Մոտակա պաշտպանություններ

Նոյ. 19 2020
Կառավարչական հաշվառման հիմնախնդիրները կազմակերպությունների ներքին վերահսկողության համակարգում (Հայաստանի Հանրապետության ագրոպարենային ոլորտի նյութերով)
Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում
Ը.00.03
Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան
Նոյ. 20 2020
Հետխորհրդային տարածքի չճանաչված պետությունների կայացման առանձնահատկություններն ու հեռանկարները
Քաղաքական ինստիտուտներ և գործընթացներ
ԻԳ.00.02
Վ.Բրյուսովի անվան պետական համալսարան
Նոյ. 20 2020
Հովհաննես Ղուկասյանի ստեղծագործությունը
Նորագույն շրջանի հայ գրականություն
Ժ.01.02
ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ
Նոյ. 21 2020
Էլեկտրոնի ցանցային շարժունակության աղմուկները բևեռային կիսահաղորդիչներում
Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա
Ա.04.10
Երևանի պետական համալսարան
Նոյ. 26 2020
Մարզական բարձր արդյունքների ցուցադրման գործոններն ու դրսեվորման առանձնահատկություններն արագաուժային մարզաձևերում
Դասավանդման և ուսուցման մեթոդիկա (ըստ բնագավառների)
ԺԳ.00.02
Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտ
Նոյ. 27 2020
Կոլուդ արծաթի և նանոկոմպոզիտ ֆիլտրերի հակամանրէային ազդեցության հետազոտություն՝ էֆեկտները, թաղանթային մեխանիզմները և կիրառումը
Միկրոբիոլոգիա. կենսատեխնոլոգիա
Գ.00.07
Երևանի պետական համալսարան
Նոյ. 27 2020
Անիզոտրոպ երկշերտերի և երկշերտ սալերի խառը եզրային խնդիրներ շերտերի միջև լրիվ և ոչ լրիվ կոնտակտի դեպքում
Դեֆորմացվող պինդ մարմնի մեխանիկա
Ա.02.04
ՀՀ ԳԱԱ Մեխանիկայի ինստիտուտ
Նոյ. 30 2020
Գործուն զղջալու դեպքում քրեական պատասխանատվությունից ազատելու հիմնախնդիրները (իրավահամեմատական վերլուծություն)
Քրեական իրավունք և կրիմինալոգիա, քրեակատարողական իրավունք
ԺԲ.00.05
Հայ-Ռուսական համալսարան
Դեկ. 04 2020
Միկրոջրիմուռների և ցիանոբակտերիաների կենսաբազմազանության ուսումնասիրությունն ու Parachlorella kessleri միկրոջրիմուռի կենսատեխնոլոգիական ներուժի գնահատումը
Միկրոբիոլոգիա. կենսատեխնոլոգիա
Գ.00.07
ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» գիտաարտադրական կենտրոն
Դեկ. 04 2020
Անձի ինքնակարգավորման մեխանիզմների դերը առողջության պահպանմանն ուղղված վարքում
Հոգեբանության տեսություն և պատմություն
ԺԹ.00.01
Երևանի պետական համալսարան
Դեկ. 04 2020
Սնանկության կառավարման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում (ոչ ֆինանսական հատվածի առևտրային կազմակերպությունների օրինակով)
Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում
Ը.00.02
Երևանի պետական համալսարան
Դեկ. 04 2020
Անձի արժեհամակարգի բաղադրատարրերի առանձնահատկությունները հոգեբանական պատերազմի պայմաններում
Հոգեբանության տեսություն և պատմություն
ԺԹ.00.01
Երևանի պետական համալսարան
Իրավաստեղծ գործունեության հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. տեսական և մեթոդաբանական ասպեկտները
Պետության և իրավունքի տեսություն և պատմություն, պետական և իրա­վական ուսմունքների պատմություն
ԺԲ.00.01
ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտ
Ներդրումային միջավայրի բարելավման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետության սննդարդյունաբերության ոլորտում
Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում
Ը.00.02
Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան