Մոտակա պաշտպանություններ

Հուլ. 19 2021
Արտաքին ազդակներով մակածված քվանտային երևույթներ բոզոնային և ֆերմիոնային համակարգերում ՀՀ ԳԱԱ Ֆիզիկայի կիրառական պրոբլեմների ինստիտուտ
Կոնդենսացված վիճակի ֆիզիկա
Ա.04.07
Հուլ. 19 2021
Պետությունների տնտեսական ինքիշխանությունը միջազգային իրավունքի համատեքստում Երևանի պետական համալսարան
Միջազգային իրավունք
ԺԲ.00.06
Հուլ. 19 2021
Սեփականության իրավունքի պաշտպանության սահմանադրական երաշխիքները (համեմատական իրավական հետազոտություն և մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի պրակտիկան) Եվրոպական համալսարան
Հանրային իրավունք
ԺԲ.00.02
Հուլ. 20 2021
Նոր ազոտ-պարունակող միացությունների արդյունավետության գնահատումը կենդանիների օրգանիզմում էպիլեպտաձև վիճակների կասեցման համար ՀՀ ԳԱԱ Լ.Ա. Օրբելու անվան ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտ
Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիա
Գ.00.09
Հուլ. 20 2021
Նուկլոնների իզովեկտորական և իզոսկալյարային զույգային կորելյացիաները և նրանց ազդեցությունը ատոմային միջուկների կառուցվածքի վրա Երևանի պետական համալսարան
Միջուկի, տարրական մասնիկների և տիեզերական ճառագայթների ֆիզիկա
Ա.04.16
Հուլ. 21 2021
Մայրենիի դասագործընթացում կրտսեր դպրոցականի բառապաշարի հարստացման մեթոդները Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
Դասավանդման և ուսուցման մեթոդիկա (ըստ բնագավառների)
ԺԳ.00.02
Հուլ. 21 2021
Գերմաներեն բնագրերի ընթերցանության բովանդակության ստուգման ռազմավարությունը ոչ լեզվական ֆակուլտետում Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
Դասավանդման և ուսուցման մեթոդիկա (ըստ բնագավառների)
ԺԳ.00.02
Հուլ. 23 2021
Հայ Առաքելական եկեղեցու Իրանի թեմերը (պատմություն և արդիականություն) Երևանի պետական համալսարան
Կրոնի տեսություն և պատմություն
Թ.00.05
Հուլ. 26 2021
Վերջին սառցապատման ժամանակ Փոքր Կովկասը որպես ռեֆուգիալ գոտի վարկածի մոլեկուլային հիմունքները ՀՀ ԳԱԱ Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտ
Մոլեկուլային և բջջային կենսաբանություն
Գ.00.03
Հուլ. 27 2021
Որոտան գետի ավազանի վաղ պլեյստոցենյան ֆլորան որպես հիմք հարավ-արևելյան Հայաստանի ժամանակակից բուսական ծածկույթի ձևավորման համար ՀՀ ԳԱԱ Ա.Լ. Թախտաջյանի անվան բուսաբանության ինստիտուտ
Բուսաբանություն. սնկաբանություն. էկոլոգիա
Գ.00.05
,
Հուլ. 27 2021
Երիտասարդ էրուպտիվ աստղերի ուսումնասիրություն ՀՀ ԳԱԱ Վ. Հ. Համբարձումյանի անվան Բյուրականի աստղադիտարան
Աստղաֆիզիկա, ռադիոաստղագիտություն
Ա.03.02
Հուլ. 30 2021
Ինտեգրալ սխեմաներում ազդանշանների միջանցիկության կարգաբերման միջոցների մշակումը և հետազոտումը Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան
Էլեկտրոնիկա, միկրո և նանոէլեկտրոնիկա
Ե.27.01
Հասան-Ջալալյան իշխանական տոհմի դերը հայոց պատմության մեջ XIII - XVI դարերում Երևանի պետական համալսարան
Հայոց պատմություն
Է.00.01
Կորպորատիվ արժեթղթերի շուկայի զարգացման հիմնախնդիրները (Հայաստանի Հանրապետության և Իրանի Իսլամական Հանրապետության նյութերով) Հայ-Ռուսական համալսարան
Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում
Ը.00.03