Տարրական դասարանների մտավոր հետամնաց սովորողների տարածական կողմնորոշման զարգացումը

Соискатель
Научный руководитель/Консультант
Искомая ученая степень
Кандидат наук
Специальность
Հատուկ մանկավարժություն (տիֆլոմանկավարժություն, սուրդոմանկավարժություն և օլիգոֆրենոմանկավարժություն, լոգոպեդիա, էրգոթերապիա)
ԺԳ.00.03
Дата защиты
Завершено

2007

Подтверждено