Կենտավրոս Ա Ռադիոգալակտիկայի γ-ճառագայթման և գալակտիկական աղբյուրների բարձր էներգիաների նեյտրինոների հետազոտությունը: Ռադիոճառագայթման օպտիկական ուսումնասիրությունը

Соискатель
Научный руководитель/Консультант
Искомая ученая степень
Кандидат наук
Специальность
Լազերային ֆիզիկա
Ա.04.21
,
Տեսական ֆիզիկա
Ա.04.02
Тема утверждена
Дата защиты
Завершено

2012

Подтверждено