Բժշկական հոգեբանություն

Թվանիշ
ԺԹ.00.04
Աստիճանաշնորհման բնագավառը: Բժշկական, Հոգեբանական
Քննական ծրագիր