Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան (Բուսական և կենդանական ծագման մթերքների վերամշակման և արտադրության տեխնոլոգիա)

Подсписок
Պահածոյացման և սննդախտանյութերի տեխնոլոգիա
Вопросы
 1. Բուսական բջիջ, տեսակները, կառուցվածքը: Պլազմոլիզ և տուրգոր:
 2. Բանջարեղենների և մրգերի քիմիական կազմը: Բուսական հումքի հասունացումը, հասունացման աստիճաններ և նրա գնահատում:
 3. Բուսական հումքի բերքահավաք, տարայավորում, փոխադրում, ընդունում և պահպանում: Հումքի կարճատև պահպանում հումքային հրապարակներում:
 4. Օսմոտիկ ճնշում և օսմոտիկ ճնշմամբ գործող նյութեր: Պահածոյման սկզբունքներ:
 5. Չափավոր ցրտի կիրառում, արագ սառեցում: Չորացում: Պահպանում կարգավորվող մթնոլորտում: Ջերմային ստերիլիզացիա: Անտիսեպտիկների և անտիբիոտիկների կիրառում:
 6. Հումքի լվացում: Հումքի ջրախաշում և շոքեհարում: Տապակում: Ստերիլիզացիայի մանրէաբանական և ջերմոֆիզիկական հիմունքներ:
 7. Բանջարեղենային բնական պահածոներ: Այդ խմբի պահածոների տեսականին, առանձնահատկությունները և նշանակությունը:
 8. Խոտանի տեսակները և պատճառները: Խոտանից խուսափելու ուղիները: Արտադրության մնացորդների օգտագործում: Տեխնոլոգիական հաշվառման եղանակներ:
 9. Բնական պյուրեանման պահածոների արտադրման հումքի բնութագիրը և տեխնոլոգիական պրոցեսների հիմնավորումը:
 10. Սպանախի, թրթնջուկի և տաքդեղի պյուրեների արտադրության տեխնոլոգիան: Միջոցառումներ նշված պահածոներում վիտամինների պահպանման համար: Տեխնոլոգիական հաշվարկներ:
 11. Բանջարեղենային խորտիկային պահածոների արտադրության տեխնոլոգիական պրոցեսներում հումքի կրած փոփոխությունները և դրանց ազդեցությունը պատրաստի արտադրանքի որակի վրա:
 12. Տապակման ջերմաստիճանի տևողության ընտրությունը և հիմնավորումը:
 13. Բանջարեղենների տապակման ժամանակ բուսական յուղի կրած փոփոխությունները: Յուղի փչացման դեմ ուղղված միջոցառումները:
 14. Խորտիկային պահածոներ` ջրախաշված բանջարեղեններից:
 15. Բանջարեղենների ճաշատեսակային արտադրատեսակներ:
 16. Դիետիկ սննդի բանջարեղենային պահածոների ընդհանուր բնութագիր և արտադրատեսակներ:
 17. Խտացրած տոմատային կիսաֆաբրիկատների տրորում, տոմատ մասսայի ստացման տարբեր տեխնոլոգիական սխեմաների համեմատական բնութագիրը:
 18. Տաքացնելիս և տրորելիս տոմատում ընթացող քիմիական և ֆիզիկո-քիմիական փոփոխություններ, դրանց կախվածությունը կիրառվող ապարատուրայից և մշակման պայմաններից:
 19. Տոմատամթերքների խտացման եղանակները, խտացումը մթնոլորտային ճնշման պայմաններում և վակուումով, ընդհատ և անընդհատ:
 20. Տոմատային կիսաֆաբրիկատների խտացման տեղակայանքների համեմատական գնահատումը: Խտացման ապարատներում տեղ գտնող թերությունները: Խտացման ապարատներում այրվածքների, փրփուրի և մթերքի գույնի մգացման պատճառները:
 21. Տոմատային կիսաֆաբրիկատներում տեղի ունեցող երևույթների քիմիական և ֆիզիկո-քիմիական բնութագիրը, պայքարը դրանց դեմ:
 22. Տոմատ մածուկի արտադրման ավտոմատ հոսքագծեր:
 23. Տոմատամթերքների տարբեր տարաներում պահածոյման եղանակների համեմատական գնահատականը: Խոշոր թիթեղյա տարաների վակում դեֆորմացիան և այդ երևույթի բացառման եղանակները:
 24. Տոմատի հյութի արտադրման տեխնոլոգիա:
 25. Հոմոգենիզացիայի ազդեցությունը հյութի որակի վրա:
 26. Տոմատամթերքների թերությունները և խոտանը: Շերտավորում, թթվում և ֆենոլային համի առաջացում: Այդ երևույթների պատճառները և պայքարը դրանց դեմ:
 27. Պահածոյած բանջարեղենային սոուսներ: Սոուսների արտադրատեսակներ:
 28. Համեմունքների էքստրակտիվ նյութեր, աղի և շաքարի ազդեցությունը տոմատամթերքների որակի վրա:
 29. Պահածոյած կոմպոտների արտադրատեսակները:
 30. Պահածոյած կոմպոտների սորտընտրության հիմնավորում և հումքի կարևոր սորտեր:
 31. Պահածոյած կոմպոտների հումքի կրած կենսաքիմիական, քիմիական փոփոխությունները ջրախաշման ժամանակ, մաքրած պտուղների պահպանումը:
 32. Պտուղների գույնի փոփոխությունը օքսիդացման, դաբաղանյութերի կոնդենսացիայի, մելանոիդային ռեակցիաների կամ գունավորող նյութերի, ծանր մետաղների հետ ընթացող ռեակցիաների հետևանքով:
 33. Կոմպոտների օշարակի պղտորման մանրէաբանական պատճառները:
 34. Մրգա-հատապտղային պահածոյած հյութերի արտադրատեսակները և բնութագիրը:
 35. Մրգա-հատապտղային պահածոյած հյութերի անհրաժեշտ քիմիական կազմի հարմոնիկ համադրման համար հումքի սորտընտրությունը:
 36. Պարզեցրած և պտղամսով հյութերի արտադրման տեխնոլոգիական պրոցեսների հիմնավորում:
 37. Պտղային հյուսվածքի ֆիզիոլոգիական և ֆիզիկո-քիմիական հատկությունների ազդեցությունը հյութանջատման վրա:
 38. Հյութի ելքի մեծացման, հումքի ֆիզիկական և կենսաքիմիական մշակման եղանակներ:
 39. Հյութի պարզեցման պրոցես:
 40. Հյութերի պարզեցման ֆիզիկական, կենսաքիմիական և ֆիզիոլոգիական եղանակներ և դրանց համեմատական գնահատական:
 41. Պարզեցվող հյութի ֆիլտրում:
 42. Հյութերի դեաէրացիան և կուպաժը:
 43. Հյութերի պահածոյման եղանակների համեմատական գնահատականը:
 44. Պտղամսով պտղահյութերի ստացման տեխնոլոգիա:
 45. Խտացրած հյութերի ստացումը գոլորշացմամբ և սառեցմամբ:
 46. Խտացման եղանակի ազդեցությունը հյութերի որակի վրա:
 47. Մրգային պյուրեանման պահածոների տեխնոլոգիական պրոցեսի հիմնավորումը:
 48. Հոմոգենիզացիայի և վակուումի ազդեցությունը մթերքի կենսաբանական արժեքի բարձրացման վրա:
 49. Մանկական սննդի մրգային պյուրեանման պահածոների տեխնոլոգիա:
 50. Մանկական սննդի մրգային պյուրեանման պահածոների բարձր սննդարժեքի ապահովումը երաշխավորող պայմաններ:
 51. Հումքի լվացման մեքենաներ:
 52. Տարայի լվացման ինքնահոս գրավիտացիոն հարմարանք:
 53. Արկղները առանց թրջոցման գծային լվացող մեքենա:
 54. Հումքը չափավորող հարմարանքներ:
 55. Հումքը տեսակավորող փոխադրիչ:
 56. Հիդրավլիկ դասակարգիչներ:
 57. Պտուղների կտրատման մեխանիզմներ:
 58. Պտուղների և բանջարեղենի ջարդիչ մեքենաներ:
 59. Դեզինտեգրատորներ:
 60. Կոլոիդ աղացների մանրացնող մեխանիզմներ:
 61. Հոմոգենիզատորներ:
 62. Տրորող մեքենաներ և ֆինիշյորներ:
 63. Շնեկային մամլիչ:
 64. Սեպարատորներ:
 65. Չափաբաժանող հարմարանքներ:
 66. Բանջարեղենային խառնուրդը լցնող ավտոմատ մեքենա:
 67. Պահածոների տարաների գլոցմամբ հերմետիկացնող մեքենաներ:
 68. Պիտակավորող մեքենաներ: Սոսնձային բռնումով մեքենա:
 69. Ժապավենային ջերմահարման (թերեփման) մեքենաներ:
 70. Շնեկային գերխաշման մեքենա:
 71. Ժապավենային գերխաշման մեքենա:
 72. Պատյանախողովակավոր ջերմափոխանակիչներ:
 73. Տապակման վառարաններ: Տապակման վառարանների ավտոմատ վերահսկումը, կարգավորումը ու կառավարումը:
 74. Միաստիճան շոգեհանման ապարատ: Բազմաստիճան շոգեհանման տեղակայանքներ:
 75. Ստերիլիզատորներ: Ընդհանուր գործողության ուղղահայաց ավտոկլավ: