Մոտակա պաշտպանություններ

Տուրիզմի դիսկուրսի լեզվական և արտալեզվական առանձնահատկությունները անգլալեզու կայքերում
Ռոմանագերմանական լեզուներ
Ժ.02.07
Երևանի պետական համալսարան
Հուլ. 01 2020
18-րդ դարի առաջին երեսնամյակի ռուսաց գրական լեզվի բառաքերականական առանձնահատկությունները (Ի.Տ.Պոսոշկովի ստեղծագործությունների հիման վրա)
Սլավոնական լեզուներ
Ժ.02.04
Երևանի պետական համալսարան
Հուլ. 06 2020
GPS համակարգի կոդավորման արդյունավետ ալգորիթմների մշակումը և հետազոտումը
Հեռահաղորդակցական ցանցեր, սարքավորումներ և համակարգեր
Ե.12.03
Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան
Հուլ. 06 2020
Ֆինանսական պատասխանատվության իրավական հիմնախնդիրները ՀՀ-ում
Հանրային իրավունք
ԺԲ.00.02
Երևանի պետական համալսարան
Հուլ. 10 2020
Տեղական ինքնակառավարման համակարգի զարգացման հիմնախնդիրները և դրանց լուծման ուղիները ՀՀ-ում
Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում
Ը.00.02
ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտ
Խմորման ընթացքում ածխածնի աղբյուրների խառնուրդների օքսիդացումը ESCHERICHIA COLI-ում
Կենսաքիմիա
Գ.00.04
Երևանի պետական համալսարան