Վարդանյան Արծրունի Էդվարդի, Տնտեսագիտությանթեկնածու

Ընթացիկ պաշտոնը

-