Մոտակա պաշտպանություններ

Ամսաթիվ (YYYY-MM)
Հուն. 03 2022
Կիլիկիո Հայոց կաթողիկոսությունը 1902-1921թթ. ազգային-քաղաքական գործընթացների համատեքստում Երևանի պետական համալսարան
Կրոնի տեսություն և պատմություն
Թ.00.05
Հուն. 03 2022
Բուսական համակցված ցնդող եթերայուղերի հակաբակտերային, հակավիրուսային և իմունոմոդուլյատոր հատկությունների ուսումնասիրությունը IN VIVO և IN VITRO ՀՀ ԳԱԱ Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտ
Մոլեկուլային և բջջային կենսաբանություն
Գ.00.03
Հուն. 06 2022
Միխայիլ Տյուլպինի «Տվերի 1762-1823թթ. իրադարձությունների մասին տարեգրության» հասկացութային համակարգի առկայացման լեզվանշանագիտական միջոցները Հայ-Ռուսական համալսարան
Սլավոնական լեզուներ
Ժ.02.04
Հուն. 08 2022
Երևան քաղաքի կանաչ գոտիներում հասարակական տարածքների ճարտարապետահատակագծային խնդիրները Ճարտարապետության և շինարարարության Հայաստանի ազգային համալսարան
Ճարտարապետություն
ԺԸ.00.01
Հուն. 09 2022
Պարբերական հիվանդության հիմնախնդիրները ՀՀ զինված ուժերի անձնակազմի շրջանում Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան
Ներքին հիվանդություններ
ԺԴ.00.03
Հուն. 09 2022
Ներքին պետական պարտքի ազդեցությունը ֆինանսական համակարգի զարգացման վրա Հայաստանի Հանրապետությունում Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան
Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում
Ը.00.03
Հուն. 10 2022
Դպրոցականների հետազոտական կարողությունների զարգացման տեխնոլոգիաները աշխարհագրության ուսուցման գործընթացում Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
Դասավանդման և ուսուցման մեթոդիկա (ըստ բնագավառների)
ԺԳ.00.02
Հուն. 13 2022
Հարավկասպյան ատրպատականյան իրանական լեզվամիությունը Հայ-Ռուսական համալսարան
Ասիայի հին և նոր լեզուներ
Ժ.02.06
Հուն. 14 2022
Հակակոռուպցիոն մեխանիզմների ֆինանսական գնահատման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտ
Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում
Ը.00.03
Հուն. 16 2022
Ֆինանսական վերահսկողության հիմնախնդիրները ՀՀ բուհերում Հյուսիսային համալսարան
Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում
Ը.00.03
Հուն. 17 2022
Վնասվածքների ախտորոշմանն ու բուժմանն աջակցող հեռավար խելացի համակարգի մշակումը Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան
Հաշվողական մեքենաներ, համալիրներ, համակարգեր, ցանցեր, դրանց տարրերը և սարքավորումները
Ե.13.03
Հուն. 20 2022
Էկոլոգիական սկզբունքով բյուրեղ առաջացնող տեղական բակտերիական միջատասպաններով ինտեգրված պայքարի մշակում անտառի գլխավոր տերևակեր վնասատուների դեմ Արագածոտնի մարզի պայմաններում Սննդամթերքի անվտանգության ոլորտի ռիսկերի գնահատման և վերլուծության գիտական կենտրոն
Բուսաբուծություն, խաղողագործություն, պտղաբուծություն և բույսերի պաշտպանություն
Զ.01.02
Հուն. 21 2022
Ճշգրիտ լուսահեռաչափերի ճշտության բարձրացման ուղիների ուսումնասիրումը, հիմնավորումը և սարքի ավտոմատացումը Ճարտարապետության և շինարարարության Հայաստանի ազգային համալսարան
Գեոդեզիա, ներառյալ քարտեզագրություն և կադաստր
Ե.23.06
Հուն. 24 2022
ՀՀ բնակչության եկամուտների և ծախսերի տնտեսամաթեմատիկական գնահատումը Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան
Տնտեսության մաթեմատիկական մոդելավորում
Ը.00.08
Հուն. 24 2022
Արհեստական բանականության մոդելների գնահատման արդյունավետությունը սոցիալ-տնտեսական խնդիրներում Երևանի պետական համալսարան
Տնտեսության մաթեմատիկական մոդելավորում
Ը.00.08