոր և Միջին Արևելքի երկրներ և ժողովուրդներ – ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ

“Էջմիածին” հանդես – Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին

Աստվածաբանական և կրոնագիտական հոդվածների ժողովածու - ԵՊՀ

Բանբեր Մատենադարանի – Մատենադարան

Հայագիտության հարցեր – ԵՊՀ

Հայագիտական հանդես – ՀՊՄՀ

Բանբեր հայագիտության – ՀՀ ԳԱԱ

Ցեղասպանագիտական հանդես – ՀՀ ԳԱԱ

Գիտական աշխատություններ – ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն

Հայկական տնտեսագիտական հանդես – ՀՀ ԳԱԱ

Բանբեր Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի – ՀՊՏՀ

Այլընտրանք – Այլընտրանք հետազոտական կենտրոն

Ֆինանսներ և հաշվապահական հաշվառում - ՀՈՒՄԿ

Սոցիալ-տնտեսական զարգացման հիմնախնդիրներ – Պլեխանովի անվան ռուսական տնտեսագիտական համալսարան

Լրաբեր հասարակական գիտությունների – ՀՀ ԳԱԱ 

Գիտական Արցախ – ԵՊՀ

Պատմություն և մշակույթ – ԵՊՀ

Հուշարձան – Պատմամշակութային ժառանգության գիտահետազոտական կենտրոն

Պատմություն և քաղաքականություն - «Զորավար Սեպուհ» պատմաքաղաքական վերլուծական կենտրոն

Հատուկ կրթության հիմնախնդիրներ – ՀՊՄՀ

Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնախնդիրներ - ՀՊՄՀ

Գիտական տեղեկագիր - ՀՊՄՀ

Մանկավարժական միտք – Տաթև ԳԿՀ

Կրթությունը 21-րդ դարում - ԵՊՀ

Եվրոպական համալսարան – Եվրոպական համալսարան

Արդի հոգեբանություն – ԵՊՀ

Տարեգիրք Հայաստանի գեղարվեստի պետական ակադեմիա

Լրատու – Մեսրոպ Մաշտոց համալսարան

Դպրատուն – Գրիգոր Նարեկացի համալսարան

Գրականագիտական հանդես – ՀՀ ԳԱԱ

Գիտական տեղեկագիր – ԱրՊՀ /Հասարակական գիտություններ/

Բանբեր Եվրասիա միջազգային համալսարան - Եվրասիա միջազգային համալսարան

Երաժշտական Հայաստան – Երևանի պետական կոնսերվատորիա

Շիրակի պետական համալսարանի գիտական տեղեկագիր, Պրակ Բ – ՇՊՀ

Վանաձորի պետական համալսարանի գիտական տեղեկագիր,  Պրակ Ա - Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան

Բանբեր Հայաստանի արխիվների  – Հայաստանի ազգային արխիվ

Մխիթար Գոշ – <<Մխիթար Գոշ>> հայ-ռուսական միջազգային համալսարան

Գիտությունը սպորտում. արդի հիմնախնդիրներ – Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտ

Գիտական հոդվածների ժողովածու – Գավառի պետական համալսարան

Կաճառ ՀՀ ԳԱԱ ԳՄԿ