Մոտակա պաշտպանություններ

Սեպ. 10 2020
Հողերի արդյունավետ օգտագործման կազմակերպման խնդիրները Գլաձոր խոշորացված համայնքի պայմաններում
Ընդհանուր երկրագործություն, հողագիտություն, հիդրոմելիորացիա և ագրոքիմիա
Զ.01.01
Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան
Սեպ. 11 2020
Հայկական ցեղասպանության թեման իսպսնական գրականության մեջ
Արտասահմանյան գրականություն
Ժ.01.07
Երևանի պետական համալսարան
Սեպ. 11 2020
Բուսական հումքի չորացումով վերամշակման տեխնոլոգիայի կատարելագործում պտուղբանջարեղենային չիփսերի արտադրության նպատակով
Բուսական և կենդանական ծագման մթերքների վերամշակման և արտադրության տեխնոլոգիա
Ե.18.01
Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան
Սեպ. 11 2020
Հայկական ցեղասպանության թեման իսպանական գրականության մեջ
Արտասահմանյան գրականություն
Ժ.01.07
Երևանի պետական համալսարան
Սեպ. 11 2020
Քրեական վարույթ նախաձեռնելու հիմնախնդիրները ՀՀ քրեական դատավարությունում
Դատական իրավունք
ԺԲ.00.04
Երևանի պետական համալսարան
Սեպ. 15 2020
Պետական ֆինանսական վերահսկողություն իրականացնող մարմինների իրավական կարգավիճակի առանձնահատկությունները Հայաստանի Հանրապետությունում
Հանրային իրավունք
ԺԲ.00.02
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա
Սեպ. 17 2020
Վանանդեցիների Ամստերդամի տպարանի հրատարակությունների գեղարվեստական հարդարանքը
Կերպարվեստ. դեկորատիվ և կիրառական արվեստ
ԺԷ.00.03
Մատենադարան Մ. Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի գիտահետազոտական ինստիտուտ
Սեպ. 17 2020
Նիտրիլ խումբ պարունակող որոշ միացությունների դիմեթիլ-և դիէթիլսուլֆօքսիդային լուծույթների ֆիզիկաքիմիական ուսումնասիրությունը
Ֆիզիկական քիմիա
Բ.00.04
Երևանի պետական համալսարան
Սեպ. 22 2020
Ակտիվ գալակտիկական միջուկների ռադիո և օպտիկական հատկությունների ուսումնասիրություն
Աստղաֆիզիկա, ռադիոաստղագիտություն
Ա.03.02
ՀՀ ԳԱԱ Վ. Հ. Համբարձումյանի անվան Բյուրականի աստղադիտարան
Սեպ. 24 2020
Կատիոնային պոլիէլեկտրոլիտի կառուցվածքային հատկությունների փոփոխությունների ուսումնասիրությունը pH-ի լայն տիրույթում, իրական դիսպերս համակարգերի ֆլոկուլյացում և ջրազրկում
Ֆիզիկական քիմիա
Բ.00.04
ՀՀ ԳԱԱ Ա.Բ. Նալբանդյանի անվան քիմիական ֆիզիկայի ինստիտուտ
Սեպ. 24 2020
Հայաստանում բնակվող Չեռնոբիլյան ԱԷԿ-ի վթարի հետևանքների վերացման աշխատանքներին մասնակցած անձանց մոտ ֆիզիոլոգիական և պաթոֆիզիոլոգիական փոփոխությունների գնահատում
Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիա
Գ.00.09
ՀՀ ԳԱԱ Լ.Ա. Օրբելու անվան ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտ
Ատոմների և մոլեկուլների փոխակերպումները միջաստղային ամպերում և նախակենսամոլեկուլների առաջացումը
Տեսական ֆիզիկա
Ա.04.02
Երևանի պետական համալսարան
Ցածրամոլեկուլային լիգանդների ջրային լուծույթների ազդեցությունը հետերոգեն կենսապոլիմերների պարույր-կծիկ անցման վրա
Կենսաֆիզիկա, կենսաինֆորմատիկա
Գ.00.02
Երևանի պետական համալսարան
Բազմառոտորային անօդաչու թռչող սարքերի խափանակայուն L1 ադապտիվ կառավարման համակարգերի մշակում
Կառավարում, կառավարման համակարգեր և դրանց տարրերը
Ե.13.01
Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան
18-րդ դարի առաջին երեսնամյակի ռուսաց գրական լեզվի բառաքերականական առանձնահատկությունները (Ի.Տ.Պոսոշկովի ստեղծագործությունների հիման վրա)
Սլավոնական լեզուներ
Ժ.02.04
Երևանի պետական համալսարան