Քաղաքական և իրավաբանական հոգեբանություն

Թվանիշ
ԺԹ.00.06
Աստիճանաշնորհման բնագավառը: Հոգեբանական
Քննական ծրագիր