Հայ-Ռուսական համալսարան (Ասիայի հին և նոր լեզուներ)

Вопросы
 1. Լեզուն և խոսքը որպես լեզվաբանության օբյեկտներ:
 2. Լեզվի գործառույթների խնդիրը:
 3. Ֆերդինանդ դը Սոսյուրի ուսմունքը լեզվական նշանի մասին: նշանների տիպաբանությունը
 4. Լեզվական միավորների նշանային հատկությունները:
 5. Լեզվիծագման հարցը. Լեզվի առաջացման տեսությունները:
 6. Լեզվի հնչաիմաստային բառապաշար. Իդեոֆոնները և դրանց տեսակները:
 7. Հնչույթի գաղափարը: Հնչույթի գործառույթները: Ենթահնչույթների (ալլոֆոնների) տեսակները:
 8. Բառակազմություն. բառ, բառույթ, ածանցներ:
 9. Բառույթ, բառաձև, բառիձևը: Բառափոխությանպարադիգմանևդրատեսակները
 10. Բարդբառերիտեսակներ. բահուվրիհի, կարմադհարայա, դվանդվաևայլն:
 11. Ձևույթիգաղափարը: Ձևույթների բազմաաս պեկտային տիպաբանությունը:
 12. Քերականական կատեգորիա, քերականական նշանակություն, քերականական միջոց:
 13. Խոսքի մասեր և դրանց տարանջատման և դասակարգման խնդիրները:
 14. Բառերի նշանակությունների զարգացման խնդիրը:
 15. Բազմիմաստություն (պոլիսեմիա):
 16. Հոմանիշություն և հականիշություն:
 17. Լեզու, բարբառ, խոսվածք:
 18. Ժարգոն. Ժարգոնի տեսակները
 19. Նախալեզվի գաղափարը:
 20. Իզոգլոսի գաղափարը՝ հնչյունական, բառային և այլն:
 21. Երկլեզվություն և դիգլոսիա:
 22. Հիմնական բառապաշար և երկրորդական բառապաշար:
 23. Բառապաշարի սեմանտիկական դաշտերի գաղափարը:
 24. Եզրույթ (տերմին). եզրույթի և բառի տարբերությունը:
 25. Բառային փոխառություններ. փոխառության տեսակները, հիմնական փոխառություններ, բնագրային փոխառություններ, սպրդումներ, պատահական փոխառություններ և այլն:
 26. Հնչյունական փոխառություններ. ի՞նչ դեպքերում է տեղի ունենում այդ երևույթը
 27. Փոխառությունների արտալեզվական հանգամանքները:
 28. Սուբստրատի (ենթաշերտի) գաղափարը:
 29. Սուպերստրատի գաղափարը:
 30. Ադստրատի գաղափարը:
 31. Ստուգաբանություն. հասկացությանհիմնականշրջանակները:
 32. Էթիմոնի գաղափարը:
 33. Լեզվաընտանիքի գաղափարը. Լեզվաընտանիքների թվարկում:
 34. Նոստրատիկ մեգալեզվաընտանիքի գաղափարը:
 35. Հնդեվրոպական լեզվաընտանիք. լեզվաճյուղերի թվարկում:
 36. Ալթայական մեգաընտանիքի տեսությունը:
 37. Թյուրքական լեզվաընտանիք. լեզվաճյուղերի թվարկում:
 38. Օղուզական խումբ:
 39. Ղըփչաղական խումբ:
 40. Հին թյուրքական բնագրերը (Օրխոնյան, մանիքեական և այլն):
 41. Թյուրքական բարբառների տարանջատման հիմնական սկզբունքները:
 42. Մահմուդ Քաշղարիի «Ֆարհանգ-իլուղաթ-իթ-թյուրք» բառարանը:
 43. Մոնղոլերենը և դրա բարբառները. գրական վկայման ժամանակաշրջանը և այլն
 44. Մոնղոլերենի և թյուրքական լեզուների ցեղակցության հիմնական սկզբունքները (բառային, հնչյունական, քերականական և այլն):
 45. Հնդեվրոպական նախալեզվի գաղափարը. Հնդեվրոպական լեզվաիրավիճակ:
 46. Հնդեվրոպական նախահայրենիքի գաղափարը. Հիմնական տեսությունները:
 47. Հնդեվրոպական պատմահամեմատական լեզվաբանության ձևավորումը:
 48. Լարինգալների տեսությունը:
 49. Հնդ-իրանական լեզվախումբ:
 50. Հնդկական (հնդարիական) լեզվախումբ:
 51. Արիական գաղթի տեսությունը:
 52. «Արիա» հասկացությունը:
 53. Հնդկաստանի նախաարիական քաղաքակրթությունը:
 54. Միտանիական արիացիներ:
 55. Վեդաներ և Ավեստա:
 56. Ավեստայի լեզուն:
 57. Թոխարերեն:
 58. Իրանական լեզուների ժամանակագրական դասակարգում:
 59. Իրանական լեզուների բարբառային տարանջատման հիմնական սկզբունքները (բառային, հնչյունական, քերականական, շարահյուսական և այլն):
 60. Հին իրանական շրջանի լեզուներ:
 61. Միջին իրանական ժամանակաշրջան. Լեզուների թվարկում և բնութագրում:
 62. Սողդերենը, բարբառները և ավանդված գրականությունը:
 63. Միջին պարսկերենը. Տարբերակները և ավանդված գրականությունը:
 64. Խոտանոսակերենը և դրանով վկայված գրականությունը:
 65. Հայերենը և միջին իրանական լեզուները:
 66. Նոր իրանական լեզուներ. Լեզուների թվարկում և բնութագրում:
 67. Հյուսիսարևմտյան իրանական լեզուներ:
 68. Հարավարևմտյան իրանական լեզուներ:
 69. Արևելաիրանական լեզուներ:
 70. Նոր պարսկերեն. ժամանակագրական տարանջատումը և դրա չափանիշները:
 71. Քրդերենը և դրա բարբառները. Բարբառային բաժանման հիմնական սկզբունքները:
 72. Ավղաներենը (փաշթո) և դրա բարբառները:
 73. Պամիրյան լեզուներ:
 74. Յաղնոբի լեզու:
 75. Օսերենը և դրա բարբառները:
 76. «Թաթ» և «թաթերեն» հասկացություները:
 77. Թալիշերենը և դրա բարբառները:
 78. Դարդյան և քաֆիրյան լեզուներ:
 79. Հարավկասպյան-ատրպատականյան իրանական լեզվամիությունը:
 80. «Աֆրասիական լեզուներ» հասկացությունը:
 81. Սեմական լեզուները. տարածքային, բարբառագիտական և ժամանակագրական բաժանում:
 82. Հին շրջանի սեմական լեզուներ:
 83. Նոր սեմական լեզուները. բարբառագիտական դասակարգումը:
 84. Դասական արաբերենը և դրա հուշարձանները:
 85. Եբրայերեն. տեղը սեմական լեզվաընտանիքում և հուշարձանները:
 86. Արամերեն. Կայսերական արամերեն, ասորերեն, նոր արամեական բարբառներ
 87. Սեմական լեզուների քերականական առանձնահատկությունների ընդհանուր բնութագրումը:
 88. Էլամերենը և դրա հուշարձանները:
 89. Էլամերենի ծագման տեսությունները:
 90. Ուրարտերենը և խուրիերենը:
 91. Ուրարտերենի և խուրիերենի ու հյուսիսկովկասյան լեզուների ցեղակցական կապի մասին տեսությունը
 92. Դրավիդյան լեզուները և դրանց դասակարգումը:
 93. Կովկասյան լեզուներ. Ընդհանուր դասակարգումը:
 94. Քարթվելական լեզուներ:
 95. Նախ-դագեստանյան լեզուներ:
 96. Աբղազ-ադիգյան լեզուներ:
 97. Լեզգիերենը և ցեղակից լեզուները:
 98. Խինալուգերենի տեղը կովկասյան լեզուներում:
 99. Հայերենը ևկովկասյան լեզուները:
 100. Մասնագիտական լեզվից բնագրերի ընթերցում, թարգմանություն և վերլուծություն: Կենդանի լեզուների դեպքում՝ նաև հայերենից հակառակ թարգմանություն