ՀՀ ծառայությունների ոլորտի զարգացման հիմնախնդիրները անցման շրջանում

Соискатель
Научный руководитель/Консультант
Искомая ученая степень
Кандидат наук
Специальность
Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում
Ը.00.02
Дата защиты
Завершено

2001

Подтверждено