Մոտակա պաշտպանություններ

Թուխ Մանուկ սրբավայրերը (պատմագիտական ուսումնասիրություն)
Ազգագրություն (ազգաբանություն)
Է.00.04
ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ
Հուն. 02 2020
Մութ նյութը և գալակտիկական հալոները
Տեսական ֆիզիկա
Ա.04.02
Ա. Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիա (Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտ)
Հուն. 22 2020
17-րդ դարի աշխարհաբար տպագիր գրքերի լեզվական քննություն
Հայոց լեզու
Ժ.02.01
Երևանի պետական համալսարան
Հուն. 26 2020
Հայաստանի և Արցախի տարածքում աճող որոշ բուսատեսակների կենսաակտիվ միացությունների անջատում, ֆիզիկաքիմիական, կենսաբժշկական հետազոտում և հալենային պատրաստուկների ստացում
Դեղագիտություն
ԺԵ.00.01
Երևանի պետական համալսարան
Հուն. 30 2020
Ջերմաէլեկտրական ազդեցությամբ մասնագիտացված ախտորոշիչ սարքի մշակումը
Ռադիոտեխնիկա, ռադիոհաճախականային սարքավորումներ, համակարգեր, տեխնոլոգիաներ
Ե.12.01
Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան
Հուն. 30 2020
Ընդհանրացված գրավիտացիայի տեսության հետազոտություն
Տեսական ֆիզիկա
Ա.04.02
Ա. Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիա (Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտ)
Ատոմների և մոլեկուլների փոխակերպումները միջաստղային ամպերում և նախակենսամոլեկուլների առաջացումը
Տեսական ֆիզիկա
Ա.04.02
Երևանի պետական համալսարան
Ցածրամոլեկուլային լիգանդների ջրային լուծույթների ազդեցությունը հետերոգեն կենսապոլիմերների պարույր-կծիկ անցման վրա
Կենսաֆիզիկա, կենսաինֆորմատիկա
Գ.00.02
Երևանի պետական համալսարան
Բազմառոտորային անօդաչու թռչող սարքերի խափանակայուն L1 ադապտիվ կառավարման համակարգերի մշակում
Կառավարում, կառավարման համակարգեր և դրանց տարրերը
Ե.13.01
Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան
Խորքային բազմագործակալ ամրապնդմամբ ուսուցման արդյունավետ մեթոդների մշակում և գնահատում
Հաշվողական մեքենաների, համալիրների, համակարգերի և ցանցերի մաթեմատիկական և ծրագրային ապահովում
Ե.13.04
Հայ-Ռուսական համալսարան
Կենսաբժշկական պատկերների խորը ուսուցման տարաբաշխված ամպային մեթոդների մշակում
Հաշվողական մեքենաների, համալիրների, համակարգերի և ցանցերի մաթեմատիկական և ծրագրային ապահովում
Ե.13.04
Հայ-Ռուսական համալսարան
Հայաստանում բնակվող Չեռնոբիլյան ԱԷԿ-ի վթարի հետևանքների վերացման աշխատանքներին մասնակցած անձանց մոտ ֆիզիոլոգիական և պաթոֆիզիոլոգիական փոփոխությունների գնահատում
Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիա
Գ.00.09
ՀՀ ԳԱԱ Լ.Ա. Օրբելու անվան ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտ
Հասան-Ջալալյան իշխանական տոհմի դերը հայոց պատմության մեջ XIII - XVI դարերում
Հայոց պատմություն
Է.00.01
Երևանի պետական համալսարան
Տուրիզմի դիսկուրսի լեզվական և արտալեզվական առանձնահատկությունները անգլալեզու կայքերում
Ռոմանագերմանական լեզուներ
Ժ.02.07
Երևանի պետական համալսարան
Հուլ. 01 2020
18-րդ դարի առաջին երեսնամյակի ռուսաց գրական լեզվի բառաքերականական առանձնահատկությունները (Ի.Տ.Պոսոշկովի ստեղծագործությունների հիման վրա)
Սլավոնական լեզուներ
Ժ.02.04
Երևանի պետական համալսարան