Բիոինժինինգի, բիոինֆորմատիկայի և մոլեկուլային կենսաբանության ամբիոն