Ֆոսֆոտրիոզների ֆերմետների կատաբոլիզի ակտիվության կարգավորումն և վերմոլեկուլյար կազմակերպությունը

1994

Подтверждено