Մոտակա պաշտպանություններ

Ամսաթիվ (YYYY-MM)
Մայ. 17 2022
Ֆինանսական կայունության ապահովման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում Երևանի պետական համալսարան
Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում
Ը.00.03
Մայ. 18 2022
Ներգործումը անգլերեն գովազդային մեդիադիսկուրսում Երևանի պետական համալսարան
Ռոմանագերմանական լեզուներ
Ժ.02.07
Մայ. 19 2022
Բանկային ծառայությունների զարգացման հեռանկարները Հայաստանի Հանրապետությունում Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան
Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում
Ը.00.03
Մայ. 20 2022
Պոլիանիլինի նման կառուցվածք ունեցող և օլիգոանիլինային ֆրագմենտ պարունակող որոշ պոլիմերների սինթեզը և ուսումնասիրությունը Երևանի պետական համալսարան
Բարձրամոլեկուլային միացություններ
Բ.00.06
Մայ. 20 2022
Ֆուտբոլիստների մարզման և ընտրության գործընթացի համակարգչային մեթոդը Վրաստանի ֆիզիկական դաստիարակության և սպորտի պետական ակադեմիա
Դասավանդման և ուսուցման մեթոդիկա (ըստ բնագավառների)
ԺԳ.00.02
Մայ. 21 2022
Անձի տնտեսական վարքի մոդելավորման հոգեբանական օրինաչափությունները Երևանի պետական համալսարան
Ընդհանուր հոգեբանություն, հոգեբանության տեսություն և պատմություն, անձի հոգեբանություն
ԺԹ.00.01
Մայ. 23 2022
Անձի հատկանիշ արտահայտող դարձվածքներն արդի հայերենում և պարսկերենում /զուգադրական քննություն/ ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ
Ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանություն
Ժ.02.02
Մայ. 24 2022
Կալցինեյրինի ակտիվությունը կանանց վերարտադրողական օրգանների քաղցկեղի պաթոֆիզիոլոգիայում ՀՀ ԳԱԱ Հ. Բունիաթյանի անվան կենսաքիմիայի ինստիտուտ
Կենսաքիմիա
Գ.00.04
Մայ. 24 2022
Մանկամահացության սոցիալ-ժողովրդագրական հիմնախնդիրները և իրավիճակի վիճակագրական վերլուծությունը /ՀՀ տվյալներով/ Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան
Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում
Ը.00.03
Մայ. 24 2022
Պրոտոն և ֆոտոն հարուցված ռեակցիաների գրգռման ֆունկցիաների և իզոմեր հարաբերությունների ուսումնասիրումը տարբեր միջուկների վրա Ա. Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիա (Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտ)
Միջուկի, տարրական մասնիկների և տիեզերական ճառագայթների ֆիզիկա
Ա.04.16
Մայ. 27 2022
Տեկտոնական խախտումներով թուլացած կողով լեռնային բացահանքում հանքաքարի տեղափոխման ռացիոնալ տեխնոլոգիայի մշակումը Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան
Օգտակար հանածոների հանքա­վայրերի մշակում և շահագործում
ԻԴ.02.01
Հուն. 01 2022
Իրավունքի սուբյեկտի էությունը և ժամանակակից մոտեցումերը. տեսական-իրավական վերլուծություն ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտ
Պետության և իրավունքի տեսություն և պատմություն, պետական և իրա­վական ուսմունքների պատմություն
ԺԲ.00.01
Հուն. 02 2022
Համախառն ներքին խնայողությունների և տնտեսական աճի միջև փոխկապվածության գնահատումը Հայաստանի Հանրապետությունում Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան
Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում
Ը.00.03
Հուն. 02 2022
Օպերատիվ-հետախուզական գործունեությունը ՀՀ քրեական դատավարությունում ՌԴ ՆԳՆ Կրասնոդարի համալսարան
Դատական իրավունք
ԺԲ.00.04
Հուն. 02 2022
Գործարար անգլերենի հաղորդակցական կարողությունների զարգացման մեթոդական համակարգի մշակումն ու կիրառումը հայալեզու լսարանում Վ.Բրյուսովի անվան պետական համալսարան
Դասավանդման և ուսուցման մեթոդիկա (ըստ բնագավառների)
ԺԳ.00.02