Արվեստի տեսություն և պատմություն

Թվանիշ
ԺԷ.00.04
Աստիճանաշնորհման բնագավառը: Պատմական, Փիլիսոփայական