Մոտակա պաշտպանություններ

Ամսաթիվ (YYYY-MM)
Դեկ. 05 2023
Ia դասի գերնորերի ծնող աստղերի բազմազանության ուսումնասիրություն Ա. Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիա (Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտ)
Աստղաֆիզիկա, ռադիոաստղագիտություն
Ա.03.02
Դեկ. 05 2023
Գերնորերի և դրանց մայր գալակտիկաների դինամիկական հատկությունների ուսումնասիրություն Ա. Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիա (Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտ)
Աստղաֆիզիկա, ռադիոաստղագիտություն
Ա.03.02
Դեկ. 05 2023
Սինթետիկ պոլիռիբոնուկլեոտիդների հետ տարբեր լիգանդների կոմպլեքսագոյացման ուսումնասիրությունը Երևանի պետական համալսարան
Կենսաֆիզիկա, կենսաինֆորմատիկա
Գ.00.02
Դեկ. 07 2023
Ինժեներական մտածողության ձևավորման առանձնահատկությունները հիմնական դպրոցի «Տեխնոլոգիա» առարկայի ուսուցման գործընթացում Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
Դասավանդման և ուսուցման մեթոդիկա (ըստ բնագավառների)
ԺԳ.00.02
Դեկ. 07 2023
Սկիհի ծածկոցների պատկերագրական և զարդային առանձնահատկությունները ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ
Կերպարվեստ. դեկորատիվ և կիրառական արվեստ, դիզայն
ԺԷ.00.03
Դեկ. 08 2023
Պահանջվող ֆունկցիոնալ հատկություններով արգելակային շփական ասբեստազերծ ներդիրների ստացման տեխնոլոգիայի մշակումը Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան
Նյութագիտություն
Ե.16.01
Դեկ. 09 2023
Առանձին դաժանությամբ կատարված սպանությունների քրեաիրավական բնութագիրը և որակման հիմնախնդիրները Հայ-Ռուսական համալսարան
Քրեական իրավունք և կրիմինալոգիա, քրեակատարողական իրավունք
ԺԲ.00.05
Դեկ. 09 2023
Բռնությամբ զուգորդված զինվորական հանցագործությունների քրեաիրավական և կրիմինալոգիական հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտ
Քրեական իրավունք և կրիմինալոգիա, քրեակատարողական իրավունք
ԺԲ.00.05
Դեկ. 11 2023
Եռակալված գլանաձև մեքենամասերի պլաստիկ դեֆորմացմամբ ձևավորման գործընթացների հետազոտումը և կատարելագործումը Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան
Մեքենագիտություն
Ե.02.01
Դեկ. 12 2023
Դեռահասների սեռադերային նույնականացման դեստրուկցիայի առանձնահատկությունները հոգեբանական հարմարման համատեքստում Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
Սոցիալական հոգեբանություն
ԺԹ.00.03
Դեկ. 13 2023
Ուսանողների մասնագիտական խոսքային կոմպետենցիայի ձևավորումը տեխնիկական բուհում ռուսերենի ուսուցման գործընթացում Վ.Բրյուսովի անվան պետական համալսարան
Դասավանդման և ուսուցման մեթոդիկա (ըստ բնագավառների)
ԺԳ.00.02
Դեկ. 14 2023
Վարակի կանխարգելման և հսկողության ծրագրերի գնահատումը Հայաստանի հիվանդանոցներում Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոն
Համաճարակաբանություն
ԺԴ.00.16
Դեկ. 14 2023
Խաղողագինեգործական համալիրի զարգացման հիմնահարցերը ՀՀ Արմավիրի մարզում ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտ
Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում
Ը.00.02
Դեկ. 14 2023
<<Շահնամեն>> և երաժշտությունը Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիա
Երաժշտական արվեստ
ԺԷ.00.02
Դեկ. 15 2023
THERMUS SCOTODUCTUS K1 շտամի ջերմակայուն ԴՆԹ պոլիմերազ I-ի հետերոլոգիական էքսպրեսիան, բնութագրումը և կենսատեխնոլոգիական ներուժը Երևանի պետական համալսարան
Միկրոբիոլոգիա. կենսատեխնոլոգիա
Գ.00.07