Վ.Բրյուսովի անվան պետական համալսարան (Ռոմանագերմանական լեզուներ)

Подсписок
անգլերեն
Вопросы
 1. Անգլերենի զարգացման 3 փուլերը և դրանք որոշելու պատմական և լեզվական չափանիշները:
 2. Քերականությունը լեզվի համակարգում: Լեզու և խոսք: Լեզվի միավորները:
 3. Լեզվաոճաբանություն և գրականագիտական ոճաբանություն. հիմնախնդիրները և վերլուծության մակարդակները:
 4. Իմաստի փոփոխության պատճառները, բնույթը և արդյունքները:
 5. Հին անգլերենի երկբարբառների մենաբարբառացումը և նոր երկբարբառների կազմավորումը միջին անգլերենում:
 6. Բառ և ձևույթ: Ձևույթների դասակարգումը:
 7. Լեզվական արտահայտչամիջոցներ և ոճական հնարներ:
 8. Իմաստաբանությունը որպես բառագիտության բաժին: Բառիմաստի ուսումնասիրության տարբեր սահմանումներ:
 9. Ուժեղ բայերի համակարգը հին անգլերենում և զարգացումները ժամանակակից անգլերենում:
 10. Բառի կարգային կառուցվածքը: Հակադրությունների տեսակները:
 11. Լեզվական նորմ և շեղումներ նորմից:
 12. Իմաստի փոփոխության լեզվական և արտալեզվական գործոնները:
 13. Թույլ բայերի համակարգը հին անգլերենում և զարգացումները միջին և ժամանակակից անգլերենում:
 14. Խոսքի մասերի ընդհանուր բնութագիրը: Անվանական խոսքի մասերը:
 15. Ոճական հնարների համակարգը: Փոխաբերությունը և փոխանունությունը որպես լեզվապատկերման հիմնական միջոցներ:
 16. Բառի հիմնանշանակային և հարանշանակային իմաստները:
 17. Խոսքի մասերի ընդհանուր բնութագիրը: Գործառական խոսքի մասերը:
 18. Նախադասություն և բառակապակցություն: Համեմատական վերլուծություն:
 19. Ապակոդավորման ոճաբանության հիմնախնդիրները:
 20. Բազիմաստ բառեր և համատեքստ: Համատեքստի տեսակները:
 21. Գոյականի ընդհանուր բնութագիրը: Գոյականի թվի քերականական կարգը:
 22. Ոճաբանություն և հաղորդակցության տեսություն:
 23. Միջտեքստայնությունը որպես ներտեքստային և արտատեքստային կարգ:
 24. Մենիմաստ և բազմիմաստ բառեր: Բազմիմաստ բառերի իմաստային կառուցվածքը:
 25. Գոյականի ընդհանուր բնութագիրը: Գոյականի հոլովի քերականական կարգը:
 26. Տեքստ, համատեքստ և ոճական գործառույթ:
 27. Բառը որպես նշան և լեզվի հիմնական միավոր: Ձև և բովանդակություն:
 28. Ոչ-կաղապարային միջոցները անգլերենում: Բառայնացումը որպես բառաստեղծ միջոց:
 29. Հոդի գործառույթները:
 30. Գործառական ոճերի ընդհանուր բնութագիրը և տեսակները:
 31. Բաց տեքստ/ բաց խոսույթ միջտեքստայնության կարգի համատեքստում:
 32. Բառիմաստ: Բառիմաստի հիմնական բաղադրիչները ժամանակակից անգլերենում:
 33. Բայի ընդհանուր բնութագիրը:
 34. Գեղարվեստական, պաշտոնական և գիտական ոճերի ընդհանուր բնութագիրը:
 35. Բառիմաստի ուսումնասիրության մոտեցումները:
 36. Բարդությունների կառուցվածքային և իմաստային առանձնահատկությունները:
 37. Բայի ժամանակի և վաղակատարի քերականական կարգերը:
 38. Հրապարակային և լրագրային ոճերի տարատեսակներն ու ընդհանուր բնութագիը:
 39. Բազմիմաստության և համանունության խնդիրը ժամանակակից անգլերենում:
 40. Թարգմանությունը որպես միջմշակութային հաղորդակցության առաջնային եղանակ:
 41. Բայի սեռի քերականական կարգը:
 42. Հեղինակի ոճ և ընկալման ոճաբանություն: Ապակոդավորման ոճաբանության հիմնախնդիրները:
 43. Բառերի հարացուցային հարաբերությունները ժամանակակից անգլերենում:
 44. Թարգմանելիության և անթարգմանելիության խնդիրը ժամանակակից թարգմանաբանական տեսություններում:
 45. Բայի կերպի քերականական կարգը:
 46. Տեքստը որպես ոճաբանության ուսումնասիրության առարկա:
 47. Հոմանշային, հականշային և վերանվանական հարաբերությունները ժամանակակից անգլերենի բառապաշարում:
 48. Համարժեքության ապահովման խնդիրները թարգմանության մեջ:
 49. Բայի եղանակի քերականական կարգը:
 50. Տեքստի լեզվաբանության ընդհանուր խնդիրները: Տեքստի հիմնական չափանիշները հաղորդակցական ոճաբանության տեսանկյունից:
 51. Բառակազմությունը ժամանակակից անգլերենում: Բառակազմության հիմնական միջոցները: Կենսունակության խնդիրը:
 52. Փոխակերպումները որպես համարժեք թարգմանության հասնելու միջոց:
 53. Ածականի ընդհանուր բնութագիրը:
 54. Տեքստ և խոսույթ: Ընդհանուր բնութագիրը և ուսումնասիրության առարկան:
 55. Արժութայնություն /վալենտականություն/ և կապակցելիություն:
 56. Փոփոխական և կայուն բառակապակցությունների տարանջատման սկզբունքները ժամանակակից անգլերենում:
 57. Ածականի համեմատության աստիճանները:
 58. Զեղչում և տարանջատում (parcellation) շարահյուսական երևույթները անգլերենում:
 59. Տեքստը և խոսույթը որպես հաղորդակցման միավորներ:
 60. Բառաբարդումը որպես բառակազմական միջոց: Բարդությունների տեսակները:
 61. Մակբայի ընդհանուր բնութագիրը:
 62. Ժխտման տեսակները ժամանակակից անգլերենում:
 63. Տեքստի և խոսույթի հարաբերակցության եղանակները:
 64. Դարձվածային միավորների դասակարգման սկզբունքները (տարբեր տեսություններ):
 65. Բառերի շարակարգային կապերը:
 66. Նախադասության շարահյուսական վերլուծության մեթոդները:
 67. Տեքստի հիմնական կարգերը և նրանց ընդհանուր բնութագիրը:
 68. Ժամանակակից անգլերենի հնչյունական կազմի առանձնահատկությունները:
 69. Բառակապակցություն: Բառակապակցության դասակարգումը:
 70. Տեղեկատվության տեսակները տեքստում տեղեկատվության տեսության և հաղորդակցման տեսության լույսի ներքո:
 71. Նորաբանություններ: Գիտաբառեր: Փոխառություններ և այլն:
 72. Բառարանագիտություն: Բառարանների տեսակները:
 73. Բառակապակցություն: Բառակապակցությունների տեսակները և դրանց առանձնահատկությունները:
 74. Տեքստի տրոհում և ներտեքստային կապակցվածություն:
 75. Դարձվածքների առաջացման պատճառները:
 76. Բառակազմության ոչ- կաղապարային միջոցները անգլերենում:
 77. Նախադասության առկայական տրոհումը:
 78. Տեքստի կոնտինուում (տեղեկատվության ժամանակային և տարածական դասակարգում):
 79. Ազատ բառակապակցությունների և դարձվածային միավորների տարբերակիչ առանձնահատկությունները:
 80. Բառապաշար: Բառապաշարի շերտերը և ոճական տարբերակումը:
 81. Նախադասության տեսակները ըստ հաղորդակցական նպատակի:
 82. Տեքստ/խոսույթի ներտեքստային և արտատեքստային կապակցվածությունը:
 83. Բառակազմությունը՝ որպես բառագիտության ենթաճյուղ: Ձևույթների տեսակները:
 84. Առոգանության հանրալեզվական բնութագիրը:
 85. Նախադասության կաղապարները:
 86. Հետահայումը և առաջահայումը որպես տեքստի կարգեր:
 87. Վերջածանցների դասակարգման սկզբունքները:
 88. Հնչույթի բնորոշումը (տարբերակիչ և ոչ տարբերակիչ հատկանիշները): Հնչյունական հակադրությունների չեզոքացումը (գերհնչույթ): Ձևահնչյունաբանություն:
 89. Նախադասություն. ստորադասում և համադասում:
 90. Տեքստի եղանակավորումը և նրա տեսակները:
 91. Նախածանցների դասակարգման սկզբունքները:
 92. Ռիթմը և նրա տարրերը: Արձակ և բանաստեղծական ռիթմի տարբերությունները:
 93. Բարդ-ստորդասական նախադասությունները և դրանց առանձնահատկությունները:
 94. Կապակցման և ինտեգրման կարգերը և նրանց գործառույթները կապակցված տեքստում:
 95. Ածանցների հոմանիշությունը, համանությունը և բազմիմաստությունը:
 96. Լեզվաբանական վերլուծության հիմնական մեթոդները (բաղադրական, փոխակերպական, անմիջական բաղադրիչների, համադրական, վիճակագրական և այլն):
 97. Բարդ-համադասական նախադասությունները և դրանց առանձնահատկությունները:
 98. Ավարտվածության կարգը որպես կապակցված տեքստի պարտադիր պայման:
 99. Փոխակարգումը որպես բառակազմության միջոց:
 100. Հնչաոճաբանություն: Հնչյունների արտահայտչական գործառույթը: