Մոտակա պաշտպանություններ

Հոկ. 27 2020
Ներդրումային միջավայրի բարելավման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետության սննդարդյունաբերության ոլորտում
Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում
Ը.00.02
Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան
Հոկ. 29 2020
Մտավոր հետամնաց կրտսեր դպրոցականների ինքնասպասարկման հմտությունների զարգացման մանկավարժական պայմանները
Հատուկ մանկավարժություն (տիֆլոմանկավարժություն, սուրդոմանկավարժություն և օլիգոֆրենոմանկավարժություն, լոգոպեդիա)
ԺԳ.00.03
Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
Հոկ. 29 2020
Ցիտոկինների համակարգի և արյան բջիջների ագրեգատային վիճակի համալիր գնահատումը իշեմիկ ինսուլտի պաթոգենեզում
Նյարդաբանություն, հոգեբուժություն և թմրաբանություն
ԺԴ.00.07
Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան
Հոկ. 30 2020
Տեքստի վերլուծության ուսուցման տեխնոլոգիաներն անգլերենի հումանիտար կեղմնորոշման դասընթացներում
Դասավանդման և ուսուցման մեթոդիկա (ըստ բնագավառների)
ԺԳ.00.02
Երևանի պետական համալսարան
Հոկ. 30 2020
Նանոչափային ինտեգրալ սխեմաների նախագծման հավաքածուի մշակումը և հետազոտումը
Էլեկտրոնիկա, միկրո և նանոէլեկտրոնիկա
Ե.27.01
Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան
Նոյ. 05 2020
ՀՀ հանրային հատվածի կազմակերպություններում հաշվապահական հաշվառման համակարգի կատարելագործման ուղիները
Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում
Ը.00.03
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան
Նոյ. 05 2020
Դեռահաս դպրոցականների ֆիզիկական պատրաստության օպտիմալացումն աթլետիկական վարժությունների կիրառմամբ
Դասավանդման և ուսուցման մեթոդիկա (ըստ բնագավառների)
ԺԳ.00.02
Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտ
Նոյ. 09 2020
Աքեմենյան Պարսկաստանի վարչական բաժանումը
Համաշխարհային պատմություն
Է.00.02
ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ
Նոյ. 12 2020
Թեհրանի թատրոնների ճարտարապետությունը՝ տարածաշրջանի հայկական թատրոնների համեմատությամբ
Ճարտարապետություն
ԺԸ.00.01
ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ
Նոյ. 12 2020
Հիդրիդային ցիկլում տիտանի, ցիրկոնիումի և նեոբիումի ալյումինիդների ձևավորումները և դրանց հիդրիդների սինթեզը ԲԻՍ մեթոդով
Ֆիզիկական քիմիա
Բ.00.04
ՀՀ ԳԱԱ Ա.Բ. Նալբանդյանի անվան քիմիական ֆիզիկայի ինստիտուտ
Նոյ. 12 2020
Մարդու իրավունքների վարչաիրավական պաշտպանությունը Հայաստանի Հանրապետությունում
Հանրային իրավունք
ԺԲ.00.02
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա
Նոյ. 12 2020
Սահմանադրական արդարադատությունը որպես քաղաքացիների իրավունքների և ազատությունների դատական պաշտպանության արդյունավետության բարձրացման միջոց (Ռուսաստանի Դաշնության և Հայաստանի Հանրապետության օրինակով)
Հանրային իրավունք
ԺԲ.00.02
Հայ-Ռուսական համալսարան
Նոյ. 13 2020
Դիցաբանության և աստվածաշնչյան մոտիվները Չարենցի ստեղծագործություններում
Նորագույն շրջանի հայ գրականություն
Ժ.01.02
Արցախի պետական համալսարան
Նոյ. 17 2020
Հայաստանի խորհրդայնացման հիմնահարցը հայ պատմագրության մեջ
Պատմագրություն, աղբյուրագիտություն
Է.00.05
ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ
Նոյ. 17 2020
Ռոբաստ գնահատում գաուսյան միջինի համար հաշվարկելիության տիրույթում
Հավանականությունների տեսություն և մաթեմատիկական վիճակագրություն
Ա.01.05
Երևանի պետական համալսարան