Աստղաչափություն և երկնային մեխանիկա

Թվանիշ
Ա.03.01
Քննական ծրագիր