Սոցիալ-քաղաքական փոխակերպումների գաղափարախոսական հիմքերը հետխորհրդային Հայաստանում

Соискатель
Искомая ученая степень
Доктор наук
Специальность
Քաղաքական գիտության տեսություն
ԻԳ.00.01
Дата защиты
Завершено

2012

Подтверждено