Հարությունյան Աննա Պետրոսի, Արվեստագիտությանթեկնածու

Ընթացիկ պաշտոնը

-