Աբաղյան Էդուարդ Արծրունու, Գիտությունների թեկնածու