Ճանապարհային, շինարարական և լեռնային մեքենաներ

Թվանիշ
Ե.05.02
Աստիճանաշնորհման բնագավառը: Տեխնիկական