Աստղաչափություն և երկնային մեխանիկա

Թվանիշ
Ա.03.01
Աստիճանաշնորհման բնագավառը: Տեխնիկական, Ֆիզիկամաթեմատիկական
Քննական ծրագիր