Կենսամեխանիկա

Թվանիշ
Ա.02.08
Աստիճանաշնորհման բնագավառը: Կենսաբանական, Տեխնիկական, Ֆիզիկամաթեմատիկական